PHẦn I: Toàn văn văn bản pháp quy về phòng chóng hiv/aids tại Việt Nam. Phần IItải về 2.31 Mb.
trang4/18
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.31 Mb.
#39276
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Điều 41. Chăm sóc người nhiễm HIV

1. Người nhiễm HIV được chăm sóc tại gia đình, cơ sở y tế của Nhà nước.

2. Trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi, người nhiễm HIV không nơi nương tựa, không còn khả năng lao động được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

3. Tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác được thành lập cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm huy động cộng đồng tham gia tổ chức các hình thức chăm sóc người nhiễm HIV dựa vào cộng đồng.

5. Chính phủ quy định chế độ chăm sóc người nhiễm HIV quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.Điều 42. Áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính đối với người bị xử lý hình sự, hành chính mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối

1. Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối được tạm đình chỉ điều tra hoặc tạm đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

2. Người bị Toà án kết án mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối được miễn chấp hành hình phạt hoặc giảm thời hạn chấp hành hình phạt, được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án phạt tù.

3. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng bị bệnh AIDS giai đoạn cuối được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; hoãn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao quy định cụ thể điều kiện công nhận người bị bệnh AIDS giai đoạn cuối quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Chương V
CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN BIỆN PHÁP
PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS


Điều 43. Nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS

1. Hàng năm, Nhà nước dành một khoản ngân sách thích hợp cho phòng, chống HIV/AIDS.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ, giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật cho phòng, chống HIV/AIDS.

Điều 44. Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV

1. Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV.

2. Nguồn tài chính của Quỹ được hình thành trên cơ sở đóng góp, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Điều 45. Chế độ, chính sách đối với người trực tiếp làm xét nghiệm HIV, quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV

Người trực tiếp làm xét nghiệm HIV, quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV tại cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở y tế của Nhà nước, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trại giam, trại tạm giam được ưu tiên trang bị phương tiện, dụng cụ cần thiết để phòng lây nhiễm HIV, hưởng các chế độ phụ cấp nghề nghiệp và các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.Điều 46. Chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

1. Người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật.

2. Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được khám, chữa các bệnh nhiễm trùng cơ hội và được cấp thuốc kháng HIV miễn phí .

3. Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.Điều 47. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống HIV/AIDS

1. Thầy thuốc, nhân viên y tế trực tiếp tư vấn, làm xét nghiệm HIV, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV phải được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn.

2. Cộng tác viên, tình nguyện viên, giáo viên giảng dạy, người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ tham gia phòng, chống HIV/AIDS phải được tập huấn nâng cao trình độ.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.Điều 48. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS

1. Nhà nước mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân Việt Nam hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

3. Thủ tướng Chính phủ qui định việc phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương với cơ quan tương ứng của các nước có chung đường biên giới thực hiện phòng, chống HIV/AIDS qua đường biên giới.Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 49. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 1995 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 50. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

CHỦ TỊCH QUỐC HỘINguyễn Phú Trọng

3. Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 16/CT-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________


Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

__________

Trong những năm qua, công cuộc phòng, chống HIV/AIDS đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, một số Bộ, ngành và địa phương vẫn chưa nhận thức đầy đủ tác hại của đại dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội, việc tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát phòng, chống HIV/AIDS chưa được quan tâm đúng mức.

Để tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và nghiêm túc thực hiện Thông báo Kết luận số 27-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư (Khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”, đồng thời khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

1. Bộ Y tế:

a) Chủ trì tổ chức đánh giá việc thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS và đề xuất kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn;

b) Theo dõi chặt chẽ và có kế hoạch đẩy mạnh các biện pháp can thiệp giảm tác hại, trong đó chú trọng triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

c) Xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và có chính sách đãi ngộ những cán bộ có trình độ và tạo điều kiện phát triển năng lực cho cán bộ ở tất cả các cấp, gắn kết chặt chẽ việc đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong và ngoài nước về phòng, chống HIV/AIDS;

d) Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015 để hướng tới mục tiêu 3 không: Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS ở Việt Nam;

đ) Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, đặc biệt là truyền thông thay đổi hành vi và can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV cho các nhóm dễ bị tổn thương bởi HIV/AIDS;

e) Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS bao gồm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, đảm bảo tính sẵn có, tính dễ tiếp cận với các thuốc kháng HIV (ARV) nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con, tỷ lệ ốm và tử vong liên quan đến HIV/AIDS;

g) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thi hành Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS;

h) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; cơ chế sản xuất, mua, dự trữ, phân phối, sử dụng thuốc ARV và thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bảo đảm yêu cầu điều trị, kể cả trong trường hợp khẩn cấp;

i) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện việc mở rộng và đẩy mạnh xã hội hóa Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Chương trình điều trị thuốc kháng HIV trong các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

k) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, bổ sung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS, đảm bảo quyền lợi cho người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật phòng, chống HIV/AIDS và Luật bảo hiểm y tế, phù hợp với công tác quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS;

l) Tăng cường giám sát dịch và chủ động tổ chức giám sát, theo dõi, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống HIV/AIDS để có căn cứ xây dựng kế hoạch dựa trên bằng chứng.

2. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc sử dụng kinh phí để tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b) Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp sử dụng lao động là người nhiễm HIV.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; vận động tài trợ, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường công tác điều phối, quản lý các khoản tài trợ quốc tế theo đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng; định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn chi tiết thực hiện Điều 19 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về “Lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội”.

4. Bộ Công an:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại công an các đơn vị, địa phương và trong các trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

b) Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV tại nhà tạm giữ và cộng đồng dân cư.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho vay vốn, tổ chức tạo việc làm đối với người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội và các cơ sở khác thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Bộ Quốc phòng:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong Chương trình Quân dân y kết hợp;

b) Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Hải quân phối hợp với các địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho bộ đội, người dân ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và những khu vực có điều kiện đi lại khó khăn.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS và các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Chỉ đạo cơ quan thông tin, truyền thông các cấp đổi mới phương thức truyền thông, đẩy mạnh cung cấp thông tin về phòng, chống HIV/AIDS đến các cộng đồng dân cư, đặc biệt là nhóm người dễ tổn thương, nhóm người di biến động, những người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan tăng cường truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV thích hợp cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch, dịch vụ văn hóa, xã hội khác;

b) Chỉ đạo tăng cường lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với phong trào quần chúng, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ tại cộng đồng.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chú trọng lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm cho trẻ em nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đến trường học.

10. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, triển khai, đánh giá và nhân rộng các mô hình phòng, chống HIV/AIDS đặc thù, có hiệu quả trong đồng bào dân tộc thiểu số.

11. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế đẩy mạnh và mở rộng việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đối với người bệnh nhiễm HIV/AIDS thông qua hệ thống bảo hiểm y tế.

12. Các Bộ, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện Thông báo Kết luận số 27-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư và các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

13. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và nhân rộng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”, đưa tiêu chí phòng, chống HIV/AIDS vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”.

14. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp đặc biệt là cấp xã. Tăng cường năng lực cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới;

b) Chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS theo Chiến lược Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi; triển khai mạnh mẽ các biện pháp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo và mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ về dự phòng lây nhiễm HIV và chăm sóc, điều trị HIV/AIDS;

c) Chủ động bố trí, bổ sung đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác phòng chống HIV/AIDS từ nguồn lực của địa phương, huy động các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp cho phòng, chống HIV/AIDS; lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Xây dựng các chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, có chính sách đãi ngộ thu hút cán bộ có trình độ và tạo điều kiện phát triển năng lực cho cán bộ ở các cấp trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS;

e) Tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả của Phong trào: “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp mở rộng phong trào này ở địa phương, đồng thời gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”;

g) Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thi hành Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS;

h) Tăng cường chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 4. Chỉ thị 54-CT/TW về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 54-CT/TW

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005


Chỉ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ
Về tăng cường lãnh đạo công tác
phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới

------------

        Trên thế giới, HIV/AIDS đã trở thành đại dịch và là mối hiểm họa đối với nhân loại. Nhận thấy tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS, ngày 11/3/1995, Ban bí thư TW Đảng (khóa VII) đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW về lãnh đạo công tác phòng, chống AIDS. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã thu được những kết quả nhất định, kiềm chế được tốc độ gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS.

Tuy nhiên, đến nay ở nước ta, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. HIV/AIDS xuất hiện ở tất c các tỉnh, thành phố và có xu hướng ngày càng lan rộng. Ngoài các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao (tiêm chích ma túy, mại dâm, tình dục đồng giới...), tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS ở phụ nữ mang thai, trẻ em và thanh niên cũng tăng nhanh. HIV/AIDS đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người, trật tự an toàn xã hội, đến sự phát triển của đất nước, tưng lai của giống nòi.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là các cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm lãnh đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư. Công tác tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa chặt chẽ, còn kém hiệu quả; tổ chức bộ máy phòng, chống HIV/AIDS không ổn định, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác này vừa thiếu, vừa yếu; đầu tư quá thấp so với yêu cầu nhiệm vụ.

Quyết không để HIV/AIDS phát triển tràn lan thành đại dịch ở nước ta trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, thực hiện tốt những yêu cầu sau đây:

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể xã hội và của mọi người dân đối với nhiệm vụ lãnh đạo và tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS. Các cấp ủy đảng và các cấp chính quyền cần xác định rõ phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trong ngành vầ địa phương, có kế hoạch thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm phòng, chống HIV/AIDS gẵn với phòng, chống các tệ nạn ma túy, mại dâm và với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; lan lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện và kiểm tra , giám sát thực hiện.

2. Các ngành chức năng coi trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đống bộ để tạo mội trường pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; ban hành chính sách, chế dộ hỗ trợ việc chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, quan tâm thích đáng đến quyền lợi của người tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

3. Đổi mới,đa dạng hóa và đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong xã hội, đến các cộng đồng dân cư, từng người dân, từng gia đình, nhất là đến các thanh, thiếu niên và những nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS ( tiêm chích ma túy, mại dâm và tình dục đồng giới nam...), nhằm xây dựng nhận thức đúng về nguy cơ và hiểm họa của dịch HIV/AIDS, có thái độ, hành vi, cư xử đúng đối với người nhiễm HIV/AIDS, có tinh thần tích cực tham gia phòng, chống căn bệnh này; gắn phòng, chống HIV/AIDS với xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa, cơ quan, đn vị văn hóa; xây dựng lối sống lành mạnh, phù hợp với chuẩn mực, đạo đức xã hội.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS từ Trung ương đến địa phưng. Nâng cao hiệu qủa phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.

5. Tăng mức đầu tư của Nhà nước, tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội, mở rộng hợp tác nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS. Qun lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu qu các nguồn đầu tư; ưu tiên đầu tư cho việc mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục, cho công tác chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS, qun lý và giám sát dịch tễ, tăng cường nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong, ngoài nước về phòng, chống HIV/AIDS.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, giúp đỡ của cộng đồng, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; tạo điều kiện để những người nhiễm bệnh và gia đình họ thấy rõ trách nhiệm, tự giác tham gia tích cực các hoạt động phòng, chốngAIDS; khuyến khích các đoàn thể chính trị - xã hội. Các tổ chức phi chính phủ, cá nhân trong nước và nước ngời tham gia phòng, chống HIV/AIDS; tiến tới thành lập tổ chức xã hội phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc xây dựng và bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp; Ban cán sự Đảng Chính phủ, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện Chỉ thị.

Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng các bộ, ngành, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đòan thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đảng đòan các đòan thể chính trị - xã hội xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và Chỉ thị của Ban Bí thư.

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đng Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan có liên quan chỉ đạo tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS.

Ban Khoa giáo Trung ưng chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và định kì báo cáo Ban bí thư về tình hình thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến và quán triệt đến chi bộ.T/M Ban Bí Thư

Phan Diễn
PHẦN II: BỆNH LÝ HIV - TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS

I. THỰC TRẠNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS.

1. Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới.

Hiện nay đại dịch HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe, con người và tương lai nòi giống của các quốc gia, các dân tộc trên toàn cầu. Nó tác động mạnh mẽ đến sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự và an toàn xã hội; đe dọa sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đáng lo ngại hơn là HIV/AIDS đang lan tràn mạnh mẽ ở khắp các vùng miền từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo xa xôi của đất nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới.Hiện nay vẫn chưa có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh HIV/AIDS. Vì vậy biết cách tự phòng cho mình và cho cộng động cũng như tuyên truyền cho mọi người cùng hiểu biết được coi như là một vắc xin để phòng ngừa HIV/AIDS.

Cho đến nay có trên 35 triệu người nhiễm HIV hiện còn sống trên toàn thế giới và khoảng 39 triệu người đã tử vong do AIDS kể từ đầu vụ dịch đến nay./.

Biều đồ lây nhiễm HIV/AIDS trên toàn thế giới.

http://www.vietnamplus.vn/

2. Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS tại việt nam

Năm 1990, ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam. Vào những năm đầu 2000, dịch HIV ở Việt Nam bắt đầu tăng nhanh. Nếu như năm 2000 chỉ phát hiện được khoảng 10.000 người nhiễm HIV thì năm 2006-2007, mỗi năm Việt Nam phát hiện được hơn 30.000 người nhiễm mới HIV và có tới 15.000 người tử vong do AIDS. Phần lớn số người nhiễm HIV là ở lứa tuổi trẻ, tuổi lao động, trụ cột của gia đình. HIV/AIDS đã trở thành đại dịch vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.Trong 6 tháng đu năm 2015, s ngưi xét nghim phát hin mi nhim HIV 3.204 ngưi, s ngưi nhim HIV chuyn sang giai đon AIDS là 1.326 ngưi, Lũy tích s ngưi nhim HIV đang còn sng 227.114 ngưi, s bnh nhân AIDS là 85.000 và và tổng số tử vong được báo cáo là gần 90.000 người .: uploads -> chuyende
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 2.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương