PHẦn V. Phụ LỤc cơ SỞ DỮ liệu kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụC


QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh thành viên Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên tráchtải về 1.05 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.05 Mb.
#21245
1   2   3   4   5QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh thành viên Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách

giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thành viên Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục triển khai công tác tự đánh giá các hoạt động của trường theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KTKĐCLGD (b/c);

- ĐU, BGH;- Lưu VT, KT- ĐBCLGD.

HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)

PGS.TS. Phạm Đăng Phước


DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

(Kèm theo Quyết định số 647/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12/9/2013 của Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Phạm Văn Đồng)


TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ
1

Ô. Bùi Xuân Hướng

CN, Trưởng phòng KT- ĐBCLGD

Trưởng Ban
2

Bà Nguyễn Thị Nga

CN, Phó Trưởng phòng KT – ĐBCLGD

Ủy viên
3

Bà Phạm Thị Thu Hiền

CN, Chuyên viên Phòng KT – ĐBCLGD

Ủy viên
4

Ô. Bùi Văn Thanh

ThS, Bí thư Đoàn trường

Ủy viên
5

Ô. Phạm Thanh Hùng

ThS, Phó Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên
6

Ô. Nguyễn Tấn Sự

ThS, Phó Trưởng phòng CTHSSV

Ủy viên
7

Bà Huỳnh Thị Quỳnh Ngân

CN, Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ

Ủy viên
8

Ô. Trần Đức Chí

ThS, Chuyên viên Phòng QLKH&HTQT

Ủy viên
9

Bà Đinh Thị Quỳnh Duyên

CN, Phó Giám đốc TT TT Tư liệu

Ủy viên
10

Bà Trần Thị Anh Nga

ThS, Phó trưởng Phòng KH-TC

Ủy viênDANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ


(Kèm theo Quyết định số 647/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12/9/2013 của Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Phạm Văn Đồng)TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ
Nhóm 1: Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu trường đại học (02 tiêu chí)
1

Ô. Nguyễn Nhẫn

ThS, Phó Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng

Trưởng nhóm
2

Ô. Lê Ngọc Lân

CN, Phó Trưởng phòng HCQT

P.Trưởng nhóm
3

Ô. Bùi Văn Thanh

ThS, Bí thư Đoàn trường

Ủy viên - Thư ký
4

Ô. Lê Văn Đương

CN, GV, Chủ tịch Công đoàn trường

Ủy viên
5

Ô. Châu Văn Lương

ThS, Phó Hiệu trưởng

Ủy viên
6

Ô. Phạm Nghi

ThS, Phó Hiệu trưởng

Ủy viên
7

Ô. Nguyễn Quốc Bảo

ThS, Trưởng khoa KTCN

Ủy viên
Nhóm 2: Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý (7 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)

1

Ô. Trần Đình Thám

ThS, Trưởng phòng TCCB

Trưởng nhóm
2

Bà Nguyễn Thị Thái

CN, Phó Trưởng phòng TCCB

P.Trưởng nhóm
3

Bà Huỳnh Thị Quỳnh Ngân

CN, Chuyên viên Phòng TCCB

Ủy viên - Thư ký
4

Bà Nguyễn Thị Phương

CN, Chuyên viên Phòng TCCB

Ủy viên
5

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng

ThS, Chuyên viên Phòng TCCB

Ủy viên
Nhóm 3: Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo (6 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí)

1

Ô. Phạm Nghi

ThS, Phó Hiệu trưởng

Trưởng nhóm
2

Ô. Nguyễn Thanh Hải

TS, Trưởng phòng Đào tạo

P.Trưởng nhóm
3

Ô. Phạm Thanh Hùng

ThS, Phó Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên -Thư ký
4

Ô. Trương Vạn Trình

ThS, PGĐ Trung tâm ĐT TX

Ủy viên
5

Bà Bùi Thị Lệ Huyền

ThS, GV, Trợ lý giáo vụ Khoa SPXH

Ủy viên
6

Bà Nguyễn Thị Hòa

ThS, GV, Trợ lý giáo vụ Khoa SPTN

Ủy viên
7

Ô. Trần Thanh Tùng

ThS, GV, Trợ lý giáo vụ Khoa KTCN

Ủy viên
8

Ô. Phạm Khánh Bảo

CN, GV, Trợ lý giáo vụ Khoa CNTT

Ủy viên
9

Bà Nguyễn Thị Nhi Phương

ThS, GV, Trợ lý giáo vụ Khoa Cơ bản

Ủy viên
10

Ô. Thượng Đình Vân

CN, GV, Trợ lý giáo vụ Khoa Kinh tế

Ủy viên
11

Ô. Lê Văn Sơn

CN, GV, Trợ lý giáo vụ Khoa Ngoại Ngữ

Ủy viên
12

Ô. Lâm Thanh Lộc

CN, GV Khoa Lý luận chính trị

Ủy viên
13

Bà Võ Thị Việt Dung

TS, GV Khoa Cơ bản

Ủy viên
Nhóm 4: Tiêu chuẩn 6: Người học (9 tiêu chí)
1

Ô. Châu Văn Lương

ThS, Phó Hiệu trưởng

Trưởng nhóm
2

Ô. Nguyễn Đình Liên

CN, Trưởng phòng CTHSSV

P.Trưởng nhóm
3

Ô. Nguyễn Tấn Sự

ThS, Phó Trưởng phòng CTHSSV

Ủy viên - Thư ký
4

Ô. Nguyễn Viết Trí

CN, Phó Trưởng khoa Cơ bản

Ủy viên
5

Ô. Võ Duy Ấn

CN, Phó Trưởng khoa SPTN

Ủy viên
6

Ô. Nguyễn Đăng Động

ThS, Phó Trưởng khoa SPXH

Ủy viên
7

Ô. Nguyễn Tú Nhi

ThS, Phó Trưởng khoa Ngoại Ngữ

Ủy viên
8

Ô. Nguyễn Đình Hoàng

ThS, Phó Trưởng khoa KTCN

Ủy viên
9

Bà Võ Thị Ngọc Huệ

ThS, Phó Trưởng khoa CNTT

Ủy viên
10

Ô. Huỳnh Đinh Phát

ThS, Phó Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên
11

Ô. Nguyễn Trí Nhân

ThS, GV Khoa CNTT

Ủy viên
12

Bà Huỳnh Thị Thanh Dung

ThS, GV Khoa Kinh tế

Ủy viên
13

Ô. Nguyễn Đức Thành

CN, Chuyên viên Phòng CTHSSV

Ủy viên
14

Ô. Phạm Duy Tân

CN, Chuyên viên Phòng CTHSSV

Ủy viên
Nhóm 5: Tiêu chuẩn 7: NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động Hợp tác Quốc tế (3 tiêu chí)
1

Ô. Nguyễn Đình Đức

ThS, Trưởng phòng QLKH&HTQT

Trưởng nhóm
2

Bà Trần Thị Mai Đào

TS, Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT

P.Trưởng nhóm
3

Ô. Trần Đức Chí

ThS, Chuyên viên Phòng QLKH&HTQT

Ủy viên - Thư ký
4

Bà Trần Thị Kim Tuyến

CN, Chuyên viên Phòng QLKH&HTQT

Ủy viên
5

Bà Trần Thị Mãi

ThS, GV Khoa Ngoại Ngữ

Ủy viên
Nhóm 6: Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (9 tiêu chí)
1

Ô. Võ Tấn Lộc

ThS, Trưởng phòng HCQT

Trưởng nhóm
2

Ô. Trần Công Lượng

ThS, Giám đốc TT TT Tư liệu

P.Trưởng nhóm
3

Bà Đinh Thị Quỳnh Duyên

CN, Phó Giám đốc TT TT Tư liệu

Ủy viên - Thư ký
4

Ô. Đỗ Ngọc Triều

Nhân viên Phòng HCQT

Ủy viên
5

Ô. Lê Tấn Sĩ

ThS, Chuyên viên Phòng QLKH&HTQT

Ủy viên
6

Ô. Trần Anh Hồng

CN, Nhân viên TT TT Tư liệu

Ủy viên
7

Ô. Nguyễn Quang Chỉnh

KS, Chuyên viên Phòng HCQT

Ủy viên
8

Ô. Nguyễn Phó

CN, Trưởng Ban QLKTX

Ủy viên
9

Bà Cao Thị Đông

CN, Chuyên viên Phòng KH-TC

Ủy viên
10

Bà Đặng Thị Hoàng Hà

Nhân viên Phòng HCQT

Ủy viên
Nhóm 7: Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)Ủy viên

1

Bà Trần Thị Khanh

CN, Trưởng phòng KH-TC

Trưởng nhóm
2

Bà Trần Thị Anh Nga

ThS, Phó Trưởng phòng KH-TC

Ủy viên - Thư ký
3

Bà Cao Thị Cẩm

CN, Chuyên viên Phòng KH-TC

Ủy viên
4

Bà Bùi Thị Phú Thương

CN, Chuyên viên Phòng KH-TC

Ủy viên
tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương