PHÁT ĐỘng phong trào học phậT ĐÀo tạo giảng sư hoằng pháPtải về 25.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.71 Kb.
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC PHẬT

ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ HOẰNG PHÁP

Kính thưa quí Phật tử,Kính thưa quí Thầy Trụ Trì:
Biến cố 1975 đã đưa dân tộc VN rãi ra khắp thế giới. Ngày nay có hơn 4 triệu người VN ở hải ngoại. Là một dân tộc có đời sống tâm linh mạnh mẽ, dân tộc VN có lẻ là dân tộc đã dựng lên nhiều chùa chiền trên thế giới hơn bất cứ dân tộc nào khác, nhất là tại các thành phố lớn Âu Mỹ. Phải chăng sau dân tộc Tây Tạng, dân tộc VN đang nhận lãnh SỨ MẠNG TÂM LINH truyền bá ĐẠO SỰ THẬT của Phật cho tất cả nhân loại?
Sứ mạng tâm linh của dân tộc VN không phải là không thể thực hiện. Giai đoạn xây dựng cơ sở chùa chiền xem như đã tạm ổn định. Khắp các thành phố lớn đã có chùa chiền VN. Bây giờ là đến giai đoạn HỌC PHẬT, mọi Phật tử VN cần được học và thực hành CHÁNH PHÁP của PHẬT một cách rốt ráo, để sửa soạn cho giai đoạn kế tiếp là giai đoạn HOẰNG PHÁP cho các sắc dân bản địa, mà các con em của chúng ta sẽ đảm nhiệm một cách hữu hiệu vì không có sự ngăn ngại của ngôn ngữ.
Tuy nhiên thực tại khó khăn là số chư tăng trong mỗi chùa ở hải ngoại quá ít. Các thầy còn chưa đủ thì giờ đáp ứng cho các nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng truyền thống của người VN như tụng kinh Cầu An, Cầu Siêu, Đám Cưới, Đám Tang, càng lúc càng nhiều, thì lấy đâu thêm thì giờ để tổ chức các khóa học Phật Pháp qui mô cho Phật tử học? Do tình trạng đó mà nhiều Phật tử, dầu đã đi chùa hơn 30 năm nay, vẫn chưa biết gì về các giáo pháp căn bản của Phật như 4 DIỆU ĐẾ, 8 CHÁNH ĐẠO, 4 NIỆM XỨ, v.v.
Đã đến lúc các Cư sĩ có hoài bảo Giải thoát, thích nghiên cứu Phật Pháp, nên được đào tạo thành Giảng sư để tích cực hổ trợ các Thầy trong vấn đề HOẰNG PHÁP. Ngày nay người Cư sĩ có nhiều lợi thế xử dụng phương tiện tin học để học Phật Pháp và chứng nghiệm vào trong đời sống thế gian, không thua gì Tăng sĩ. Trên Internet đã có vô số nguồn Phật pháp, trong đủ mọi ngôn ngữ. Phật tử có thể tha hồ học, tha hồ nghe các Thầy thuyết pháp từ khắp năm châu. Các diễn đàn trao đổi kiến thức Phật Pháp cũng đã mọc lên khắp nơi. Do đó, người Cư sĩ, nếu có đầy đủ CHÁNH KIẾN, biết LẤY CHÁNH PHÁP LÀM THẦY và thực hành giáo pháp nghiêm túc như một vị tu hành, vẫn có thể chứng được sự giải thoát của một bậc thánh TU ĐÀ HOÀN. Lúc đó càng đủ khả năng để giảng dạy Phật Pháp cho Phật tử.
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường Bộ Kinh), trước khi nhập diệt, đức Bổn Sư Thích Ca đã nhắc nhở 3 giáo pháp quan trọng như sau:
1) 4 NIỆM XỨ: Này Ananda, thế nào là vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác?
Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. (Phật nhắc lại pháp tu 4 NIỆM XỨ)
Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một ai khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta.2) 4 DIỆU ĐẾ: "Nầy các tỳ kheo, bởi vì không thông hiểu, không thấu đạt 4 DIỆU ĐẾ mà ta cũng như quý vị từ lâu đã phải trãi qua nhiều kiếp luân hồi trong vòng sinh tử... Bằng cách thông hiểu, bằng cách thấu đạt Sự Thật về Khổ, Sự Thật về Nguồn Gốc của Khổ, Sự Thật về Niết Bàn, Sự Thật về Con Đường đến Niết Bàn, lòng tham thủ về sinh hữu được đoạn tận, sự hỗ trợ để sinh hữu được phá hủy, và từ đó không còn phải tái sinh nữa."
3) 8 CHÁNH ĐẠO: “Này Subhadda, trong Pháp và Luật nào không có 8 CHÁNH ĐẠO, thời ở đó không có đệ nhất Sa-môn (Tu đà Hoàn), ở đó cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn (A la Hán). Này Subhadda, trong Pháp và Luật nào có 8 Chánh đạo, thời ở đó có đệ nhứt Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đó cũng có đệ tứ Sa-môn.

Này Subhadda, Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo sống chơn chánh (theo 8 CHÁNH ĐẠO), thời đời này không vắng những vị A-la-hán.”
Qua các Phật ngôn trên chúng ta thấy rõ các giáo pháp 4 DIỆU ĐẾ, 8 CHÁNH ĐẠO, 4 NIỆM XỨ quan trọng cho Phật tử biết dường nào! Đó là những GIÒNG TRI KIẾN lớn của chư Phật mà ai, mỗi khi đã được nhập vào, chắc chắn sẽ ra đến BIỂN GIẢI THOÁT. Thế nhưng đa số Phật tử VN, cho đến hôm nay, dầu đã đi chùa mấy chục năm, có ai đã biết rành rẻ về các giáo pháp quan trọng đó chưa? Nếu đi chùa mà chỉ lo cầu nguyện, cầu xin, thì chắc chắn không ra khỏi THAM, SÂN, SI, chắc chắn không thể giải thoát. Sự cầu nguyện (như đạo Hindu), thắp hương khấn vái (như Nho giáo), Lên đàn chẩn tế (như Lão giáo) chỉ là những phương tiện “tùy thuận chúng sanh”, chứ chưa phải là ĐẠO TRÍ TUỆ của Phật.
Kính thưa quí Phật tử! Trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy: “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”. Như vậy nếu đi chùa mà không học hỏi Phật Pháp lại chỉ muốn cầu xin Phật gia hộ, thì làm sao Phật có thể hoan hĩ gia hộ cho được? Trái lại, dầu không cầu xin Phật, mà lại phát tâm học Phật Pháp thì chắc chắn chư Phật sẽ rất hoan hĩ hổ trợ, nên sẽ tự động lo cho mọi chuyện được trôi chảy (miễn ta chưa bị trọng nghiệp chi phối). Đó cũng như bậc cha mẹ vì luôn luôn mong mỏi con cái học hành, thì đương nhiên phải lo cho con đầy đủ, không muốn có khó khăn gì xảy ra làm trở ngại sự học của con.
Ngày nay lại có rất nhiều Phật tử, tuy còn trẻ mà không chịu học Phật Pháp để áp dụng vào cuộc sống, lại chỉ muốn tu theo kiểu người Trung Hoa, bỏ hết ngày giờ niệm “Lục Tự Di Đà” để chờ ngày chết được vãng sanh. Nếu đạo Phật chỉ như thế thì khác gì đạo của người CHẾT chứ chẳng phải là đạo cho người SỐNG. Nếu như vậy thì chắc chắn đạo Phật sẽ không thích ứng với xã hội văn minh và sẽ bị suy tàn giống như bên Trung Hoa vậy. Cho nên dầu Phật tử tu TỊNH ĐỘ cũng phải học đầy đủ Phật Pháp để biết chính xác thế nào là CHÁNH ĐỊNH, không có tham ái, mới có thể vào được cỏi Tịnh Độ. Nếu chỉ niệm Phật cầu vãng sanh, thì hơn gì ngoại đạo cầu CHÚA để lên Thiên đàng sau khi chết? Tu như vậy là phụ lòng đức Bổn Sư Thích Ca đã giáng thế để dạy đạo cho chúng ta.
Ngoài ra, trong hoàn cảnh dân tộc VN ta đang phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh, có thể xảy ra bất cứ lúc nào do sự xâm lấn của Trung Quốc ngày càng thô bạo, dân tộc ta cần phải lo tinh tấn tu hành hơn nữa để Phước và Trí sẽ được tăng bồi, để có thêm sự gia hộ của Chư Phật rồi “tai qua nạn khỏi”. Giáo pháp của Phật sẽ giúp cho dân tộc chúng ta đầy đủ BI TRÍ DŨNG để có thể dũng cảm đối đầu với tất cả mọi BẠO LỰC từ phía Trung Quốc. Dân tộc ta cũng sẽ đầy đủ ĐẠO LỰC để chiến thắng MA QUÂN giống như thời ĐINH, LÊ, LÝ, TRẦN thuở trước. Sức mạnh ĐẠO LÝ, sức mạnh CÔNG LÝ, luôn luôn là sức mạnh VÔ ĐỊCH của dân tộc ta từ ngàn xưa để chiến thắng mọi cường bạo từ bên ngoài.
Nói tóm lại tôi thiết tha kêu gọi mọi Phật tử hãy phát tâm HỌC PHẬT để làm lợi ích cho bản thân, cho gia đình, và cho ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC. Đó cũng là để hoàn tất SỨ MẠNG TÂM LINH của dân tộc VN mà tôi đã nêu lên từ đầu. Tôi đã soạn ra một sườn bài Phật Pháp rất cô đọng, rất ngắn gọn, không tốn kém thì giờ để học, khai triền đầy đủ tất cả các pháp chính của Phật như 4 DIỆU ĐẾ, 8 CHÁNH ĐẠO, 4 NIỆM XỨ. Sau khi học xong chương trình này và thực hành Thiền đúng pháp CHÁNH ĐỊNH của Phật, quí Phật tử sẽ đủ sự tu chứng để hiểu chính xác các kinh lớn của ĐẠI THỪA như BÁT NHÃ, KIM CANG, LĂNG NGHIÊM, DIỆU PHÁP LIÊN HOA, DUY MA CẬT, v.v. mà tôi sẽ thuyết giảng ở cuối chương trình. Như vậy là quí Phật tử sẽ có đầy đủ kiến thức về toàn bộ Phật giáo, Nguyên Thủy và Đại Thừa.
Kính thưa quí Phật tử: Phước báu lớn lao nhất để làm một Phật tử là học được Giáo Pháp của Phật để sống an vui tự tại trong mọi hoàn cảnh. Không có hạnh phúc nào lớn lao bằng hạnh phúc của sự tận diệt khổ đau. Phật dạy: “Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi (khổ đau) dài cho kẻ không biết Diệu Pháp”. “Chẳng thà sống một ngày mà biết Diệu Pháp, còn hơn sống trăm năm không biết Diệu Pháp” (Kinh Pháp Cú 60,115). Người Phật tử học Phật còn để làm tròn lời thệ nguyện mà chúng ta lặp đi lặp lại hằng tuần: “Tự qui y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển”.
Rất mong quí Phật tử hưởng ứng rộng rãi chương trình học Phật. Rất mong quí Thầy Trụ Trì hổ trợ và chứng minh cho chương trình học Phật này bằng cách cho phép tổ chức các khóa học ở trong chùa. Ngôi TAM BẢO của quí Thầy sẽ được hộ trì vững chắc hơn khi những Phật tử đều có trí tuệ, hiểu biết giáo pháp. Với các Phật tử ở xa, không có chùa hổ trợ chương trình học Phật, quí vị có thể cùng nhau tổ chức các khóa học với ngày giờ thích hợp, rồi liên lạc với tôi qua email. Tôi sẽ cố gắng đến tận nơi để hướng dẫn việc học Phật cho quí vị.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Giảng Sư: Như KhôngĐính kèm: Sườn bài chương trình học Phật gsnhukhong@gmail.com: groups -> 2381123
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
2381123 -> Đây là các pháp cáI của Đức thế TÔN cần được thông suốt
2381123 -> Gia đình Pháp của vua Hàm Nghi ở xứ Alger (I)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương