PHÁp cú kinh (dhammapada) Pali Anh Việttải về 1.35 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích1.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
THI KỆ

PHÁP CÚ KINH (DHAMMAPADA)Pali - Anh - Việt

TỊNH MINH dịch và chú giải từ vựng Anh-Việt

Trường Cao cấp Phật học,

Sài Gòn, PL. 2539 - TL. 1995

Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA,

Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971.

--- o0o ---Nguồn

http://www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 2-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

LỜI NGƯỜI DỊCH

ÐÔI LỜI TÁI BẢN

LỜI TỰA

Phẩm I.


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ

Phẩm II


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm III


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm IV


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm V


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm VI


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm VII


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm VIII

TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm IX


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm X


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XI


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XII


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XIII

TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XIV


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XV


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XVI


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XVII

TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XVIII

TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XIX


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XX


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XXI


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XXII

TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XXIII

TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XXIV

TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XXV


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

Phẩm XXVI

TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương