PHÒng đẠi học số: 205/tb-đh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 124.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích124.86 Kb.
#26792

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

PHÒNG ĐẠI HỌC


Số: 205/TB-ĐHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016THÔNG BÁO

V/v nghỉ học và xếp lịch học bù tại phòng máy vào ngày 18-19/06/2016

phục vụ thi MOS HK2/2015-2016
Kính gửi:

 • Các Khoa

 • Trung tâm Tin học

 • Phòng Thanh tra, Pháp chế & An ninh

 • Phòng Điện toán & Máy tính

Nhằm phục vụ cho công tác tổ chức thi MOS quốc tế cuối kỳ HK2/2015-2016 vào ngày 18 - 19/06/2016, Phòng Đại học thông báo nghỉ học tại phòng máy (trừ phòng A502, A610, A710) vào các ngày trên, lịch học bù như sau: 1. Thời khóa biểu bổ sung thêm 01 tuần cuối:

  MÃ MH

  NHÓM

  TỔ

  TÊN MÔN HỌC

  THỨ

  CA

  PHÒNG

  TUẦN BỔ SUNG

  101030

  01
  THCN Đồ họa 1

  7

  1+2

  A604

  --3456-890--

  103026

  01
  THCN - Nội thất 2

  7

  3+4

  A605

  --3456-890--

  403035

  08
  Thực hành mô phỏng

  7

  3+4

  A509

  --3456-890--

  503022

  23
  Cơ sở tin học 2

  7

  5

  A507

  --3456-89---

  503022

  22
  Cơ sở tin học 2

  7

  5

  A508

  --3456-89---

  403035

  07
  Thực hành mô phỏng

  8

  1+2

  A510

  --3456-890--

  403035

  06
  Thực hành mô phỏng

  8

  3+4

  A510

  --3456-890--

 2. Khoa/Trung tâm hỗ trợ liên hệ giảng viên và sinh viên tìm buổi học bù khác cho những nhóm môn học sau:

MÃ MH

NHÓM

TỔ

TÊN MÔN HỌC

THỨ

CA

PHÒNG

TUẦN HỌC

503021

60
Cơ sở tin học 1

7

1+2

A503

---56---

503021

45
Cơ sở tin học 1

7

1+2

A507

---56---

503021

10
Cơ sở tin học 1

7

1+2

A508

--3456-890--

503021

41
Cơ sở tin học 1

7

1+2

A602

--3456-890--

503021

33
Cơ sở tin học 1

7

1+2

A608

--3456-890--

804087

02

1

Vẽ kỹ thuật xây dựng

7

1+2

A704

--456-890--

503021

40
Cơ sở tin học 1

7

1+2

A705

--3456-890--

503022

37
Cơ sở tin học 2

7

1+2

A707

--3456-890--

503022

20
Cơ sở tin học 2

7

1+2

A709

--3456-890--

202002

01

1

Kiểm toán báo cáo tài chính

7

1+2

A509

--456-890--

504008

01

2

Cấu trúc dữ liệu và GT

7

1+2

A510

--456-890--

C01145

01

2

TK trong khoa học sự sống

7

1+2

A702

--456-890--

503022

27
Cơ sở tin học 2

7

3+4

A503

--3456-890--

503022

19
Cơ sở tin học 2

7

3+4

A504

--3456-890--

503022

15
Cơ sở tin học 2

7

3+4

A507

---56---

503021

09
Cơ sở tin học 1

7

3+4

A508

--3456-890--

503021

39
Cơ sở tin học 1

7

3+4

A510

--3456-890--

503002

03

1

Lập trình C

7

3+4

A603

--456-890--

503022

38
Cơ sở tin học 2

7

3+4

A608

--3456-890--

503022

47
Cơ sở tin học 2

7

3+4

A702

---56---

503022

53
Cơ sở tin học 2

7

3+4

A703

--3456-890--

C01145

01

3

TK trong khoa học sự sống

7

3+4

A602

--456-890--

C01125

01

1

TK trong khoa học sự sống

7

3+4

A705

--456-890--

503022

32
Cơ sở tin học 2

8

1+2

A503

---56---

503021

53
Cơ sở tin học 1

8

1+2

A504

---56---

503022

20
Cơ sở tin học 2

8

1+2

A507

---56---

503021

63
Cơ sở tin học 1

8

1+2

A602

--3456-890--

503022

50
Cơ sở tin học 2

8

1+2

A608

--3456-890--

503021

64
Cơ sở tin học 1

8

1+2

A704

--3456-890--

503021

67
Cơ sở tin học 1

8

1+2

A705

--3456-890--

202002

01

2

Kiểm toán báo cáo tài chính

8

1+2

A508

--456-890--

503022

26
Cơ sở tin học 2

8

3+4

A503

--3456-890--

503022

12
Cơ sở tin học 2

8

3+4

A504

--3456-890--

503022

49
Cơ sở tin học 2

8

3+4

A507

--3456-890--

503022

52
Cơ sở tin học 2

8

3+4

A508

--3456-890--

503021

37
Cơ sở tin học 1

8

3+4

A603

--3456-890--

503021

32
Cơ sở tin học 1

8

3+4

A608

--3456-890--

503022

59
Cơ sở tin học 2

8

3+4

A702

--3456-890--

C01125

01

3

TK trong khoa học sự sống

8

3+4

A705

--456-890--

Kính đề nghị các đơn vị phối hợp cùng Phòng Đại học thông báo rộng rãi cho sinh viên và giảng viên được biết.

Trân trọng,

Nơi nhận:

 • Các Khoa;

 • Trung tâm Tin học;

 • Phòng ĐT&MT;

 • Phòng TT, PC & AN;

 • Website P.ĐH;

 • Email sinh viên;

 • Lưu VT.


KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)


Vũ Quảng Hà


tải về 124.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương