Phn phèi ch­¬ng tr×nh m n lÞch sö thpttải về 258.79 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích258.79 Kb.
#14121
  1   2   3   4
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh

m«n lÞch sö THPT

(Thùc hiÖn tõ n¨m häc 2013 - 2014

vµ theo h­íng dÉn ®iÒu chØnh néi dung d¹y häc cña Bé GD&§T)

líp 10: ch­¬ng tr×nh chuÈn

C¶ n¨m 37 tuÇn (52 tiÕt)

Häc kú I: 19 tuÇn (18 tiÕt)

Häc kú II: 18 tuÇn (34 tiÕt)

KÕt thóc häc kú I: Häc hÕt bµi 12. ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû, cæ ®¹i vµ trung ®¹i;KÕt thóc n¨m häc: Häc hÕt ch­¬ng tr×nh SGK.
Häc kú I

PhÇn mét.

LÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû, cæ ®¹i vµ trung ®¹i.TuÇn

TiÕt

Ch­¬ng/ bµiCh­¬ng I: X· héi nguyªn thuû (2 tiÕt)

1

1

Bµi 1: Sù xuÊt hiÖn loµi ng­êi vµ bÇy ng­êi nguyªn thuû

2

2

Bµi 2: X· héi nguyªn thuûCh­¬ng II: X· héi cæ ®¹i (4 tiÕt)

3 + 4

3 + 4

Bµi 3: C¸c quèc gia cæ ®¹i ph­¬ng §«ng

5 + 6

5 + 6

Bµi 4: C¸c quèc gia cæ ®¹i ph­¬ng T©y - Hy L¹p vµ R«maCh­¬ng III: Trung Quèc thêi phong kiÕn (2 tiÕt)

7 + 8

7 + 8

Bµi 5: Trung Quèc thêi phong kiÕnCh­¬ng IV: Ên §é thêi phong kiÕn (2 tiÕt)

9

9

Bµi 6: C¸c quèc gia Ên vµ v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é (Môc 1. Thêi kú c¸c quèc gia ®Çu tiªn - Kh«ng d¹y).

10


10

Bµi 7: Sù ph¸t triÓn lÞch sö vµ nÒn v¨n ho¸ ®a d¹ng cña Ên §é (Môc 1. Sù ph¸t triÓn lÞch sö vµ v¨n ho¸ truyÒn thèng trªn toµn l·nh thæ Ên §é - Kh«ng d¹y).Ch­¬ng V: §«ng Nam ¸ thêi phong kiÕn (2 tiÕt )

11

11

Bµi 8: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c v­¬ng quèc chÝnh ë §«ng Nam ¸

12

12

Bµi 9: V­¬ng quèc Campuchia vµ V­¬ng quèc Lµo (PhÇn ch÷ nhá; tãm t¾t nh÷ng sù kiÖn chÝnh vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña 2 v­¬ng quèc - Kh«ng d¹y).

13

13

KiÓm tra 1 tiÕtCh­¬ng VI: T©y ¢Au thêi trung ®¹i (4 tiÕt)

14

14

Bµi 10: Thêi kú h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chÕ ®é phong kiÕn ë T©y ¢u tõ thÕ kû V ®Õn thÕ kû XIV)

15 + 16

15 + 16

Bµi 11: T©y ¢u thêi hËu kú trung ®¹i (Môc 2. Sù n¶y sinh chñ nghÜa t­ b¶n ë T©y ¢u vµ môc 4. C¶i c¸ch t«n gi¸o vµ chiÕn tranh n«ng d©n - H­íng dÉn HS ®äc thªm).

17

17

Bµi 12: ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû, cæ ®¹i vµ trung ®¹i (Môc 2. X· héi cæ ®¹i - Kh«ng d¹y).

18

18

KiÓm tra häc kú I

Häc kú II

PhÇn hai. LÞch sö ViÖt Nam tõ nguån gèc ®Õn

gi÷a thÕ kû XIXCh­¬ng I: ViÖt Nam tõ thêi nguyªn thuû ®Õn thÕ kû X (4 tiÕt)

19

19

Bµi 13: ViÖt Nam thêi nguyªn thñy (Môc 3. Sù ra ®êi cña thuËt luyÖn kim vµ nghÒ trång lóa n­íc - ChØ nªu mèc thêi gian vµ ®Þa bµn xuÊt hiÖn c«ng cô b»ng kim lo¹i trªn ph¹m vi réng ë B¾c- Trung- Nam).

20

Bµi 14: C¸c quèc gia cæ ®¹i trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam

20

21

Bµi 15: Thêi B¾c thuéc vµ c¸c cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc (tõ thÕ kû II TCN ®Õn ®Çu thÕ kû X)

22

Bµi 16: Thêi B¾c thuéc vµ c¸c cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp

d©n téc (TiÕp theo )

Ch­¬ng II: ViÖt Nam tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV (4 tiÕt)

21

23

Bµi 17: Qu¸ t×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc phong kiÕn (tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV) (Môc I.1. Tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc - ChØ giíi thiÖu kh¸i qu¸t nh­ng tËp trung vµo tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc thêi Lª Th¸nh T«ng; C¸c c©u hái 1, 2, 3 ë cuèi bµi - Kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi).

24

Bµi 18: C«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trong c¸c thÕ kû X – XV (Môc 4. T×nh h×nh ph©n ho¸ x· héi vµ c¸c cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n - Kh«ng d¹y).

22

25

Bµi 19: Nh÷ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m ë c¸c thÕ kû X - XV

26

Bµi 20: X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong c¸c thÕ kû X - XV (C©u hái cuèi phÇn môc 3. NghÖ thuËt: Quan s¸t c¸c h×nh 39, 40, 41, h·y ph©n tÝch nÐt ®éc ®¸o cña nghÖ thuËt kiÕn tróc ViÖt Nam - Kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi).Ch­¬ng III: ViÖt Nam trong c¸c thÕ kû XVI - XVIII (4 tiÕt)

23

27

Bµi 21: Nh÷ng biÕn ®æi cña nhµ n­íc phong kiÕn trong c¸c thÕ kû XVI - XVIII (Môc 3. Nhµ n­íc phong kiÕn ë §µng Ngoµi; Môc 4. Nhµ n­íc phong kiÕn ë §µng Trong - Kh«ng d¹y).

28

Bµi 22: T×nh h×nh kinh tÕ ë c¸c thÕ kû XVI - XVIII

24

29

Bµi 23: Phong trµo T©y S¬n vµ sù nghiÖp thèng nhÊt ®Êt n­íc, b¶o vÖ tæ quèc cuèi thÕ kû XVIII.

30

Bµi 24: T×nh h×nh v¨n ho¸ ë c¸c thÕ kû XVI - XVIIICh­¬ng IV: ViÖt Nam ë nöa ®Çu thÕ kû XIX (2 tiÕt)

25

31

Bµi 25: T×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ d­íi triÒu NguyÔn (nöa ®Çu thÕ kû XIX) (Môc 2. T×nh h×nh kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch cña nhµ NguyÔn - ChØ giíi thiÖu kh¸i qu¸t mét sè chÝnh s¸ch cña nhµ NguyÔn vÒ kinh tÕ).

32

Bµi 26: T×nh h×nh x· héi ë nöa ®Çu thÕ kû XIX vµ phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n

26

33

LÞch sö ®Þa ph­¬ng: Bµi 6- Nh©n d©n Hµ B¾c tiÕn hµnh x©y dùng CNXH, kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc vµ b¶o vÖ tæ quèc (1963-1996).
S¬ kÕt lÞch sö ViÖt Nam tõ nguån gèc ®Õn gi÷a thÕ kû XIX (2 tiÕt)

34

Bµi 27: Qu¸ tr×nh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc

27

35

Bµi 28: TruyÒn thèng yªu n­íc cña d©n téc ViÖt Nam thêi phong kiÕn

36

KiÓm tra 1 tiÕtPhÇn ba . LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹iCh­¬ng I: C¸c cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n

(tõ gi÷a thÕ kû XVI ®Õn cuèi thÕ kû XVIII) (4 tiÕt)

28

37

Bµi 29: C¸ch m¹ng Hµ Lan vµ c¸ch m¹ng t­ s¶n Anh (Môc I. C¸ch m¹ng Hµ Lan - §äc thªm).

38

Bµi 30: ChiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña c¸c thuéc ®Þa Anh ë B¾c MÜ (Môc 2. DiÔn biÕn chiÕn tranh vµ sù thµnh lËp Hîp chóng quèc MÜ - H­íng dÉn HS lËp niªn biÓu nh÷ng sù kiÖn chÝnh).

29

39 + 40

Bµi 31: C¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p cuèi thÕ kû XVIII

(Môc II. TiÕn tr×nh c¸ch m¹ng - H­íng dÉn HS lËp niªn biÓu tiÕn tr×nh c¸ch m¹ng, nhÊn m¹nh sù kiÖn 14/7, Tuyªn ng«n Nh©n quyÒn vµ D©n quyÒn, nÒn chuyªn chÝnh d©n chñ c¸ch m¹ng Gia-c«-banh).

Ch­¬ng II: C¸c n­íc ¢u – MÜ

(tõ ®Çu thÕ kû XIX ®Õn ®Çu thÕ kû XX ) (6 tiÕt)

30

41

Bµi 32: C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë Ch©u ¢u (Môc II. C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë Ph¸p, §øc- H­íng dÉn HS ®äc thªm).

42

Bµi 33: Hoµn thµnh c¸ch m¹ng t­ s¶n ë Ch©u ¢u vµ MÜ gi÷a thÕ kû XIX (Môc 2. Cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt I-ta-li-a - H­íng dÉn HS ®äc thªm).

31

43

Bµi 33: (tiÕp theo)

44

Bµi 34: C¸c n­íc t­ b¶n chuyÓn sang giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa (Môc 2. Sù h×nh thµnh c¸c tæ chøc ®éc quyÒn - H­íng dÉn HS ®äc thªm).

32

45

Bµi 35: C¸c n­íc ®Õ quèc Anh, Ph¸p, §øc, MÜ vµ sù bµnh tr­íng thuéc ®Þa (Néi dung kiÕn thøc vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña c¸c n­íc Anh, Ph¸p, §øc, MÜ - §äc thªm).

46

Bµi 35: (TiÕp theo)Ch­¬ng III: Phong trµo c«ng nh©n (tõ ®Çu thÕ kû XIX ®Õn ®Çu thÕ kû XX) ( 5 tiÕt )

33

47

Bµi 36: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña phong trµo c«ng nh©n (Môc I. Sù ra ®êi vµ t×nh c¶nh cña giai cÊp v« s¶n c«ng nghiÖp. Nh÷ng cuéc ®Êu tranh ®Çu tiªn - Kh«ng d¹y).

48

Bµi 37: M¸c vµ ¡ng - ghen . Sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi khoa häc (Môc 1. Buæi ®Çu ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña C. M¸c vµ Ph. ¨ng-ghen - H­íng dÉn HS ®äc thªm).

34

49

Bµi 38: Quèc tÕ thø nhÊt vµ c«ng x· Pari 1871 (Môc I. Quèc tÕ thø nhÊt - ChØ giíi thiÖu mét vµi nÐt vÒ Quèc tÕ thø nhÊt).

50

Bµi 39: Quèc tÕ thø hai (Môc II. Quèc tÕ thø hai - §äc thªm).

35

51

Bµi 40: Lª - nin vµ phong trµo c«ng nh©n Nga ®Çu thÕ kû XX

52

KiÓm tra häc kú II


tải về 258.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương