Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang92/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   119
Mã SP

Tên sản phẩm

Đơn vị
tính


Tháng
trước tháng


báo cáo

Tháng
báo cáo


Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng
báo cáo


Tháng

cùng kỳ năm trước với tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo năm trước

So sánh (%)

Tháng báo cáo so với tháng trước

Tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

Cộng dồn đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8
(Ghi theo danh mục sản phẩm quy định)
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 , ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 005.T/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 hàng thángCHỈ SỐ TIÊU THỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Tháng…...năm .....
- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê.

Đơn vị tính: %
Mã số

Chính thức các tháng

và tháng ước tính so với tháng bình quân

năm 2010

Dự tính tháng báo cáo

Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

Tháng ….

Tháng …

So với tháng bình quân năm 2010

So với tháng trước

So với cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3

4

5

6

TOÀN NGÀNH CN CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO


Chia theo ngành CN cấp I, II, IV:
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)
Biểu số: 006.T/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 hàng thángCHỈ SỐ TỒN KHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP

CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Tháng…...năm .....

- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Đơn vị tính: %

số


Tháng báo cáo

so với tháng

bình quân
năm gốc 2010


Tháng báo cáo

so với

tháng trước

Tháng báo cáo

so với tháng
cùng kỳ


năm trước

A

B

1

2

3

TOÀN NGÀNH CN CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Chia theo ngành CN cấp I, II, IV:

- Ngành ….

+ Sản phẩm …..

+ Sản phẩm …..

- Ngành ….

+ Sản phẩm …..

+ Sản phẩm …..


, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số: 007.T/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 hàng tháng


CHỈ SỐ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Tháng…...năm .....
- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Đơn vị tính: %

số


Tháng báo cáo

so với
tháng trước


Tháng báo cáo so với tháng cùng kỳ
năm trước


Cộng dồn đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3

TOÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Chia theo loại hình doanh nghiệp:

- Khu vực doanh nghiệp nhà nước

- Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

- Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chia theo ngành CN cấp I, II:

- Ngành ….

- Ngành ….


, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)
Biểu số: 008.N/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/7 năm sauGIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(THEO GIÁ SO SÁNH 1994)

Năm …..


(Chỉ báo cáo trong những năm chuyển đổi gốc so sánh)

- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê

Đơn vị tính: Triệu đồng
Mã số

Tổng số

Chia theo loại hình kinh tế

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước

Khu vực ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

DNNN Trung ương

DNNN địa phương

DN ngoài Nhà nước

Cá thể

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ
Chia theo ngành CN cấp I, II:, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 009.N/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/7 năm sau
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(THEO GIÁ HIỆN HÀNH)

Năm …..- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Đơn vị tính: Triệu đồng
Mã số

Tổng số

Chia theo loại hình kinh tế

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước

Khu vực ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

DNNN Trung ương

DNNN địa phương

DN ngoài Nhà nước

Cá thể

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ
Chia theo ngành CN cấp I, II:

, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số: 010.N/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/7 năm sauGIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(THEO GIÁ SO SÁNH 2010)

Năm …..- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Đơn vị tính: Triệu đồng
Mã số

Tổng số

Chia theo loại hình kinh tế

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước

Khu vực ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

DNNN Trung ương

DNNN địa phương

DN ngoài Nhà nước

Cá thể

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ
Chia theo ngành CN cấp I, II:

, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số: 011.N/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/7 năm sauSẢN PHẨM CHỦ YẾU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Năm …..
- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kêSản phẩm

sốĐơn vị

tínhTổng

số


Chia theo loại hình kinh tế

Khu vực doanh nghiệp Nhà n­ước

Khu vực ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư

n­ước ngoài

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Trung

­ương

Địa

ph­ương

DN ngoài nhà nước

Cá thể

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

(Ghi theo danh mục sản phẩm)

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)
Biểu số: 012.N/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/7 năm sau


LAO ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Năm …..- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Đơn vị tính: Nghìn người
Mã số

Tổng số

Chia theo loại hình kinh tế

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước

Khu vực ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

DNNN Trung ương

DNNN địa phương

DN ngoài Nhà nước

Cá thể

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ
Chia theo ngành CN cấp I, II:, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 013.N/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/7 năm sauSỐ LƯỢNG CƠ SỞ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Năm …..- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê

Mã số

Tổng số

Chia theo loại hình kinh tế

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước

Khu vực ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

DNNN Trung ương

DNNN địa phương

DN ngoài Nhà nước

Cá thể

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ
Chia theo ngành CN cấp I, II:, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)
Biểu số: 014.N/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/4 năm sauNGUỒN VỐN, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CƠ SỞ CÁ THỂ

NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỜI ĐIỂM 1/10

Năm …..- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


số


Nguồn vốn có đến 1-12

(Triệu đồng)

Giá trị tài sản cố định có đến 1-10

(Triệu đồng)

Tổng số

Trong đó:

Nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng số

Trong đó:

Thiết bị máy móc

A

B

1

2

3

4

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

Chia theo ngành CN cấp I, II:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ngày…tháng…năm…..
Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 015.N/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/4 năm sauDOANH THU, NỘP NGÂN SÁCH CƠ SỞ CÁ THỂ

NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Năm …..- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Đơn vị tính: Triệu đồng 


số
Doanh thu


Nộp ngân sách


Tổng số


Trong đó:

Thuế tiêu thụ

Thuế môn bài,

Thuế nhà đất

Thuế thu nhập

doanh nghiệp

A

B

1

2

3

4

5

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

Cột 1: Chia theo ngành CN cấp IV

 
Cột 2,3,4: Chia theo ngành CN cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương