PHÒng nckh- đN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢng tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2011 – 2012tải về 154.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích154.3 Kb.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG NCKH- ĐN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Năm học 2011 – 2012Stt

Giảng viên

Tài liệu biên soạn

Số năm

Số trang

đã biên soạn

Tình trạng

biên soạn

Thể loại

xong

chưa

I

Khoa Thiết kế Đồ họa1

Bùi Thị Bích Thủy

Thiết kế Logo

02

9/45
x

Giáo trình

2

Bùi Thị Bích Hoàng

Adobe Indesign

01

62

x
Giáo trình

3

Nguyễn Văn Phẩm

Thiết kế Bao bì

01

40

x
Giáo trình

4

Nguyễn Quang Hoàng

Thiết kế Bao bì

01

31

x
Giáo trình

5

Trần T. Thanh Nho

Poster

01

39

x
Giáo trình

6

Nguyễn Văn Hiếu

TK Giao diện Web

01

30

x
Giáo trình

7

Nguyễn Đình Sử

Xe hoa lễ hội

01

10

x
Đề cương

8

Nguyễn Thụy Bích Ngọc

3D Studio Max

01

105

x
Giáo trình

9

Nguyễn Xuân Hưng

Áp phích quảng cáo

01

10

x
Đề cương

10

Nguyễn Nghĩa Tiết

Thiết kế chữ

02

67/90
x

Giáo trình

11

Lâm Văn Cảng
Đi học nước ngoài

12

Vũ Hoàng Tuấn

Hình họa chuyên ngành 1

01

19

x
Đề cương
Lưu Quang Vinh

CorelDraw X3

01

45

x
Giáo trình

II

Khoa Đa truyền thông13

Nguyễn Tiết Giang

Đồ họa chuyên ngành

01

9

x
Đề cương

14

Nguyễn Trọng Lộc

Đồ họa cơ bản

01

8

x
Đề cương

15

Nguyễn Phước Hoa Đăng

Thiết kế Web 1

01

67

x
Giáo trình

16

Nguyễn Văn Lộc

Hình họa 1, 3

02

10/30
x

Đề cương

17

Phạm Thị Hồng Thái
GV mới


18

Trương Thị Quyên

Hình họa 2

01

15

x
Đề cương

III

Khoa Thiết kế Nội thất19

Hoàng Văn Anh

Thiết kế đồ đạc nội thất

02

16/100
x

Giáo trình

20

Nguyễn Quý Biên

TK Sân vườn tiểu cảnh

01

46

x
Giáo trình

21

Phạm Vũ Trường Sơn

Vẽ kỹ thuật nội thất

02

5/45
x

Đề cương

22

Bùi Thị Hò

Thiết kế nội thất nhà ở

02

21/50
x

Giáo trình

23

Nguyễn T. Phương Anh

Thiết kế nhà trẻ mẫu giáo

02

20/50
x

Giáo trình

24

Bùi Hà Lam Giang
Gv mới

25

Bùi Đức Lộc

Trang trí cơ bản

02

25/100
x

Giáo trình

26

Nguyễn Văn Huy

Ecgônômi

01

6

x
Đề cương

IV

Khoa Gốm27

Đinh Công Lai

PP tạo hình gốm

01

66GT đã thẩm định

28

Tô Văn Thăng

Gốm kiến trúc

02

9/50
x

Giáo trình

29

Đinh Công Việt Khôi

Kỹ thuật tiện cốt khuôn

02

6/60
x

Giáo trình

30

Trần Minh Công

In men và kỹ thuật xử lý men

02

26/60
x

Giáo trình

31

Nguyễn Trường Giang

ĐK gốm trang trí nội ngoại thất

02

6/70
x

Giáo trình

32

Phạm Công Hoàng

Lý thuyết Bố cục

01

29

x
Giáo trình

33

Trần Thu

Nhập môn Phù điêu

01

60

x
Giáo trình

V

Khoa Thiết kế Thời trang


34

Dương T. Thanh Hải

Kỹ thuật may cơ bản

01

120GT đã thẩm định

35

Trần Chí Lý

Hình họa chuyên ngành
30/60
x

Giáo trình

36

Hoàng T. Minh Mỹ

Công nghệ sản xuất

01

99

x
Giáo trình

37

Đỗ T. Thu Hà

Thiết kế thời trang cơ bản

02

53/70
x

Giáo trình

VI

Khoa Kiến thức Cơ bản38

Nguyễn Thị Thương

Artful English

01

100

x
Giáo trình

39

Bùi Hưng Thiên

Review tests for level A

01

60

x
Giáo trình

40

Nguyễn Thị Lan

Môn học Chính trị cho CĐN

01

11

x
Đề cuơng

41

Trần Đình Trọng

Reading texts for arts students

01

41

x
Tài liệu TK

42

Lê Trần Dũng

Bóng bàn

01

16

x
Đề cương

VII

Khoa Nhiếp ảnh Q. cáo43

Trần Văn Giáp

Nhiếp ảnh cơ bản

01

41

x
Giáo trình

44

Phạm Thanh Trang

Bố cục nhiếp ảnh

01

33

x
Giáo trình

45

Trần Hữu Nhựt
Đi học nước ngoài

VIII

Phòng NCKH - ĐN46

Nguyễn T. Thúy Anh

Trang trí cơ bản

02

25/100
x

Giáo trình

47

Hàn Thị Hằng

An toàn lao động

02

30/75
x

Giáo trình

IX

Phòng QLSV48

Trần Văn Hào

Sáng kiến Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp

02

5

x
Sáng kiến

49

Nguyễn Thị Mai Lan

Đề xuất ý kiến trong vấn đề cải thiện tình trạng sinh viên đi học muộn hiện nay

01

3

x
Sáng kiến

Tống Thị Thái Chung

Môn học Chính trị cho CĐN

01

45

x
Giáo trình


X

Trung tâm thư viện50

Bùi Thị Thanh Loan

Môn học Kinh doanh thời trang

01

17

x
Đề cương

XI

Ban gíam hiệu51

Nguyễn Háo Thoại

Nguyên lý thiết kế

02

100/130
x

Giáo trình

52

Nguyễn Đức Sơn

Thiết kế và Lập trình tương tác

02

80/100
x

Giáo trình

XII

PHÒNG TCHC53

Lê Văn Tùng

Tra cứu điểm qua mã thẻ vạch SV

01
x
Công trình nckh

Đồng Nai, ngày 28 tháng 6 năm 2012

Pt.P.NCKH-ĐN

( đã ký)


Nguyễn Thị Thúy Anh
: Editor -> Doc
Editor -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
Editor -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
Editor -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Editor -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
Editor -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
Editor -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
Editor -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ––– Số: 11
Editor -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
Doc -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương