PHẬt thuyếT ĐẠi thừa vô LƯỢng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẲng giác kinhtải về 384.82 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích384.82 Kb.
1   2   3   4   5

Phẩm 33: Khuyến dụ sách tấn

Đệ tam thập tam
Thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ,

ư thử kịch ác cực khổ chi trung,

cần thân doanh vụ, dĩ tự cấp tế.

Tôn ty, bần phú, thiếu trưởng, nam nữ,

lũy niệm tích lự, vi tâm tẩu sử.

Vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch,

quyến thuộc tài vật, hữu vô đồng ưu.

Hữu nhất thiếu nhất, tư dục tề đẳng.

Thích tiểu cụ hữu, hựu ưu phi thường;

thủy hỏa đạo tặc, oán gia trái chủ;

phần phiêu kiếp đoạt, tiêu tán ma diệt.

Tâm xan ý cố, vô năng túng xả.

Mạng chung khí quyên, mạc thùy tùy giả.

Bần phú đồng nhiên, ưu khổ vạn đoan.


Thế gian nhân dân, phụ tử, huynh đệ,

phu phụ, thân thuộc, đương tương kính ái,

vô tương tăng tật.

Hữu vô tương thông, vô đắc tham tích.

Ngôn sắc thường hòa, mạc tương vi lệ.

Hoặc thời tâm tránh, hữu sở khuể nộ;

hậu thế chuyển kịch, chí thành đại oán.

Thế gian chi sự, cánh tương hoạn hại,

tuy bất lâm thời, ưng cấp tưởng phá.


Nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử,

độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương,

vô hữu đại giả.

Thiện ác biến hóa, truy trục sở sanh,

đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ.

Hà bất ư cường kiện thời, nỗ lực tu thiện,

dục hà đãi hồ?
Thế nhân thiện ác tự bất năng kiến,

cát hung họa phước, cạnh các tác chi.

Thân ngu thần ám, chuyển thọ dư giáo,

điên đảo tương tục, vô thường căn bản.

Mông minh để đột, bất tín kinh pháp.

Tâm vô viễn lự, các dục khoái ý.

Mê ư sân khuể, tham ư tài sắc,

chung bất hưu chỉ, ai tai khả thương!

Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức,

vô hữu ngữ giả, thù vô quái dã!

Tử sanh chi thú, thiện ác chi đạo,

độ bất chi tín, vị vô hữu thị,

cánh tương chiêm thị, thả tự kiến chi.

Hoặc phụ khốc tử, hoặc tử khốc phụ,

huynh đệ phu phụ, cánh tương khốc khấp.


Nhất tử nhất sanh, điệt tương cố luyến,

ưu ái kết phược, vô hữu giải thời.

Tư tưởng ân hảo, bất ly tình dục,

bất năng thâm tư thục kế,

chuyên tinh hành đạo.

Niên thọ toàn tận, vô khả nại hà!


Hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu,

các hoài sát độc, ác khí minh minh,

vi vọng hưng sự, vi nghịch Thiên Địa,

tứ ý tội cực, đốn đoạt kỳ thọ.

Hạ nhập ác đạo, vô hữu xuất kỳ.
Nhược tào đương thục tư kế, viễn ly chúng ác,

trạch kỳ thiện giả, cần nhi hành chi.

Ái dục vinh hoa, bất khả thường bảo,

giai đương biệt ly, vô khả lạc giả.

Đương cần tinh tiến, sanh An Lạc quốc,

trí huệ minh đạt, công đức thù thắng,

vật đắc tùy tâm sở dục, khuy phụ kinh giới,

tại nhân hậu dã.


Phẩm 34: Tâm đắc khai minh

Đệ tam thập tứ
Di Lặc bạch ngôn:

“Phật ngữ giáo giới, thậm thâm, thậm thiện,

giai mông từ ân, giải thoát ưu khổ.

Phật vi Pháp vương, tôn siêu quần thánh,

quang minh triệt chiếu, đỗng đạt vô cực,

phổ vị nhất thiết thiên nhân chi sư.

Kim đắc trị Phật, phục văn Vô Lượng Thọ thanh,

mỵ bất hoan hỷ, tâm đắc khai minh.”


Phật cáo Di Lặc:

“Kính ư Phật giả, thị vi đại thiện.

Thật đương niệm Phật, tiệt đoạn hồ nghi,

bạt chư ái dục, đỗ chúng ác nguyên.

Du bộ Tam giới, vô sở quái ngại,

khai thị chánh đạo, độ vị độ giả.

Nhược tào đương tri thập phương nhân dân,

vĩnh kiếp dĩ lai, triển chuyển ngũ đạo,

ưu khổ bất tuyệt.

Sanh thời khổ thống, lão diệc khổ thống,

bệnh cực khổ thống, tử cực khổ thống,

ác xú bất tịnh, vô khả lạc giả.

Nghi tự quyết đoạn, tẩy trừ tâm cấu,

ngôn hạnh trung tín, biểu lý tương ứng.
Nhân năng tự độ, chuyển tương chửng tế,

chí tâm cầu nguyện, tích lũy thiện bổn.

Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ,

hậu sinh Vô Lượng Thọ quốc, khoái lạc vô cực.

Vĩnh bạt sanh tử chi bổn, vô phục khổ não chi hoạn,

thọ thiên vạn kiếp, tự tại tùy ý.


Nghi các tinh tấn, cầu tâm sở nguyện,

vô đắc nghi hối, tự vi quá cửu,

sanh bỉ biên địa, thất bảo thành trung,

ư ngũ bá tuế, thọ chư ách dã.”


Di Lặc bạch ngôn:

“Thọ Phật minh hối, chuyên tinh tu học,

như giáo phụng hành, bất cảm hữu nghi.”Phẩm 35: Trược thế ác khổ

Đệ tam thập ngũ
Phật cáo Di Lặc: Nhữ đẳng năng ư thử thế,

đoan tâm chánh ý, bất vi chúng ác,

thậm vi đại đức.

Sở dĩ giả hà? Thập phương thế giới,

thiện đa ác thiểu, dị khả khai hóa,

duy thử ngũ ác thế gian, tối vi kịch khổ.

Ngã kim ư thử tác Phật, giáo hóa quần sanh,

linh xả ngũ ác, khử ngũ thống,

ly ngũ thiêu, hàng hóa kỳ ý,

linh trì ngũ thiện, hoạch kỳ phước đức.

Hà đẳng vi ngũ?
Kỳ nhất giả, thế gian chư chúng sanh loại,

dục vi chúng ác, cường giả phục nhược,

chuyển tương khắc tặc, tàn hại sát thương,

điệt tương thôn đạm, bất tri vi thiện,

hậu thọ ương phạt.

Cố hữu cùng khất, cô độc, lung manh, ám á, si ác,

uông cuồng, giai nhân tiền thế bất tín đạo đức,

bất khẳng vi thiện.

Kỳ hữu tôn quý, hào phú, hiền minh, trưởng giả,

trí dũng, tài đạt, giai do túc thế từ hiếu,

tu thiện tích đức sở trí.

Thế gian hữu thử mục tiền hiện sự.

Thọ chung chi hậu, nhập kỳ u minh,


chuyển sanh thọ thân, cải hình dịch đạo,

cố hữu Nê Lê, cầm thú, quyên phi nhuyễn động

chi thuộc.

Thí như thế pháp lao ngục, kịch khổ cực hình,

hồn thần mạng tinh, tùy tội thú hướng.

Sở thọ thọ mạng, hoặc trường, hoặc đoản,

tương tùng cộng sanh, cánh tương báo thường,

uơng ác vị tận, chung bất đắc ly,

triển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất,

nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn.

Thiên địa chi gian, tự nhiên hữu thị,

tuy bất tức thời bạo ứng, thiện ác hội đương

quy chi.


Kỳ nhị giả, thế gian nhân dân bất thuận pháp độ,

xa dâm kiêu túng, nhậm tâm tự tứ.

Cư thượng bất minh, tại vị bất chánh,

hãm nhân oan uổng, tổn hại trung lương,

tâm khẩu các dị, cơ ngụy đa đoan.

Tôn ty trung ngoại, cánh tương khi cuống,

sân khuể ngu si, dục tự hậu kỷ,

dục tham đa hữu, lợi hại thắng phụ,

kết phẫn thành thù, phá gia vong thân,

bất cố tiền hậu.

Phú hữu xan tích, bất khẳng thí dữ,

ái bảo tham trọng, tâm lao thân khổ,

như thị chí cánh, vô nhất tùy giả.


Thiện ác họa phước, truy mạng sở sanh,

hoặc tại lạc xứ, hoặc nhập khổ độc.

Hựu hoặc kiến thiện tăng báng, bất tư mộ cập.

Thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi.

Dụng tự cung cấp, tiêu tán phục thủ.

Thần minh khắc thức, chung nhập ác đạo,

tự hữu Tam đồ vô lượng khổ não,

triển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất,

thống bất khả ngôn.

Kỳ tam giả, thế gian nhân dân tương nhân

ký sanh, thọ mạng kỷ hà?

Bất lương chi nhân, thân tâm bất chánh;

thường hoài tà ác, thường niệm dâm dật,

phiền mãn hung trung, tà thái ngoại dật;

phí tổn gia tài, sự vi phi pháp;

sở đương cầu giả, nhi bất khẳng vi.

Hựu hoặc giao kết tụ hội, hưng binh tương phạt,

công kiếp sát lục, cưỡng đoạt bức hiếp,

quy cấp thê tử, cực thân tác lạc.

Chúng cộng tăng yếm, hoạn nhi khổ chi.

Như thị chi ác, trước ư nhân quỷ,

thần minh ký thức, tự nhập Tam đồ;

vô lượng khổ não, triển chuyển kỳ trung;

lũy kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn.


Phẩm 35: Trược thế ác khổ (tiếp)Kỳ tứ giả, thế gian nhân dân bất niệm tu thiện.

Lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ,

tăng tật thiện nhân, bại hoại hiền minh.

Bất hiếu phụ mẫu, khinh mạn sư trưởng,

bằng hữu vô tín, nan đắc thành thật.

Tôn quý tự đại, vị kỷ hữu đạo;

hoành hành oai thế, xâm dịch ư nhân,

dục nhân úy kính, bất tự tàm cụ;

nan khả hàng hóa, thường hoài kiêu mạn.

Lại kỳ tiền thế, phước đức doanh hộ;

kim thế vi ác, phước đức tận diệt;

thọ mạng chung tận, chư ác nhiễu quy.

Hựu kỳ danh tịch, ký tại thần minh;

ương cữu khiên dẫn, vô tùng xả ly.

Đản đắc tiền hành, nhập ư hỏa hoạch;

thân tâm tồi toái, thần hình khổ cực;

đương tư chi thời, hối phục hà cập?Kỳ ngũ giả, thế gian nhân dân tỷ ỷ giải đãi,

bất khẳng tác thiện, trị thân tu nghiệp.

Phụ mẫu giáo hối, vi lệ phản nghịch,

thí như oán gia, bất như vô tử;

phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thường.

Phóng tứ du tán, đam tửu thị mỹ;

lỗ hỗ để đột, bất thức nhân tình,

vô nghĩa, vô lễ, bất khả gián hiểu.

Lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô,

bất năng ưu niệm.

Bất duy phụ mẫu chi ân,

bất tồn sư hữu chi nghĩa.

Ý niệm thân khẩu tằng vô nhất thiện.

Bất tín chư Phật kinh pháp, bất tín sanh tử thiện ác.

Dục hại chân nhân, đấu loại tăng chúng,

ngu si mông muội, tự vi trí huệ.

Bất tri sanh sở tùng lai, tử sở thú hướng.

Bất nhân bất thuận, hy vọng trường sanh;

từ tâm giáo hối, nhi bất khẳng tín;

khổ khẩu dữ ngữ, vô ích kỳ nhân;

tâm trung bế tắc, ý bất khai giải.

Đại mạng tương chung, hối cụ giao chí,

bất dự tu thiện, lâm thời nãi hối;

hối chi ư hậu, tương hà cập hồ!Thiên địa chi gian, ngũ đạo phân minh,

thiện ác báo ứng, họa phước tương thừa,

thân tự đương chi, vô thùy đại giả.

Thiện nhân hành thiện, tùng lạc nhập lạc,

tùng minh nhập minh.

Ác nhân hành ác, tùng khổ nhập khổ,

tùng minh nhập minh.

Thùy năng tri giả, độc Phật tri nhĩ.

Giáo ngữ khai thị, tín hành giả thiểu.

Sanh tử bất hưu, ác đạo bất tuyệt;

như thị thế nhân, nan khả cụ tận.

Cố hữu tự nhiên Tam đồ, vô lượng khổ não,

triển chuyển kỳ trung.

Thế thế lũy kiếp, vô hữu xuất kỳ,

nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn!
Như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu,

thí như đại hỏa, phần thiêu nhân thân.

Nhược năng tự ư kỳ trung nhất tâm chế ý,

đoan thân chánh niệm, ngôn hạnh tương phó,

sở tác chí thành, độc tác chư thiện,

bất vi chúng ác;

thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước đức,

khả đắc trường thọ Nê Hoàn chi đạo.

Thị vi ngũ đại thiện giả.


Phẩm 36: Trùng trùng hối miễn

Đệ tam thập lục
Phật cáo Di Lặc: Ngô ngữ nhữ đẳng,

như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu,

triển chuyển tương sanh, cảm hữu phạm thử,

đương lịch ác thú.

Hoặc kỳ kim thế, tiên bị bệnh ương,

tử sanh bất đắc, thị chúng kiến chi;

hoặc ư thọ chung, nhập tam ác đạo,

sầu thống khốc độc, tự tương tiều nhiên.


Cộng kỳ oán gia, cánh tương sát thương;

tùng tiểu vi khởi, thành đại khốn kịch.


Giai do tham trước tài sắc, bất khẳng thí huệ.

Các dục tự khoái, vô phục khúc trực.

Si dục sở bách, hậu kỷ tranh lợi,

phú quí, vinh hoa, đương thời khoái ý,

bất năng nhẫn nhục, bất vụ tu thiện;

oai thế vô kỷ, tùy dĩ ma diệt.

Thiên đạo thi trương, tự nhiên củ cử;

quỳnh quỳnh chung chung, đương nhập kỳ trung.

Cổ kim hữu thị, thống tai khả thương!


Nhữ đẳng đắc Phật kinh ngữ, thục tư duy chi.

Các tự đoan thủ, chung thân bất đãi,

tôn thánh kính thiện, nhân từ, bác ái.

Đương cầu độ thế, bạt đoạn sanh tử chúng ác chi bổn,

đương ly Tam đồ, ưu bố khổ thống chi đạo.

Nhược tào tác thiện, vân hà đệ nhất?

Đương tự đoan tâm, đương tự đoan thân,

nhĩ, mục, khẩu, tỷ, giai đương tự đoan.

Thân tâm tịnh khiết, dữ thiện tương ứng;

vật tùy thị dục, bất phạm chư ác.

Ngôn sắc đương hòa, thân hạnh đương chuyên,

động tác chiêm thị, an định từ vi.

Tác sự thương tốt, bại hối tại hậu.

Vi chi bất đế, vong kỳ công phu.

Phẩm 37: Như bần đắc bảo

Đệ tam thập thấtNhữ đẳng quảng thực đức bổn,

vật phạm đạo cấm, nhẫn nhục, tinh tấn,

từ tâm chuyên nhất, trai giới thanh tịnh,

nhất nhật nhất dạ, thắng tại Vô Lượng Thọ quốc

vi thiện bá tuế.

Sở dĩ giả hà?

Bỉ Phật quốc độ, giai tích đức chúng thiện,

vô hào phát chi ác.

Ư thử tu thiện, thập nhật thập dạ,

thắng ư tha phương chư Phật quốc trung,

vi thiện thiên tuế.

Sở dĩ giả hà?

Tha phương Phật quốc, phước đức tự nhiên,

vô tạo ác chi địa.

Duy thử thế gian, thiện thiểu ác đa,

ẩm khổ thực độc, vị thường ninh tức.


Ngô ai nhữ đẳng, khổ tâm hối dụ,

thọ dữ kinh pháp, tất trì tư chi,

tất phụng hành chi.

Tôn ty, nam nữ, quyến thuộc, bằng hữu,

chuyển tương giáo ngữ, tự tương ước kiểm,

hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc từ hiếu.

Sở tác như phạm, tắc tự hối quá;

khử ác, tựu thiện, triêu văn, tịch cải;
phụng trì kinh giới, như bần đắc bảo.

Cải vãng tu lai, sái tâm, dịch hạnh,

tự nhiên cảm giáng, sở nguyện triếp đắc.


Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ,

mỵ bất mông hóa.

Thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh,

phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi.

Quốc phong dân an, binh qua vô dụng.

Sùng đức, hưng nhân, vụ tu lễ nhượng.

Quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng,

cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở.


Ngã ai nhữ đẳng, thậm ư phụ mẫu niệm tử.

Ngã ư thử thế tác Phật, dĩ thiện công ác,

bạt sanh tử chi khổ, linh hoạch ngũ đức,

thăng vô vi chi an.

Ngô bát Nê Hoàn, kinh đạo tiệm diệt,

nhân dân siểm ngụy, phục vi chúng ác,

ngũ thiêu, ngũ thống, cửu hậu chuyển kịch.

Nhữ đẳng chuyển tương giáo giới,

như Phật kinh pháp, vô đắc phạm dã.


Di Lặc Bồ Tát hiệp chưởng bạch ngôn:

“Thế nhân ác khổ, như thị, như thị,

Phật giai từ ai, tất độ thoát chi,

thọ Phật trọng hối, bất cảm vi thất.”


Phẩm 38: Lễ Phật hiện quang

Đệ tam thập bát
Phật cáo A Nan: “Nhược tào dục kiến

Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác,

cập chư Bồ Tát, A La Hán đẳng sở cư quốc độ,

ưng khởi Tây hướng, đương nhật một xứ,

cung kính đảnh lễ, xưng niệm Nam Mô

A Mi Đà Phật.”

A Nan tức tùng tọa khởi, diện Tây hiệp chưởng,

đảnh lễ bạch ngôn:

“Ngã kim nguyện kiến Cực Lạc thế giới A Mi Đà

Phật, cúng dường phụng sự, chủng chư thiện căn.”

Đảnh lễ chi gian, hốt kiến A Mi Đà Phật,

dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm,

như hoàng kim sơn,

cao xuất nhất thiết chư thế giới thượng.

Hựu văn thập phương thế giới, chư Phật Như Lai,

xưng dương, tán thán A Mi Đà Phật

chủng chủng công đức, vô ngại, vô đoạn.

A Nan bạch ngôn: “Bỉ Phật tịnh sát đắc vị

tằng hữu, ngã diệc nguyện nhạo sanh ư bỉ độ.”

Thế Tôn cáo ngôn: “Kỳ trung sanh giả,

dĩ tằng thân cận vô lượng chư Phật,

thực chúng đức bổn.

Nhữ dục sanh bỉ, ưng đương nhất tâm quy y,

chiêm ngưỡng.”Tác thị ngữ thời, A Mi Đà Phật tức ư chưởng trung

phóng vô lượng quang,

phổ chiếu nhất thiết chư Phật thế giới.

Thời chư Phật quốc, giai tất minh hiện,

như xử nhất tầm; dĩ A Mi Đà Phật,

thù thắng quang minh, cực thanh tịnh cố,

ư thử thế giới, sở hữu Hắc Sơn, Tuyết Sơn,

Kim Cang, Thiết Vy đại tiểu, chư sơn,

giang hà, tùng lâm, thiên nhân cung điện,

nhất thiết cảnh giới, vô bất chiếu kiến.

Thí như nhật xuất, minh chiếu thế gian,

nãi chí Nê Lê, khê cốc, u minh chi xứ,

tất đại khai tịch, giai đồng nhất sắc.

Do như kiếp thủy di mãn thế giới,

kỳ trung vạn vật, trầm một bất hiện,

hoảng dưỡng hạo hãn, duy kiến đại thủy.

Bỉ Phật quang minh, diệc phục như thị, Thanh Văn,

Bồ Tát nhất thiết quang minh, tất giai ẩn tế;

duy kiến Phật quang, minh diệu hiển hách.

Thử hội tứ chúng, thiên long bát bộ,

nhân phi nhân đẳng, giai kiến Cực Lạc thế giới,

chủng chủng trang nghiêm.

A Mi Đà Phật ư bỉ cao tọa, oai đức nguy nguy,

tướng hảo quang minh,

Thanh Văn, Bồ Tát, vi nhiễu cung kính.


Thí như Tu Di sơn vương, xuất ư hải diện,

minh hiện chiếu diệu, thanh tịnh bình chánh,

vô hữu tạp uế, cập dị hình loại;

duy thị chúng bảo trang nghiêm,

thánh hiền cộng trụ.

A Nan cập chư Bồ Tát chúng đẳng,

giai đại hoan hỷ, dũng dược tác lễ,

dĩ đầu trước địa, xưng niệm

Nam Mô A Mi Đà Tam Miệu Tam Phật Đà.

Chư Thiên Nhân dân, dĩ chí quyên phi

nhuyễn động, đổ tư quang giả,

sở hữu tật khổ, mạc bất hưu chỉ,

nhất thiết ưu não, mạc bất giải thoát,

tất giai từ tâm tác thiện, hoan hỷ, khoái lạc.

Chung, khánh, cầm, sắc, không hầu, nhạc khí,

bất cổ tự nhiên giai tác ngũ âm.

Chư Phật quốc trung, chư Thiên Nhân dân,

các trì hoa hương, lai ư hư không,

tán tác cúng dường.

Nhĩ thời Cực Lạc thế giới, quá ư Tây phương

bá thiên câu-chi na-do-tha quốc,

dĩ Phật oai lực, như đối mục tiền,

như tịnh thiên nhãn, quán nhất tầm địa.

Bỉ kiến thử độ, diệc phục như thị.

Tất đổ Sa Bà thế giới Thích Ca Như Lai

cập tỳ-kheo chúng, vi nhiễu thuyết pháp.


Phẩm 39: Từ Thị thuật kiến

Đệ tam thập cửu
Nhĩ thời Phật cáo A Nan, cập Từ Thị Bồ Tát:

“Nhữ kiến Cực Lạc thế giới, cung điện, lâu các,

tuyền trì, lâm thụ, cụ túc vi diệu thanh tịnh

trang nghiêm phủ?

Nhữ kiến Dục giới chư thiên,

thượng chí Sắc Cứu Cánh thiên,

vũ chư hương hoa, biến Phật sát phủ?”

A Nan đối viết: “Dụy nhiên dĩ kiến.”


“Nhữ văn A Mi Đà Phật đại âm tuyên bố

nhất thiết thế giới, hóa chúng sanh phủ?”

A Nan đối viết: “Dụy nhiên dĩ văn.”
Phật ngôn:

“Nhữ kiến bỉ quốc tịnh hạnh chi chúng,

du xử hư không, cung điện tùy thân,

vô sở chướng ngại, biến chí thập phương

cúng dường chư Phật phủ?

Cập kiến bỉ đẳng niệm Phật tương tục phủ?

Phục hữu chúng điểu trụ hư không giới,

xuất chủng chủng âm, giai thị hóa tác,

nhữ tất kiến phủ?”


Từ Thị bạch ngôn:

“Như Phật sở thuyết, nhất nhất giai kiến.”


Phật cáo Di Lặc:

“Bỉ quốc nhân dân hữu thai sanh giả,

nhữ phục kiến phủ?”
Di Lặc bạch ngôn:

“Thế Tôn! Ngã kiến Cực Lạc thế giới nhân trụ thai giả,

như Dạ Ma Thiên, xử ư cung điện.

Hựu kiến chúng sanh, ư Liên hoa nội kiết già phu tọa,

tự nhiên hóa sanh.

Hà nhân duyên cố, bỉ quốc nhân dân,

hữu thai sanh giả, hữu hóa sanh giả?”


Phẩm 40: Biên địa nghi thành

Đệ tứ thập
Phật cáo Từ Thị:

Nhược hữu chúng sanh,

dĩ nghi hoặc tâm tu chư công đức,

nguyện sanh bỉ quốc,

bất liễu Phật trí, bất tư nghị trí,

bất khả xưng trí, Đại Thừa quảng trí,

vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí,

ư thử chư trí, nghi hoặc bất tín.

Do tín tội phước, tu tập thiện bổn,

nguyện sanh kỳ quốc.


Phục hữu chúng sanh, tích tập thiện căn,

hy cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí,

oai đức quảng đại bất tư nghị trí.

Ư tự thiện căn, bất năng sanh tín,

cố ư vãng sanh thanh tịnh Phật quốc,

ý chí do dự, vô sở chuyên cứ.

Nhiên do tục niệm bất tuyệt,

kết kỳ thiện nguyện vi bổn, tục đắc vãng sanh.


Thị chư nhân đẳng, dĩ thử nhân duyên,

tuy sanh bỉ quốc, bất năng tiền chí

Vô Lượng Thọ sở.

Đạo chỉ Phật quốc giới biên, thất bảo thành trung;

Phật bất sử nhĩ, thân hạnh sở tác,

tâm tự thú hướng.

Diệc hữu bảo trì liên hoa, tự nhiên thọ thân,

ẩm thực khoái lạc, như Đao Lợi Thiên.

Ư kỳ thành trung, bất năng đắc xuất,

sở cư xá trạch tại địa, bất năng tùy ý cao đại.

Ư ngũ bá tuế, thường bất kiến Phật,

bất văn kinh pháp, bất kiến Bồ Tát, Thanh Văn

thánh chúng.

Kỳ nhân trí huệ bất minh, tri kinh phục thiểu,

tâm bất khai giải, ý bất hoan lạc.

Thị cố ư bỉ vị chi thai sanh.


Nhược hữu chúng sanh, minh tín Phật trí,

nãi chí thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc,

tín kỷ thiện căn, tác chư công đức,

chí tâm hồi hướng.

Giai ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh,

già phu nhi tọa;

tu du chi khoảnh, thân tướng quang minh,

trí huệ công đức, như chư Bồ Tát,

cụ túc thành tựu.

Di Lặc đương tri, bỉ hóa sanh giả,

trí huệ thắng cố.

Kỳ thai sanh giả, ngũ bá tuế trung,

bất kiến Tam Bảo, bất tri Bồ Tát pháp thức,

bất đắc tu tập công đức,

vô nhân phụng sự Vô Lượng Thọ Phật.

Đương tri thử nhân, túc thế chi thời,

vô hữu trí huệ, nghi hoặc sở trí.


: main -> taiLieu
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập môn lịch sử 8 NĂm họC 2015 2016
main -> TRƯỜng thcs phan chu trinh thứ ngày tháng năm 2013 Họ và tên hs : bài kiểm tra học kỳ I
main -> Quy đỊnh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của hssv
main -> 1. thách thức và khó khăN: LÀm sao đẶt chúa làm trung tâM ĐIỂm của cuộc sống và sinh hoạt challenges and difficulties in how to place God at the center of life and all activities
main -> Iii. Sơ lược về đặc điểm của Python: Python được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ dễ học, mã nguồn dễ đọc, bố cục trực quan, dễ hiểu, thể hiện qua các điểm sau: 1
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập sinh 6- học kì I năm học 2015-2016 trắc nghiệM: Chức năng của thân cây là
main -> Hướng dẫn Cài đặt sav 10. 0 Server & Client
main -> NHỮng câu tiếng anh thông dụng của ngưỜi mỹ Trung tâm tiếng anh Anh Mỹ Quảng Ngãi


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương