PHÒng đt-nckh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 79.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích79.89 Kb.
TR­ƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐT-NCKH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các Khoa, Tổ, Phòng ban, Trung tâm

Phòng ĐT-NCKH thông báo lịch thi học kỳ:

. Kỳ 3: CĐ Liên thông Tiểu họcK4ABCDEF + CĐ Liên thông Mầm non K5 ( Từ 4/6/14 đến 6/6/2014)

. Kỳ 4: TCMN M8,9 K22( từ 9/6/2014 đến 20/6/2014) + TCTH K28G,H (từ 16/6/2014 đến 26/6/2014)

. Kỳ 2: TCMN M1,2,3,4 K23+TCTH K29A ( từ 9/6/2014 đến 25/6/2014)

Ngày

Giờ thi

Môn thi

Lớp

Hình thức

Thời

gian

Số

phòng

Đơn vị coi thi

4/6/2014

Thứ 4

14h

- TH giải toán Tiểu học

- PP Nghiên cứu KHGD

- Đánh giá trong GD MN

- PP Nghiên cứu KHGD

- CĐ LTTTH K4ABCDEF

- CĐ LTTTH K4ABCDEF

- CĐ LTMNK5

- CĐ LTMNK5

TL

TL

TL

TL

90’

60’

90’

60’


14

Khoa TN: 8

KhoaTH-MN: 10

Khoa XH: 4

BMC: 4, Tổ thiết bị:2


5/6/2014

Thứ 5

7h30’

- Âm nhạc và PP

- Đạo đức và PP

- PPDH Tiếng Việt

- CĐ LT Mầm non K5

- CĐ LTTTH K4ABCDEF

- CĐ LTTTH K4ABCDEFTL

TL


60’

90’

1 bàn

12

Khoa TH-MN: 10

Khoa TN: 7, Thiết bị: 2

Khoa XH: 4; BMC: 4

14h

- Rèn luyện NVTX

- Nghề GV Mầm non

- Quản lí GD Mầm non

- CĐ LTTH K4 ABCDEF

- CĐ LTMNK5

- CĐ LTMNK5

TL

TL

TL

90’

60’

60’

14

Khoa TN: 10

KhoaTH-MN: 10

Khoa XH: 4; BMC: 4


6/6/2014

Thứ 6

7h30’

- Âm nhạc và PP

- Thiết kế MTGD ở trườngMN

- Các CĐ đổi mới GDMN

- CĐLTTH K4ABC

- CĐ LT Mầm non K5

- CĐ LT Mầm non K5TL

TL


60’

60’

2 bàn

2

Khoa TH-MN: 6

Khoa TN: 2, Thiết bị: 2

14h

- Âm nhạc và PP


- CĐLTTH K4D,E,F2bàn

Khoa TH-MN: 6

10/6/2014

Thứ 3

14h

- Quản lí HCNN

- Phòng bệnh trẻ em

- Tiếng việt thực hành

- TC MN M8,9K22

- TC MN M1,2,3,4 K23

- TCTH K29A

TL

TL

TL

60’

90’

90’

15

Khoa TN: 8, Tổ thiết bị:2

KhoaTH-MN: 10

Khoa XH: 4; BMC: 6

12/6/2014

Thứ 5

14h

- Giáo dục pháp luật

- Tiếng Anh 1

- Kỹ năng giao tiếp

- Giáo dục học TH

- Kỹ năng giao tiếp

- TC MN M8,9K22

- TC MN M1,2,3,4 K23

- TC MN M1,2,3,4 K23

- TC TH K29A

- TC TH K29A

TL

TL

TL

TL

TL

60’

90’

60’

90’

60’

15

Khoa TN: 8

KhoaTH-MN: 10

Khoa XH: 4; BMC: 6

Tổ thiết bị: 2

16/6/2014

Thứ 2

16/6/2014

Thứ 2

7h30’

- Quản lí HCNN

- TCTH K28G,H

TL

60’

4

Khoa TH-MN:2, tổ thiết bị:2, Khoa TN: 4

14h

- Tin học

- Văn học và PP

- Âm nhạc và PP

- Tiếng Anh 2

- TC MN M8,9K22

- TCMN M1,2 K23

- TCMN M3,4 K23

- TC TH K29A

TH

TL

PM

90’


2 bàn

2 bàn

3

Khoa TN: 5

Khoa TH-MN: 9

Khoa XH: 3

BMC: 4, Tổ thiết bị: 2

18/6/2014

Thứ 4

7h30’

- Giáo dục pháp luật

- TCTH K28G,H

TL

60’

4

Khoa TH-MN:2

Khoa TN: 4, Tổ thiết bị: 2
14h

- Tạo hình và PP

- Tự nhiên xã hội

- TCMN M1,2,3,4 K23

- TC TH K29A

TH

TL

90’

90’

11

Khoa TN: 8 ; Khoa XH: 4

KhoaTH-MN: 6; BMC: 4

20/6/2014

Thứ 6

7h30’

- PP DH Toán 2

- PPDH Tiếng Việt 2

- TCTH K28H

- TCTH K28G
1 bàn

1 bàn

Khoa TN: 2, Khoa XH: 1

Khoa TH-MN:3
14h

- Văn học và PP

- Âm nhạc và PP

- Tiếng việt 2

- TCMN M3,4 K23

- TCMN M1,2 K23

- TC TH K29A

TL90’

2 bàn

2 bàn

3

Khoa TH-MN: 9

Khoa XH: 3

Khoa TN: 6

24/6/2014Thứ 3


7h30’

- PP DH Toán 2

- PPDH Tiếng Việt 2

- TCTH K28G

- TCTH K28H
1 bàn

1 bàn

Khoa TN: 3, Khoa XH: 1

Khoa TH-MN:2

14h

- Tâm lí học trẻ em 2

- Các tập hợp số

- TC MN M1,2,3,4 K23

- TC TH K29A

TL

TL

90’

90’

11

Khoa TN: 6 ; Khoa XH: 4

KhoaTH-MN: 6; BMC: 4

Tổ thiết bị: 2

26/6/2014

Thứ 5

14h

- Giáo dục học Mầm non

- Văn học

- TC MN M1,2,3,4 K23

- TC TH K29A

TL

TL

90’

90’

11

Khoa TN: 6 ; Khoa XH: 4

KhoaTH-MN: 6; BMC: 4

Tổ thiết bị: 2

27/6/2014

Thứ 6

7h30’

- Thể dục và PP

- Thể dục và PP

- TCMN M1, 2 K23

- TC TH K29A

TH

TH
Sân

Tổ thể chất

14h

- Thể dục và PP

- TC MN M3,4 K23

TH
Sân

Tổ thể chất

GHI CHÚ: - Học sinh, sinh viên dự thi phải đeo thẻ sinh viên trong phòng thi và có mặt tr­­ước phòng thi đúng 7h15’( Sáng), 13h45’(Chiều).

- Lãnh đạo các khoa cử CBCT và nộp danh sách cho phòng ĐT-NCKH tr­­ước 05 ngày thi- CBCT đúng 7h15’(Sáng), 13h45’(Chiều) có mặt tại phòng chờ tầng II khu giảng đư­­ờng để làm thủ tục thi.

Người xếp lịch thi Người duyệt lịch thi

LÊ THỊ THU HƯƠNG LÊ THỊ CẨM NHUNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương