Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang91/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   119

3. Công nghiệpMục lục

2. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 146

3. Công nghiệp 2924. Vốn đầu tư và xây dựng 313

6. Xã hội và môi trường 409

Biểu số: 01a.N/BCC-XHMT 413

Ngày nhận báo cáo: 413

Ngày 30/11 hàng năm 413

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 413

ĐẦU NĂM HỌC 413

Năm học 20… - 20… 413

(Có đến 30 tháng 9 năm 20…) 413

- Đơn vị báo cáo: 413

Cục Thống kê .......... 413

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê 413

Biểu số: 02a.N/BCC-XHMT 415

Ngày nhận báo cáo: 415

Ngày 30/11 hàng năm 415

HỌC SINH PHỔ THÔNG CHIA THEO LỚP HỌC 415

ĐẦU NĂM HỌC 415

Năm học 20… - 20… 415

(Có đến 30 tháng 9 năm 20….) 415

- Đơn vị báo cáo: 415

Cục Thống kê .......... 415

- Đơn vị nhận báo cáo: 415

Tổng cục Thống kê 415

Biểu số: 03a.N/BCC-XHMT 417

Ngày nhận báo cáo: 417

Ngày 20/3 năm sau 417

GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 417

PHỔ THÔNG GIỮA NĂM HỌC 417

Năm học 20… - 20… 417

(Có đến 31 tháng 12 năm 20….) 417

- Đơn vị báo cáo: 417

Cục Thống kê .......... 417

- Đơn vị nhận báo cáo: 417

Tổng cục Thống kê 417

Biểu số: 04a.N/BCC-XHMT 418

Ngày nhận báo cáo: 418

Ngày 30/6 năm sau 418

HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN GIỮA NĂM HỌC 418

Năm học 20...- 20... 418

(Có đến 31 tháng 12 năm 20….) 418

- Đơn vị báo cáo: 418

Cục Thống kê .......... 418

- Đơn vị nhận báo cáo: 418

Tổng cục Thống kê 418

Biểu số: 05a.N/BCC-XHMT 419

Ngày nhận báo cáo: 419

Ngày 30/6 hàng năm 419

HỌC SINH PHỔ THÔNG BỎ HỌC 419

Năm học 20…- 20… 419

- Đơn vị báo cáo: 419

Cục Thống kê .......... 419

- Đơn vị nhận báo cáo: 419

Tổng cục Thống kê 419

Biểu số: 06a.N/BCC-XHMT 420

Ngày nhận báo cáo: 420

Ngày 31/8 hàng năm 420

HỌC SINH TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 420

Năm học 20...- 20... 420

- Đơn vị báo cáo: 420

Cục Thống kê .......... 420

- Đơn vị nhận báo cáo: 420

Tổng cục Thống kê 420

Biểu số: 01b.N/BCC-XHMT 421

Ngày nhận báo cáo: 421

Ngày 25/3 năm sau 421

CƠ SỞ Y TẾ VÀ GIƯỜNG BỆNH 421

(Có đến 31 tháng 12 năm 20…) 421

- Đơn vị báo cáo: 421

Cục Thống kê .......... 421

- Đơn vị nhận báo cáo: 421

Tổng cục Thống kê 421

Biểu số: 02b.N/BCC-XHMT 422

Ngày nhận báo cáo: 422

Ngày 25/3 năm sau 422

NHÂN LỰC Y TẾ 422

(Có đến 31 tháng 12 năm 20…) 422

- Đơn vị báo cáo: 422

Cục Thống kê .......... 422

- Đơn vị nhận báo cáo: 422

Tổng cục Thống kê 422

Biểu số: 01c.H/BCC-XHMT 424

Ngày nhận báo cáo: 424

5 ngày sau thời điểm bắt đầu mỗi đợt thiên tai 424

10 ngày sau thời điểm kết thúc mỗi đợt thiên tai 424

ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI 424

DO THIÊN TAI 424

Loại thiên tai:............................... 424

Từ ngày:...đến ngày... tháng...năm... 424

- Đơn vị báo cáo: 424

Cục Thống kê .......... 424

- Đơn vị nhận báo cáo: 424

Tổng cục Thống kê 424

Biểu số: 01d.H/BCC-XHMT 428

Ngày nhận báo cáo: 428

Ngày 18 tháng có phát sinh thiếu đói 428

THIẾU ĐÓI TRONG DÂN CƯ 428

Tháng.... năm …… 428

- Đơn vị báo cáo: 428

Cục Thống kê .......... 428

- Đơn vị nhận báo cáo: 428

Tổng cục Thống kê 428


Biểu số: 001.T/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 hàng thángCHỈ SỐ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP
Tháng…...năm .....

- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Đơn vị tính: %


Mã số

Các tháng báo cáo so với tháng bình quân

năm 2010

Dự tính tháng báo cáo

Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ

năm trước

Tháng …

Tháng …

So với tháng bình quân năm 2010

So với tháng trước

So với cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3

4

5

6

TOÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP


Chia theo ngành CN cấp I, II, IV:
 

 

 

 

 

 

, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 002.T/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 hàng thángGIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(THEO GIÁ HIỆN HÀNH)

Tháng…...năm .....- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số

Tháng trước tháng báo cáo

Tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm
đến tháng báo cáo


Tháng cùng kỳ năm trước với tháng

báo cáo

Cộng dồn từ
đầu năm


đến tháng

báo cáo
năm trước


So sánh (%)

Tháng báo cáo so với tháng trước

Tháng báo cáo so với

cùng kỳ năm trước

Cộng dồn đến tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ
 

 

 

 

 

 

 

 

Chia theo ngành CN cấp I:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 003.T/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 hàng thángGIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(THEO GIÁ SO SÁNH 2010)

Tháng…...năm .....- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Đơn vị tính: Triệu đồng
Mã số

Tháng trước tháng báo cáo

Tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm
đến tháng báo cáo


Tháng cùng kỳ năm trước với tháng báo cáo

Cộng dồn từ
đầu năm


đến tháng báo cáo
năm trước


So sánh (%)

Tháng báo cáo so với tháng trước

Tháng báo cáo so với

cùng kỳ năm trước

Cộng dồn đến tháng báo cáo so với cùng kỳ

năm trước

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ
 

 

 

 

 

 

 

 

Chia theo ngành CN cấp I:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 004.T/BCC-CNGH

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 hàng thángSẢN PHẨM CHỦ YẾU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Tháng…...năm .....- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê

1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương