Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang103/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   119số

Thực hiện tháng trước

Dự tính tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm đến

tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo so với cùng kỳ (%)

Doanh

thu

(tr.đ)

Vận chuyển (1000HK)

Luân

chuyển

(1000

HK.km)

Doanh

thu

(tr.đ)

Vận chuyển (1000

HK)

Luân chuyển (1000

HK.km)

Doanh thu (tr.đ)

Vận chuyển (1000

HK)

Luân

chuyển

(1000

HK.km)

Doanh

thu

Vận

chuyển

Luân chuyển

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng số

01

Trong đó: Vận tải ngoài nước

02

Chia theo loại hình kinh tế

03

Kinh tế nhà nước

04

Kinh tế tập thể

05

Kinh tế cá thể

06

Kinh tế tư nhân

07

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

08

B. Chia theo các ngành Kinh tế

09

1. Vận tải đường bộ

10

Trong đó: vận tải trung ương

11

2. Vận tải ven biển và viễn dương

12

Trong đó: vận tải trung ương

13

3. Vận tải thuỷ nội địa

14

Trong đó: vận tải trung ương

15

4. Vận tải hàng không

16

Trong đó: vận tải trung ương

17

5. Vận tải khác (ghi rõ).......

18

Ghi chú: (*) - Báo cáo tháng 5 bổ sung thêm cột ghi dự tính 6 tháng;

- Báo cáo tháng 9 bổ sung thêm cột ghi dự tính cả năm.
, Ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 005.T/BCC-TMDV

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 tháng báo cáoKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ

Tháng ……năm …..- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
Mã số

Thực hiện tháng trước

Dự tính tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo so với cùng kỳ (%)

Doanh thu (tr.đ)

Vận chuyển (1000HK)

Luân chuyển (1000HK.km)

Doanh

thu (tr.đ)

Vận chuyển (1000HK)

Luân chuyển (1000HK.km)

Doanh thu (tr.đ)

Vận chuyển (1000HK)

Luân chuyển (1000HK.km)

Doanh thu

Vận chuyển

Luân chuyển

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng số

01

Trong đó: Vận tải ngoài nước

02

A. Chia theo loại hình kinh tế

03

Kinh tế nhà nước

04

Kinh tế tập thể

05

Kinh tế cá thể

06

Kinh tế tư nhân

07

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

08

B. Chia theo các ngành kinh tế

09

1. Vận tải đường bộ

10

Trong đó: vận tải trung ương

11

2. Vận tải ven biển và viễn dương

12

Trong đó: vận tải trung ương

13

3. Vận tải thuỷ nội địa

14

Trong đó: vận tải trung ương

15

4. Vận tải hàng không

16

Trong đó: vận tải trung ương

17

5. Vận tải khác (ghi rõ).......

181   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương