PHẦn văn bản khác uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh longtải về 43.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích43.85 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 34 + 35/Ngày 25-8-2014PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1073/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 7 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét Tờ trình số 1023/TTr-SGDĐT, ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 hệ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Kèm theo Kế hoạch số 1020/KH-SGDĐT, ngày 02/7/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1020/KH-SGDĐT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014 - 2015 CỦA

GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG,

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND,

ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giảo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian áp dụng cho năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh thực hiện như sau:

Ngành học

cấp học

Giáo dục
mầm non


Giáo dục tiểu học

Giáo dục trung học

Giáo dục

thường xuyên

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Thời gian thực học

35 tuần

35 tuần

37 tuần

37 tuần

32 tuần

Ngày tựu trường

Thứ hai 18/8/2014

Thứ hai

18/8/2014Thứ hai 11/8/2014

Khối 12

(Thứ hai) 04/8/2014

Khối 10,11

(Thứ hai) 11/8/2014Thứ hai 25/8/2014

Ngày khai giảng

Thứ sáu
05/9/2014

Thứ sáu 05/9/2014

Thứ sáu 05/9/2014

Thứ sáu
05/9/2014

Thứ hai 08/9/2014

Học kỳ I

-18 tuần thực học từ 01/9/2014

đến 02/01/2015-18 tuần thực học từ 18/8/2014

đến 28/12/2014;

- Học sinh nghỉ giữa học kỳ I từ 20/10/2014 đến 26/10/2014

- Học sinh nghỉ cuối học kỳ I từ 29/12/2014 đến 04/01/2015- 19 tuần thực học từ 11/8/2014

đến 27/12/2014;

- 1 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.


- 19 tuần thực học, từ ngày:

+ Khối 12: 04/8/2014 đến 20/12/2014;

+ Khối 10, 11: 11/8/2014 đến 27/12/2014

- 1 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.- 16 tuần thực học từ 26/8/2014 đến 20/12/2014;

- 01 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.Hoc kỳ II

-17 tuần thực học từ ngày: 05/01/2015 đến 15/5/2015

- Tổng kết năm học: Từ 18/5/2015-29/5/2015-17 tuần thực học từ: 05/01/2015

đến 17/5/2015.

- Học sinh nghỉ cuối HKII từ 18/5/2015 đến 24/5/2015.


- 18 tuần thực học từ 29/12/2014

đền 16/5/2015.-18 tuần thực học.

+ Khối 12 từ 22/12/2014 đến 09/5/2015. Ôn tập thi tốt nghiệp từ 04/5/2015 đến 30/5/2015 + Khối 10, 11 từ 29/12/2014 đến 16/5/2015- 16 tuần thực học từ ngày 22/12/2014 đến 09/5/2015.

Ngày kết thúc năm học

31/5/2015

31/5/2015

31/5/2015

31/5/2015

31/5/2015


QUY ĐỊNH KHÁC

- Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày;

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu hoc và tốt nghiệp trung học cơ sở trước 15/6/2015.

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (lớp 12) vào ngày 08, 09, 10/01/2015.

- Thi tốt nghiệp THPT năm học 2014 - 2015 vào các ngày 02, 03, 04/6/2015.

- Thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, THPT chuyên, phổ thông dân tộc nội trú, năng khiếu thể dục - thể thao năm học 2015 - 2016 hoàn thành trước ngày 31/7/2015.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong các trường hợp đặc biệt và có kế hoạch bố trí học bù phù hợp.

CÔNG TÁC BÁO CÁO:

Hiệu trưởng trường THPT và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố có trách nhiệm báo cáo về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo các loại văn bản:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới, kế hoạch tổ chức khai giảng.

2. Tổng hợp báo cáo số liệu đầu năm học (sau khai giảng) theo quy định.

3. Báo cáo sơ kết học kỳ I số liệu CB, GV, NV, CSVC, chất lượng 2 mặt giáo đục trước ngày 15/01/2015.

4. Báo cáo tổng kết năm học, số liệu CB, GV, NV, CSVC, chất lượng 2 mặt giáo dục cuối năm trước ngày 20/5/2015./.

GIÁM ĐỐC

Đã ký
Trương Thị Bé Hai

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương