Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ kháctải về 19.01 Mb.
trang18/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   119

74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

540

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

541

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

542

 

 

 

- Kinh tế tập thể

543

 

 

 

- Kinh tế cá thể

544

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

545

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

546

 

 

 

75. Hoạt động thú y

547

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

548

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

549

 

 

 

- Kinh tế tập thể

550

 

 

 

- Kinh tế cá thể

551

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

552

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

553

 

 

 

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

554

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

555

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

556

 

 

 

- Kinh tế tập thể

557

 

 

 

- Kinh tế cá thể

558

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

559

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

560

 

 

 

77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

561

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

562

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

563

 

 

 

- Kinh tế tập thể

564

 

 

 

- Kinh tế cá thể

565

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

566

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

567

 

 

 

78. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

568

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

569

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

570

 

 

 

- Kinh tế tập thể

571

 

 

 

- Kinh tế cá thể

572

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

573

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

574

 

 

 

79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

575

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

576

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

577

 

 

 

- Kinh tế tập thể

578

 

 

 

- Kinh tế cá thể

579

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

580

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

581

 

 

 

80. Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn

582

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

583

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

584

 

 

 

- Kinh tế tập thể

585

 

 

 

- Kinh tế cá thể

586

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

587

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

588

 

 

 

81. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan

589

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

590

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

591

 

 

 

- Kinh tế tập thể

592

 

 

 

- Kinh tế cá thể

593

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

594

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

595

 

 

 

82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

596

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

597

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

598

 

 

 

- Kinh tế tập thể

599

 

 

 

- Kinh tế cá thể

600

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

601

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

602

 

 

 

O(84). Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc

603

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

604

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

605

 

 

 

- Kinh tế tập thể

606

 

 

 

- Kinh tế cá thể

607

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

608

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

609

 

 

 

P(85). Giáo dục và đào tạo

610

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

611

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

612

 

 

 

- Kinh tế tập thể

613

 

 

 

- Kinh tế cá thể

614

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

615

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

616

 

 

 

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

617

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

618

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

619

 

 

 

- Kinh tế tập thể

620

 

 

 

- Kinh tế cá thể

621

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

622

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

623

 

 

 

86. Hoạt động y tế

624

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

625

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

626

 

 

 

- Kinh tế tập thể

627

 

 

 

- Kinh tế cá thể

628

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

629

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

630

 

 

 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương