PHẬt thuyếT ĐẠi thừa vô LƯỢng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẲng giác kinhtải về 384.82 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích384.82 Kb.
1   2   3   4   5
Phẩm 21: Bảo liên Phật quang

Đệ nhị thập nhất
Hựu chúng bảo liên hoa châu mãn thế giới.

Nhất nhất bảo hoa bá thiên ức diệp.

Kỳ hoa quang minh, vô lượng chủng sắc,

thanh sắc thanh quang, bạch sắc bạch quang,

huyền hoàng châu tử, quang sắc diệc nhiên.

Phục hữu vô lượng diệu bảo bá thiên ma-ni,

ánh sức trân kỳ, minh diệu nhật nguyệt.

Bỉ liên hoa lượng, hoặc bán do-tuần,

hoặc nhất, nhị, tam, tứ,

nãi chí bá thiên do-tuần.

Nhất nhất hoa trung, xuất tam thập lục

bá thiên ức quang.


Nhất nhất quang trung, xuất tam thập lục

bá thiên ức Phật, thân sắc tử kim,

tướng hảo thù đặc.

Nhất nhất chư Phật,

hựu phóng bá thiên quang minh,

phổ vị thập phương thuyết vi diệu pháp.

Như thị chư Phật, các các an lập vô lượng

chúng sanh ư Phật chánh đạo.
Phẩm 22: Quyết chứng cực quả

Đệ nhị thập nhị
Phục thứ A Nan! Bỉ Phật quốc độ,

vô hữu hôn ám, hỏa quang, nhật nguyệt,

tinh diệu, trú dạ chi tượng;

diệc vô tuế, nguyệt, kiếp số chi danh,

phục vô trụ trước gia thất.

Ư nhất thiết xứ, ký vô tiêu thức danh hiệu,

diệc vô thủ xả phân biệt, duy thọ thanh tịnh,

tối thượng khoái lạc.


Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân,

nhược dĩ sanh, nhược đương sanh,

giai tất trụ ư Chánh Định chi tụ,

quyết định chứng ư A Nậu Đa La

Tam Miệu Tam Bồ Đề, hà dĩ cố?

Nhược Tà Định Tụ, cập Bất Định Tụ,

bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân cố!


Phẩm 23: Thập phương Phật tán

Đệ nhị thập tam
Phục thứ A Nan!

Đông phương Hằng hà sa số thế giới,

nhất nhất giới trung như Hằng sa Phật,

các xuất quảng trường thiệt tướng,

phóng vô lượng quang,

thuyết thành thật ngôn,

xưng tán Vô Lượng Thọ Phật

bất khả tư nghị công đức.

Nam, Tây, Bắc phương Hằng sa thế giới,

chư Phật xưng tán diệc phục như thị.

Tứ duy thượng hạ Hằng sa thế giới,

chư Phật xưng tán diệc phục như thị.


Hà dĩ cố?

Dục linh tha phương sở hữu chúng sanh,

văn bỉ Phật danh, phát thanh tịnh tâm,

ức niệm thọ trì, quy y cúng dường.

Nãi chí năng phát nhất niệm tịnh tín,

sở hữu thiện căn, chí tâm hồi hướng,

nguyện sanh bỉ quốc, tùy nguyện giai sanh,

đắc Bất Thoái Chuyển, nãi chí Vô Thượng

Chánh Đẳng Bồ Đề.


Phẩm 24: Tam bối vãng sanh

Đệ nhị thập tứ
Phật cáo A Nan:

Thập phương thế giới chư thiên nhân dân,

kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bỉ quốc,

phàm hữu tam bối.


Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục nhi tác sa-môn,

phát Bồ Đề tâm,

nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật,

tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc.

Thử đẳng chúng sanh, lâm thọ chung thời,

A Mi Đà Phật, dữ chư Thánh chúng,

hiện tại kỳ tiền.

Kinh tu du gian, tức tùy bỉ Phật vãng sanh kỳ quốc,

tiện ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa sanh,

trí tuệ dũng mãnh, thần thông tự tại.

Thị cố A Nan! Kỳ hữu chúng sanh

dục ư kim thế kiến A Mi Đà Phật giả,

ưng phát Vô Thượng Bồ Đề chi tâm.

Phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ,

tích tập thiện căn, ưng trì hồi hướng.

Do thử kiến Phật, sanh bỉ quốc trung,

đắc Bất Thoái Chuyển,

nãi chí Vô Thượng Bồ Đề.
Kỳ trung bối giả, tuy bất năng hành tác sa-môn,

đại tu công đức,

đương phát Vô Thượng Bồ Đề chi tâm,

nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật.

Tùy kỷ tu hành, chư thiện công đức,

phụng trì trai giới, khởi lập tháp tượng,

phạn thực sa-môn, huyền tăng nhiên đăng,

tán hoa thiêu hương, dĩ thử hồi hướng,

nguyện sanh bỉ quốc.

Kỳ nhân lâm chung, A Mi Đà Phật hóa hiện kỳ thân,

quang minh tướng hảo, cụ như chân Phật,

dữ chư đại chúng tiền hậu vi nhiễu,

hiện kỳ nhân tiền, nhiếp thọ đạo dẫn.

Tức tùy hóa Phật vãng sanh kỳ quốc,

trụ Bất Thoái Chuyển, Vô Thượng Bồ Đề,

công đức trí huệ thứ như thượng bối giả dã.


Kỳ hạ bối giả, giả sử bất năng tác chư công đức,

đương phát Vô Thượng Bồ Đề chi tâm,

nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật,

hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghi hoặc,

dĩ chí thành tâm, nguyện sanh kỳ quốc.

Thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật,

diệc đắc vãng sanh,

công đức trí huệ thứ như trung bối giả dã.


Nhược hữu chúng sanh trụ Đại Thừa giả,

dĩ thanh tịnh tâm, hướng Vô Lượng Thọ,

nãi chí thập niệm, nguyện sanh kỳ quốc.

Văn thậm thâm pháp, tức sanh tín giải,

nãi chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm,

phát nhất niệm tâm niệm ư bỉ Phật.

Thử nhân lâm mạng chung thời,

như tại mộng trung, kiến A Mi Đà Phật,

định sanh bỉ quốc, đắc Bất Thoái Chuyển

Vô Thượng Bồ Đề.


Phẩm 25: Vãng sanh chánh nhân

Đệ nhị thập ngũ
Phục thứ A Nan!

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân,

văn thử kinh điển, thọ trì, độc tụng,

thơ tả, cúng dường, trú dạ tương tục,

cầu sanh bỉ sát, phát Bồ Đề tâm,

trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm.

Nhiêu ích hữu tình, sở tác thiện căn,

tất thí dữ chi, linh đắc an lạc,

ức niệm Tây Phương A Mi Đà Phật,

cập bỉ quốc độ.

Thị nhân mạng chung, như Phật sắc tướng

chủng chủng trang nghiêm, sanh bảo sát trung,

tốc đắc văn pháp, vĩnh Bất Thoái Chuyển.
Phục thứ A Nan!

Nhược hữu chúng sanh dục sanh bỉ quốc,

tuy bất năng đại tinh tấn Thiền Định,

tận trì kinh giới, yếu đương tác thiện.

Sở vị: Nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo,

tam bất dâm dục, tứ bất vọng ngôn,

ngũ bất ỷ ngữ, lục bất ác khẩu,

thất bất lưỡng thiệt, bát bất tham,

cửu bất sân, thập bất si.


Như thị trú dạ tư duy

Cực Lạc thế giới A Mi Đà Phật,

chủng chủng công đức,

chủng chủng trang nghiêm,

chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường.

Thị nhân lâm chung, bất kinh, bất bố,

tâm bất điên đảo,

tức đắc vãng sanh bỉ Phật quốc độ.
Nhược đa sự vật, bất năng ly gia,

bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh.

Hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm,

tuyệt dục, khử ưu, từ tâm tinh tấn.

Bất đương sân nộ, tật đố,

bất đắc tham thiết, xan tích,

bất đắc trung hối, bất đắc hồ nghi.

Yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tín.

Đương tín Phật kinh ngữ thâm,

đương tín tác thiện đắc phước.

Phụng trì như thị đẳng pháp, bất đắc khuy thất.

Tư duy thục kế, dục đắc độ thoát.

Trú dạ thường niệm, nguyện dục vãng sanh

A Mi Đà Phật thanh tịnh Phật quốc.
Thập nhật thập dạ, nãi chí nhất nhật nhất dạ

bất đoạn tuyệt giả,

thọ chung giai đắc vãng sanh kỳ quốc.


Hành Bồ Tát đạo, chư vãng sanh giả,

giai đắc A Duy Việt Trí,

giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng,

giai đương tác Phật.

Dục ư hà phương Phật quốc tác Phật,

tùng tâm sở nguyện, tùy kỳ tinh tấn tảo vãn,

cầu đạo bất hưu, hội đương đắc chi,

bất thất kỳ sở nguyện dã.


A Nan! Dĩ thử nghĩa lợi cố,

vô lượng vô số bất khả tư nghị,

vô hữu đẳng đẳng, vô biên thế giới,

chư Phật Như Lai giai cộng xưng tán

Vô Lượng Thọ Phật sở hữu công đức.


Phẩm 26: Lễ cúng thính Pháp

Đệ nhị thập lục
Phục thứ A Nan!

Thập phương thế giới chư Bồ Tát chúng,

vị dục chiêm lễ Cực Lạc thế giới Vô Lượng Thọ

Phật, các dĩ hương, hoa, tràng phan, bảo cái,

vãng nghệ Phật sở, cung kính cúng dường,

thính thọ kinh pháp, tuyên bố đạo hóa,

xưng tán Phật độ công đức trang nghiêm.

Nhĩ thời Thế Tôn tức thuyết tụng viết:

Đông phương chư Phật sát,

Số như Hằng hà sa,

Hằng sa Bồ Tát chúng

Vãng lễ Vô Lượng Thọ.

Nam, Tây, Bắc tứ duy

Thượng, hạ diệc phục nhiên

Hàm dĩ tôn trọng tâm

Phụng chư trân diệu cúng

Sướng phát hòa nhã âm,

Ca thán Tối Thắng Tôn

Cứu đạt thần thông huệ,

Du nhập thâm pháp môn.

Văn Phật thánh đức danh

An ổn đắc đại lợi

Chủng chủng cúng dường trung

Cần tu vô giải quyện.

Quán bỉ thù thắng sát

Vi diệu nan tư nghịCông đức phổ trang nghiêm

Chư Phật quốc nan tỷ

Nhân phát Vô Thượng tâm

Nguyện tốc thành Bồ Đề

Ứng thời Vô Lượng Tôn,

Vi tiếu hiện kim dung

Quang minh tùng khẩu xuất,

Biến chiếu thập phương quốc

Hồi quang hoàn nhiễu Phật

Tam táp tùng đảnh nhập

Bồ Tát kiến thử quang

Tức chứng Bất Thoái vị

Thời hội nhất thiết chúng

Hỗ khánh sanh hoan hỷ

Phật ngữ phạm lôi chấn

Bát âm sướng diệu thanh

Thập phương lai Chánh Sĩ

Ngô tất tri bỉ nguyện

Chí cầu nghiêm Tịnh Độ,

Thọ ký đương tác Phật

Giác liễu nhất thiết pháp

Do như mộng, huyễn, hưởng

Mãn túc chư diệu nguyện

Tất thành như thị sát

Tri độ như ảnh tượng

Hằng phát hoằng thệ tâm.


Cứu cánh Bồ Tát đạo

Cụ chư công đức bổn

Tu thắng Bồ Đề hạnh

Thọ ký đương tác Phật.

Thông đạt chư pháp tánh

Nhất thiết không, vô ngã

Chuyên cầu tịnh Phật độ

Tất thành như thị sát.

Văn pháp nhạo thọ hành

Đắc chí thanh tịnh xứ

Tất ư Vô Lượng Tôn

Thọ ký thành Đẳng Giác

Vô biên thù thắng sát

Kỳ Phật bổn nguyện lực

Văn danh dục vãng sanh

Tự trí Bất Thoái Chuyển

Bồ Tát hưng chí nguyện

Nguyện kỷ quốc vô dị

Phổ niệm độ nhất thiết

Các phát Bồ Đề tâm.

Xả bỉ luân hồi thân

Câu linh đăng bỉ ngạn

Phụng sự vạn ức Phật

Phi hóa biến chư sát

Cung kính hoan hỷ khứ

Hoàn đáo An Dưỡng quốc.


Phẩm 27: Ca thán Phật đức

Đệ nhị thập thất
Phật ngữ A Nan:

“Bỉ quốc Bồ Tát, thừa Phật oai thần,

ư nhất thực khoảnh,

phục vãng thập phương vô biên tịnh sát,

cúng dường chư Phật.

Hoa hương, tràng phan, cúng dường chi cụ,

ứng niệm tức chí, giai hiện thủ trung;

trân diệu thù đặc, phi thế sở hữu.

Dĩ phụng chư Phật, cập Bồ Tát chúng.

Kỳ sở tán hoa, tức ư không trung,

hiệp vi nhất hoa.

Hoa giai hướng hạ, đoan viên châu táp,

hóa thành hoa cái;

bá thiên quang sắc, sắc sắc dị hương,

hương khí phổ huân.

Cái chi tiểu giả, mãn thập do-tuần,

như thị chuyển bội,

nãi chí biến phú tam thiên đại thiên thế giới.

Tùy kỳ tiền hậu, dĩ thứ hóa một.

Nhược bất canh dĩ tân hoa trùng tán,

tiền sở tán hoa chung bất phục lạc.

Ư hư không trung cộng tấu thiên nhạc,

dĩ vi diệu âm ca thán Phật đức.


Kinh tu du gian, hoàn kỳ bổn quốc,

đô tất tập hội thất bảo giảng đường.

Vô Lượng Thọ Phật, tắc vị quảng tuyên đại giáo,

diễn sướng diệu pháp, mạc bất hoan hỷ,

tâm giải đắc đạo.
Tức thời hương phong xuy thất bảo thụ,

xuất ngũ âm thanh;

vô lượng diệu hoa, tùy phong tứ tán.

Tự nhiên cúng dường, như thị bất tuyệt.


Nhất thiết chư thiên, giai tê bá thiên hoa hương,

vạn chủng kỹ nhạc, cúng dường bỉ Phật,

cập chư Bồ Tát, Thanh Văn chi chúng,

tiền hậu vãng lai, hy di khoái lạc.

Thử giai Vô Lượng Thọ Phật bổn nguyện gia oai,

cập tằng cúng dường Như Lai,

thiện căn tương tục,

vô khuyết giảm cố,

thiện tu tập cố,

thiện nhiếp thủ cố,

thiện thành tựu cố.”Phẩm 28: Đại sĩ thần quang

Đệ nhị thập bát
Phật cáo A Nan:

“Bỉ Phật quốc trung chư Bồ Tát chúng,

tất giai đỗng thị, triệt thính bát phương,

thượng hạ, khứ lai, hiện tại chi sự.

Chư Thiên Nhân dân, dĩ cập quyên phi

nhuyễn động chi loại, tâm ý thiện ác,

khẩu sở dục ngôn, hà thời độ thoát,

đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi.


Hựu bỉ Phật sát chư Thanh Văn chúng,

thân quang nhất tầm,

Bồ Tát quang minh chiếu bá do-tuần.

Hữu nhị Bồ Tát, tối tôn đệ nhất,

oai thần quang minh,

phổ chiếu tam thiên đại thiên thế giới.”


A Nan bạch Phật:

“Bỉ nhị Bồ Tát, kỳ hiệu vân hà?”Phật ngôn:

“Nhất danh Quán Thế Âm, nhất danh Đại Thế Chí.


Thử nhị Bồ Tát, ư Sa Bà giới,

tu Bồ Tát hạnh, vãng sanh bỉ quốc,

thường tại A Mi Đà Phật tả hữu.

Dục chí thập phương vô lượng Phật sở,

tùy tâm tắc đáo.

Hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc.

Thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân,

nhược hữu cấp nạn khủng bố,

đản tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát,

vô bất đắc giải thoát giả.”


Phẩm 29: Nguyện lực hoằng thâm

Đệ nhị thập cửu
Phục thứ A Nan! Bỉ Phật sát trung,

sở hữu hiện tại, vị lai nhất thiết Bồ Tát

giai đương cứu cánh Nhất Sanh Bổ Xứ,

duy trừ đại nguyện, nhập sanh tử giới,

vị độ quần sanh, tác sư tử hống,

hoàn đại giáp trụ, dĩ hoằng thệ công đức

nhi tự trang nghiêm.

Tuy sanh ngũ trược ác thế, thị hiện đồng bỉ,

trực chí thành Phật, bất thọ ác thú.

Sanh sanh chi xứ, thường thức túc mạng.


Vô Lượng Thọ Phật, ý dục độ thoát thập phương

thế giới chư chúng sanh loại,

giai sử vãng sanh kỳ quốc,

tất linh đắc Nê Hoàn đạo.

Tác Bồ Tát giả, linh tất tác Phật.

Ký tác Phật dĩ,

chuyển tương giáo thọ,

chuyển tương độ thoát,

như thị triển chuyển, bất khả phục kế.


Thập phương thế giới,

Thanh Văn, Bồ Tát, chư chúng sanh loại,

sanh bỉ Phật quốc, đắc Nê Hoàn đạo,

đương tác Phật giả, bất khả thắng số.
Bỉ Phật quốc trung, thường như nhất pháp,

bất vi tăng đa. Sở dĩ giả hà?

Do như đại hải, vi thủy trung vương,

chư thủy lưu hành, đô nhập hải trung.

Thị đại hải thủy, ninh vi tăng giảm?
Bát phương thượng hạ, Phật quốc vô số.

A Mi Đà quốc trường cửu quảng đại,

minh hảo khoái lạc, tối vi độc thắng.

Bổn kỳ vi Bồ Tát thời, cầu đạo sở nguyện,

lũy đức sở trí.

Vô Lượng Thọ Phật, ân đức bố thí

bát phương thượng hạ, vô cùng vô cực,

thâm đại vô lượng, bất khả thắng ngôn.

Phẩm 30: Bồ Tát tu trì

Đệ tam thập
Phục thứ A Nan!

Bỉ Phật sát trung, nhất thiết Bồ Tát thiền định,

trí huệ, thần thông, oai đức, vô bất viên mãn.

Chư Phật mật tạng, cứu cánh minh liễu,

điều phục chư căn, thân tâm nhu nhuyễn;

thâm nhập chánh huệ, vô phục dư tập.

Y Phật sở hành, thất giác thánh đạo.

Tu hành Ngũ Nhãn, chiếu Chân đạt Tục.

Nhục nhãn giản trạch, Thiên nhãn thông đạt,

Pháp nhãn thanh tịnh, Huệ nhãn kiến chân,

Phật nhãn cụ túc, giác liễu Pháp tánh.
Biện tài tổng trì, tự tại vô ngại.

Thiện giải thế gian vô biên phương tiện,

sở ngôn thành đế, thâm nhập nghĩa vị.

Độ chư hưũ tình, diễn thuyết chánh pháp.

Vô tướng vô vi, vô phược, vô thoát,

vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo.
Ư sở thọ dụng, giai vô nhiếp thủ.

Biến du Phật sát, vô ái vô yếm,

diệc vô hy cầu, bất hy cầu tưởng,

diệc vô bỉ ngã vi oán chi tưởng.

Hà dĩ cố?

Bỉ chư Bồ Tát, ư nhất thiết chúng sanh,

hữu đại từ bi lợi ích tâm cố,

xả ly nhất thiết chấp trước,

thành tựu vô lượng công đức.

Dĩ vô ngại huệ, giải pháp như như.

Thiện tri Tập Diệt âm thanh phương tiện,

bất hân thế ngữ, nhạo tại chánh luận.


Tri nhất thiết pháp, tất giai không tịch;

sanh thân, phiền não nhị dư câu tận.

Ư tam giới trung, bình đẳng cần tu,

cứu cánh Nhất Thừa, chí ư bỉ ngạn.

Quyết đoạn nghi võng, chứng vô sở đắc;

dĩ phương tiện trí, tăng trưởng liễu tri.

Tùng bổn dĩ lai, an trụ thần thông,

đắc Nhất Thừa đạo, bất do tha ngộ.

Phẩm 31: Chân thật công đức

Đệ tam thập nhất
Kỳ trí hoằng thâm, thí như cự hải.

Bồ đề cao quảng, dụ nhược Tu Di.

Tự thân oai quang, siêu ư nhật nguyệt.

Kỳ tâm khiết bạch, do như Tuyết Sơn.

Nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình đẳng.

Thanh tịnh như thủy, tẩy chư trần cấu.

Xí thịnh như hỏa, thiêu phiền não tân.

Bất trước như phong, vô chư chướng ngại.

Pháp âm lôi chấn, giác vị giác cố.

Vũ cam lộ pháp, nhuận chúng sanh cố.

Khoáng nhược hư không, đại từ đẳng cố.

Như tịnh liên hoa, ly nhiễm ô cố.

Như Ni-câu thụ, phú ấm đại cố.

Như kim cang xử, phá tà chấp cố.

Như Thiết Vi sơn, chúng ma ngoại đạo

bất năng động cố.


Kỳ tâm chánh trực, thiện xảo quyết định;

luận pháp vô yếm, cầu pháp bất quyện.

Giới nhược lưu ly, nội ngoại minh khiết.

Kỳ sở ngôn thuyết, linh chúng duyệt phục.

Kích pháp cổ, kiến pháp tràng,

diệu huệ nhật, phá si ám.

Thuần tịnh ôn hòa, tịch định minh sát.


Vi đại đạo sư, điều phục tự tha,

dẫn đạo quần sanh, xả chư ái trước.

Vĩnh ly tam cấu, du hý thần thông.


Nhân duyên nguyện lực, xuất sanh thiện căn,

tồi phục nhất thiết ma quân,

tôn trọng phụng sự chư Phật.

Vi thế minh đăng, tối thắng phước điền,

thù thắng cát tường, kham thọ cúng dường.

Hách dịch hoan hỷ, hùng mãnh vô úy.

Thân sắc tướng hảo, công đức biện tài,

cụ túc trang nghiêm, vô dữ đẳng giả.


Thường vị chư Phật sở cộng xưng tán,

cứu cánh Bồ Tát chư Ba La Mật,

nhi thường an trụ bất sanh bất diệt

chư tam-ma-địa,

hạnh biến đạo tràng, viễn nhị thừa cảnh.
A Nan! Ngã kim lược thuyết bỉ Cực Lạc giới,

sở sanh Bồ Tát chân thật công đức,

tất giai như thị.

Nhược quảng thuyết giả,

bá thiên vạn kiếp bất năng cùng tận.Phẩm 32: Thọ lạc vô cực

Đệ tam thập nhị
Phật cáo Di Lặc Bồ Tát, chư Thiên Nhân đẳng:

Vô Lượng Thọ quốc, Thanh Văn, Bồ Tát,

công đức trí huệ, bất khả xưng thuyết.

Hựu kỳ quốc độ vi diệu an lạc,

thanh tịnh nhược thử.

Hà bất lực vi thiện, niệm đạo chi tự nhiên?


Xuất nhập cúng dường, quán kinh hành đạo;

hỷ nhạo cửu tập, tài mãnh trí huệ.

Tâm bất trung hồi, ý vô giải thời.

Ngoại nhược trì hoãn, nội độc sử cấp.

Dung dung hư không, thích đắc kỳ trung;

trung biểu tương ứng, tự nhiên nghiêm chỉnh;

kiểm liễm đoan trực, thân tâm khiết tịnh.

Vô hữu ái tham, chí nguyện an định.

Vô tăng khuyết giảm, cầu đạo hòa chánh;

bất ngộ khuynh tà, tùy kinh ước lệnh;

bất cảm tha trật, nhược ư thằng mặc.

Hàm vi đạo mộ, khoáng vô tha niệm, vô hữu ưu tư.

Tự nhiên vô vi, hư không vô lập.

Đạm an vô dục, tác đắc thiện nguyện.

Tận tâm cầu sách, hàm ai từ mẫn, lễ nghĩa đô hiệp.

Bao la biểu lý, quá độ giải thoát.


Tự nhiên bảo thủ, chân chân khiết bạch.

Chí nguyện vô thượng, tịnh định an lạc.

Nhất đán khai đạt minh triệt,

tự nhiên trung tự nhiên tướng,

tự nhiên chi hữu căn bản,

tự nhiên quang sắc tham hồi,

chuyển biến tối thắng.

Uất Đan thành thất bảo, hoành lãm thành vạn vật.

Quang tinh minh câu xuất, thiện hảo thù vô tỷ,

trước ư vô thượng hạ, đỗng đạt vô biên tế.

Nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi,

tất đắc siêu tuyệt khứ,

vãng sanh vô lượng thanh tịnh

A Mi Đà Phật quốc,

hoành tiệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc.

Vô cực chi thắng đạo, dị vãng nhi vô nhân.

Kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở khiên tùy.

Quyên chí nhược hư không,

cần hành cầu đạo đức.

Khả đắc cực trường sanh, thọ lạc vô hữu cực.

Hà vi trước thế sự, náo náo ưu vô thường?


: main -> taiLieu
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập môn lịch sử 8 NĂm họC 2015 2016
main -> TRƯỜng thcs phan chu trinh thứ ngày tháng năm 2013 Họ và tên hs : bài kiểm tra học kỳ I
main -> Quy đỊnh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của hssv
main -> 1. thách thức và khó khăN: LÀm sao đẶt chúa làm trung tâM ĐIỂm của cuộc sống và sinh hoạt challenges and difficulties in how to place God at the center of life and all activities
main -> Iii. Sơ lược về đặc điểm của Python: Python được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ dễ học, mã nguồn dễ đọc, bố cục trực quan, dễ hiểu, thể hiện qua các điểm sau: 1
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập sinh 6- học kì I năm học 2015-2016 trắc nghiệM: Chức năng của thân cây là
main -> Hướng dẫn Cài đặt sav 10. 0 Server & Client
main -> NHỮng câu tiếng anh thông dụng của ngưỜi mỹ Trung tâm tiếng anh Anh Mỹ Quảng Ngãi


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương