PHẦn I: LỜi giới thiệUtải về 1.77 Mb.
trang23/23
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích1.77 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

17. Hoàng Khắc Huyên. Tranh truyện cổ tích Việt Nam: Thánh gióng / Hoàng Khắc Huyên.- Hà Nội: Mĩ thuật, 2014.- 16tr. ;24cm.


STN/1854

Th­ môc chuyªn ®Ò Truyện thiếu nhi mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị và bổ ích th«ng qua c¸c c©u chuyÖn trong s¸ch ®Ó ®Þnh h­íng h×nh thµnh nh©n c¸ch ®¹o ®øc, gióp c¸c em rèn luyện trí nhớ, ®Æc biÖt lµ ph©n m«n kÓ chuyÖn, c¸c c©u chuyÖn cæ tÝch gióp cho trÝ t­ëng t­îng cña trÎ em, thªm phong phó, t©m hån giµu yªu th­¬ng, biÕt ph©n biÖt c¸i xÊu, c¸i tèt, båi ®¾p cho c¸c em nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp nh­ tèt bông, dòng c¶m, thËt thµ, th«ng minh, ®oµn kÕt,….Xin tr©n thµnh c¶m ¬n!


PHẦN III: BẢNG TRA THƯ MỤC


STT biÓu ghi

Tªn s¸ch trong th­ môc

Trang

I

Lêi giíi thiÖu

1 - 2

II

Néi dung th­ môc

3
TRANH TRUYỆN CỔ TÍCH THẾ GIỚI
1

Aladanh và cây đèn thần

3

2

Alibaba và bốn mươi tên cướp

3

3

Cô bé bán diêm

3

4

Cô bé quàng khăn đỏ

4

5

Nàng công chúa ngủ trong rừng

4

6

Nàng công chúa và con ếch

4

7

Nàng tiên cá

5

8

Người đẹp và quái vật

5

9

Ông lão đánh cá và con cá vàng

5
TRANH TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM
10

Ai mua hành tôi

6

11

Anh em mồ côi

6

12

Cây khế

6

13

Cây tre trăm đốt

7

14

Cóc kiện trời

7

15

Mỵ Châu – Trọng Thủy

7

16

Ngưu lang và Chức nữ

8

17

Sơn tinh Thủy tinh

8

18

Sự tích bánh chưng bánh dày

8

19

Sự tích dưa hấu

9

20

Sự tích hồ gươm

9

21

Sự tích núi ngũ hành sơn

9

22

Sự tích trầu cau

10

23

Tấm cám

10

24

Tích chu

10

25

Thạch sanh

11

26

Thánh gióng

11

III

B¶ng tra th­ môc

12 - 13Thị trấn, ngày 21 tháng 03 năm 2017

CBTV

Nguyễn Thị HạnhNgười duyệt1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương