PHẦn I: LỜi giới thiệUtải về 1.77 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích1.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
PHẦN I: LỜI GIỚI THIỆU
B¹n ®äc th©n mÕn!
Khi c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh th× ph­¬ng tiÖn nghe nh×n cã xu h­íng lÊn ¸t v¨n ho¸ ®äc. C¸c em quen dÇn víi viÖc ngåi tr­íc mµn h×nh nhanh chãng lµm quen víi c«ng nghÖ th«ng tin, m¶i mª sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn nghe nh×n tõ trß ch¬i ®iÖn tö ®Õn phim ¶nh truyÒn h×nh vµ quªn ®i viÖc ®äc s¸ch h»ng ngµy.

Ch¾c h¼n chóng ta ai còng biÕt s¸ch cã mét tÇm quan träng rÊt lín. Tõ ngµy x­a «ng cha ta muèn cho con ch¸u m×nh biÕt ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ mµ hä ®· t¹o dùng ®­îc kh«ng bÞ mai mét bëi thêi gian. Mét cuèn s¸ch chÝnh lµ toµn bé c«ng søc, kinh nghiÖm sèng,… Th«ng qua nh÷ng cuèn s¸ch ®ã chóng ta cã thÓ biÕt ®­îc nhiÒu ®iÒu trong cuéc sèng. V× vËy s¸ch chÝnh lµ s¶n phÈm tinh thÇn kú diÖu, lín lao trong nh÷ng ®iÒu kú diÖu mµ con ng­êi s¸ng t¹o ra ®Ó phôc vô cho cuéc sèng cña m×nh. V× vËy song song viÖc ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng tiÖn nghe nh×n th× còng cÇn ph¶i t¨ng c­êng v¨n ho¸ ®äc s¸ch th­êng xuyªn.

Chóng ta thö h×nh dung cuéc sèng sÏ ra sao khi thiÕu nh÷ng cuèn s¸ch. Nã sÏ buån tÎ vµ hôt hÉng biÕt chõng nµo ph¶i kh«ng c¸c b¹n? §· tõ l©u con ng­êi coi s¸ch lµ nguån tri thøc v« tËn, lµ ng­êi b¹n tèt cã vai trß quan träng trong ®êi sèng h»ng ngµy. §äc nhiÒu s¸ch sÏ cã Ých cho m×nh nh­ng trong mu«n ngµn lo¹i s¸ch, chóng ta ph¶i biÕt lùa chän nh÷ng cuèn s¸ch tèt. CÇn tr¸nh xa nh÷ng cuèn s¸ch xÊu, chøa ®ùng nh÷ng néi dung ®éc h¹i, lµm suy tho¸i ®¹o ®øc con ng­êi, khiÕn nhËn thøc cña ng­êi ®äc trë nªn sai lÇm, lÖch l¹c. V× vËy mçi chóng ta h·y t×m cho m×nh nh÷ng ng­êi b¹n ®ång hµnh tin cËy ®Ó cïng nhau häc tËp, rÌn luyÖn vµ x©y dùng t­¬ng lai c¸c b¹n nhÐ.

Nh¾c ®Õn v¨n häc d©n gian th× kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi: truyÖn thÇn tho¹i, truyÖn c­êi, th¬ ca, truyÖn cæ tÝch. H×nh ¶nh vÒ c« TÊm, nµng Tiªn, vÒ anh chµng Th¹ch Sanh hiÒn lµnh tèt bông, vÒ nµng c«ng chóa xinh ®Ñp chÞu lêi nguyÒn cña mô phï thuû, thiÕp ®i trong giÊc ngñ tr¨m n¨m ®îi chµng Hoµng tö tíi ®¸nh thøc trong truyÖn C«ng chóa ngñ trong rõng, hay trÝ th«ng minh vµ tèt bông cña Chµng Alibaba trong truyÖn Alibaba vµ bèn m­¬i tªn c­íp…

§Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ cho nhu cÇu cña cán bộ, gi¸o viªn vµ ®Æc biÖt lµ c¸c em häc sinh. Thư viện trường tiểu học Thị trấn xin giíi thiÖu víi ®«ng ®¶o b¹n ®äc trong tr­êng bản Th­­ môc chuyªn ®Ò Truyện thiếu nhi . §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch hay vÒ c¸c c©u truyÖn cæ tÝch kh«ng nh÷ng ë ViÖt Nam mµ cßn cã nh÷ng c©u truyÖn næi tiÕng cña thÕ giíi, nh÷ng cuèn truyÖn tranh lý thó vµ hÊp dÉn, nh÷ng cuèn s¸ch rÌn luyÖn trÝ th«ng minh s¸ng t¹o.

Cấu trúc thư mục gồm ba phÇn:

PhÇn I: Lêi giíi thiÖu

PhÇn II: Néi dung th­ môc

PhÇn III: Bảng tra thư môc

Th­­ môc chuyªn ®Ò Truyện thiếu nhi gåm 26 cuèn truyện cổ tích viÕt b»ng tiÕng viÖt và chia thành hai phần:

Phần A: Tranh truyện cổ tích Thế giới

Phần B: Tranh truyện cổ tích Việt Nam

Trong mỗi phần sách được s¾p xÕp theo vÇn ch÷ c¸i A, B, C,…theo tªn sách để t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho b¹n ®äc t×m hiÓu th«ng tin vÒ tµi liÖu.

B¶n th­ môc nµy là các tài liệu bæ Ých giúp cho bạn đọc tham kh¶o, ®äc thªm, gióp c¸c em rèn luyện trí nhớ, ®Æc biÖt lµ ph©n m«n kÓ chuyÖn, c¸c c©u chuyÖn cæ tÝch gióp cho trÝ t­ëng t­îng cña trÎ em, thªm phong phó, t©m hån giµu yªu th­¬ng vµ c¶m xóc, biÕt ph©n biÖt c¸i xÊu, c¸i tèt, båi ®¾p cho c¸c em nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp nh­ tèt bông, dòng c¶m, thËt thµ, th«ng minh, ®oµn kÕt, ch©n thµnh… §äc nhiÒu s¸ch cßn gióp cho c¸c em ph¸t triÓn ng«n ng÷ nghe vµ nãi râ rµng, thªm yªu quý quª h­¬ng m×nh h¬n.

Ngoµi ra b¶n th­ môc cßn lµ tµi liÖu tham kh¶o, nghiªn cøu gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn trong viÖc d¹y häc m«n TiÕng ViÖt vµ th«ng qua c¸c c©u chuyÖn trong s¸ch ®Ó ®Þnh h­íng h×nh thµnh nh©n c¸ch ®¹o ®øc cho häc sinh, gãp phÇn x©y dùng thÕ hÖ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc.

Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n th­ môc ch¾c h¼n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong b¹n ®äc tham kh¶o gãp ý kiÕn ®Ó b¶n th­ môc ®­îc hoµn thiÖn h¬n. C¸c b¹n h·y ®Õn Th­ viÖn tr­êng ®Ó t×m vµ ®ãn ®äc nhÐ.

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãn ®äc của c¸c b¹n.

Th­ viÖn s½n sµng phôc vô b¹n ®äcPHẦN II: NỘI DUNG THƯ MỤC
A/ TRANH TRUYỆN CỔ TÍCH THẾ GIỚI

01. Trần Quý Tuấn Việt. Tranh truyện cổ tích thế giới: Aladanh và cây đèn thần / Trần Quý Tuấn Việt biên dịch. – Hà Nội : Mĩ thuật, 2011. - 16tr. ; 24cm.
STN/1770
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương