PHƯƠng án giao biên chế CÔng chức hành chính cho các cơ quan hành chính tỉnh bình phưỚc năM 2011tải về 114.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích114.32 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CHO CÁC CƠ
QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh)


STT

Tên cơ quan, đơn vị

Biên chế giao năm 2011

Ghi chú
A

CẤP TỈNH

1.288

 
1

Văn phòng HĐND & Đoàn ĐBQH

27

 
2

Văn phòng UBND tỉnh

62

 
3

Sở Nội vụ

78

Tăng 18 biên chế theo các Quyết định số số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011và quyết định 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011
4

Thanh tra tỉnh

35

Tăng 03 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho các phòng nghiệp vụ
5

Sở Tư pháp

30

Tăng 05 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho các phòng nghiệp vụ
6

Sở Tài chính

52

 
7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

41

Tăng 07 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung 02 biên chế cho công tác thanh tra và 05 biên chế cho các phòng nghiệp vụ
8

Sở Công Thương

104

 
-

Văn phòng

38

 
-

Chi cục Quản lý thị trường

66

 
9

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

40

 
10

Sở Giao thông vận tải

57

 
-

Văn phòng

28

Tăng 04 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho các phòng nghiệp vụ
-

Thanh tra giao thông

29

 
11

Sở Thông tin và Truyền thông

30

Tăng 06 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho các phòng nghiệp vụ
12

Sở Xây dựng

54

 
-

Văn phòng

30

 
-

Thanh tra xây dựng

24

 
13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

268

 
-

Văn phòng

40

 
-

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

139

 
-

Chi cục Phát triển nông thôn

16

Tăng 03 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ
-

Chi cục Bảo vệ thực vật

15

Tăng 01 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ
-

Chi cục Thú y

19

Tăng 03 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ
-

Chi cục Thuỷ lợi và phòng, chống lụt bảo

15

Tăng 04 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ
-

Chi cục Lâm nghiệp

13

Tăng 01 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ
-

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm, thuỷ sản

11

Tăng 02 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ
14

Sở Tài nguyên và Môi trường

59

 
-

Văn phòng

44

Tăng 03 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá đất
-

Chi cục Bảo vệ môi trường

15

 
15

Sở Khoa học & Công nghệ

38

 
-

Văn phòng

25

 
-

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

13

 
16
Sở Lao động, Thương binh và xã hội
53

Tăng 03 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho công tác quản lý dạy nghề, bảo hiểm thất nghiệp
17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

46

 
18

Sở Y tế

71

 
-

Văn phòng

31

 
-

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

20

 
-

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

20

 
19

Sở Giáo dục và Đào tạo

56

 
20

Ban Dân tộc

18

 
21

Sở Ngoại vụ

19

 
22

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh

7

 
23

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập

43

Theo quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 về việc thành lập Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
B

CẤP HUYỆN

1011

 
24

UBND huyện Đồng Phú

110

Tăng 04 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho Phòng Dân tộc và 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
25

UBND huyện Lộc Ninh

110

Tăng 04 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho Phòng Dân tộc và 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
26

UBND huyện Bù Đốp

110

Tăng 04 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho Phòng Dân tộc và 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
27

UBND huyện Bù Đăng

110

Tăng 04 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho Phòng Dân tộc và 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
28

UBND huyện Hớn Quản

90

Tăng 04 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho Phòng Dân tộc và 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
29

UBND huyện Bù Gia Mập

90

Tăng 04 biên chế theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ Nội vụ để bổ sung cho Phòng Dân tộc và 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
30

UBND thị xã Đồng Xoài

104

Tăng 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 của Bộ Nội v vụ để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
31

UBND thị xã Bình Long

91

Tăng 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 của Bộ Nội v vụ để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
32

UBND thị xã Phước Long

91

Tăng 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 của Bộ Nội v vụ để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
33

UBND huyện Chơn Thành

105

Tăng 01 biên chế theo Quyết định số 1293/QĐ-BNV ngày 28/6/2011 của Bộ Nội v vụ để bổ sung cho Phòng Nội vụ thực hiện công quản lý nhà nước về công tác thanh niên
 

Tổng cộng (A+B)

2.299

 CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương