Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đìnhtải về 19.01 Mb.
trang20/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   119

98. Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

722

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

723

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

724

 

 

 

- Kinh tế tập thể

725

 

 

 

- Kinh tế cá thể

726

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

727

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

728

 

 

 

U(99). Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

729

 

 

 

II. THUẾ SẢN PHẨM

730

x

x

 

a. Thuế Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ

731

x

x

 

b. Thuế VAT

732

x

x

 

c. Thuế sản phẩm khác còn lại (thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế khoán,…)

733

x

x

 

III. TRỢ CẤP SẢN PHẨM (nếu có)

734

x

x

 


IV. TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN
(GRDP) (IV = I + II - III)


800
 

triệu đồng


Người lập biểu

(Ký, họ tên)Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)

Ngày .......tháng ...... năm ......

Cục trưởng

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 003.N/BCC-TKQG

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15/9 năm sauCHI PHÍ TRUNG GIAN

PHÂN THEO YẾU TỐ

Phân theo ngành kinh tế cấp I, II

và loại hình kinh tế

(Theo giá so sánh năm gốc 2010)

Năm ...........- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê ……

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương