PHÒng tổ chức cán bộtải về 162.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích162.56 Kb.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Số: 05/ĐHYHN-TCCB

V/v hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

Nhà trường gửi Công văn số 483/ĐHYHN ngày 15/4/2016 về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021, Phòng Tổ chức Cán bộ hướng dẫn chi tiết để các đơn vị thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Chi ủy và Lãnh đạo Đơn vị rà soát và xác định chức danh, tiêu chuẩn cụ thể của các chức danh quy hoạch.

Bước 2: Trưởng đơn vị chủ trì tổ chức cuộc họp lấy Phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch.

a) Thành phần: Toàn thể CBVC đang công tác tại đơn vị. Trưởng đơn vị thông báo về thời gian họp cho CBVC biết trước 05 ngày làm việc.

b) Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ vào các chức danh cấp trưởng và các cấp phó của đơn vị, cấp trưởng và cấp phó của đơn vị trực thuộc (nếu có), chức danh Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

c) Trình tự:

- Lãnh đạo Đơn vị chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh; cử Ban Kiểm phiếu (02 - 03 người).- Có danh sách kèm theo thông tin về các cán bộ đủ điều kiện đưa vào quy hoạch để CBVC dự họp nghiên cứu (có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài đơn vị).

- Các CBVC dự họp thảo luận, ghi phiếu giới thiệu và bỏ phiếu kín (theo biểu mẫu số 01), Ban Kiểm phiếu thu phiếu và kiểm phiếu.

- Lãnh đạo Đơn vị tổng hợp kết quả, lập danh sách (theo biểu mẫu số 04). Trưởng Đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả và quản lý “Phiếu lấy ý kiến” tại Đơn vị.

Đối với Bệnh viện, Viện, Khoa, Trung tâm có các đơn vị trực thuộc thì tổ chức lấy ý kiến của Chi ủy và lãnh đạo đơn vị.Bước 3: Gửi danh sách kết quả quy hoạch cán bộ về Phòng TCCB trước ngày 29/4/2016 (CN. Trần Thị Kim Chi, P206 nhà A1).

Xin gửi kèm theo Công văn này Biểu mẫu số 1,Biểu mẫu số 4, các đơn vị nghiên cứu và bổ sung chức danh cho phù hợp với đơn vị.

Công văn số 483/ĐHYHN-TCCB ngày 15/4/2016 của Trường hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ, Quyết định số 10/2007/QĐ-BYT ngày 24/10/2007 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn CBLĐQL; biểu mẫu số 01, biểu mẫu số 04 được đăng trên lịch tuần của Trường.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong toàn Trường;

- Lưu: VT, TCCB.TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Phạm Ngọc Minh


Biểu mẫu số 01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐƠN VỊ: …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Giới thiệu cán bộ quy hoạch (bước 1)
Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ nhu cầu, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch;

Đề nghị cán bộ giới thiệu cán bộ để đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của (đơn vị) theo bảng dưới đây:
TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ HIỆN ĐANG CÔNG TÁC

CHỨC DANH DỰ KIẾN QUY HOẠCH
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế
Giám đốc…

/Viện trưởng …


Phó Giám đốc … /Phó Viện trưởng …
Trưởng khoa/phòng/ban/BM

(nếu có)
Phó Trưởng khoa/phòng/ban/BM (nếu có)


Trân trọng cảm ơn. (Không phải ký tên)


Biễu mẫu số 04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐƠN VỊ: …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN GIỚI THIỆU QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Bước 1)


TT

Họ và tên

Nam/Nữ

Năm sinh

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Ngày vào Đảng

Trình độ
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Kết quả phiếu giới thiệu bước 1

Tông số…..

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

Bậc đào tạo

Chuyên ngành

Loại hình đào tạo

I.

Chức danh Hiệu trưởng

1.2.3.II.

Chức danh Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

1.2.3.4.5.
III.

Chức danh Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế

1.2.3.
IV.

Chức danh Giám đốc Bệnh viện/Viện trưởng/Trưởng khoa, phòng, ban, bộ môn … thuộc Trường

1.2.3.
V.

Chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện/Phó Viện trưởng/Phó Trưởng khoa, phòng, ban, bộ môn … thuộc Trường

1.2.3.VI.

Chức danh Trưởng khoa, phòng, bộ môn … trực thuộc Đơn vị (nếu có)

1.2.3.VII.

Chức danh Phó Trưởng khoa, phòng, bộ môn … trực thuộc Đơn vị (nếu có)

1.2.3.
Người lập bảng

(ký, ghi rõ họ tên)


Cấp ủy Đảng đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

Lãnh đạo đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:

- Bậc đào tạo ghi rõ: Đại học (BS, DS,CN)/Thạc sĩ/Tiến sĩ/Chuyên khoa I,II/Bác sĩ nội trú…- Chuyên ngành: ghi rõ chuyên ngành được đào tạo: Nội/Ngoại/Sản/Nhi…

- Loại hình đào tạo ghi rõ: Chính quy/Tại chức

- Lý luận chính trị ghi rõ: Sơ cấp/Trung cấp/Cao cấp

- Ngoại ngữ ghi rõ: Anh C/Pháp B/Cử nhân Anh…

- Kết quả giới thiệu: ghi rõ đạt số phiếu/tổng số người tham gia giới thiệu và tỷ lệ %.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương