PHẦn câu hỏi trác nghiệm norton commander (NC)tải về 15.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích15.34 Kb.
#28846
PHẦN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM
NORTON COMMANDER (NC):

1. Tắt mở đồng thời 2 panels ta dùng tổ hợp phím


a/ CTRL +Q b/ CTRL +P c/ CTRL +R d/ CTRL +O

2. Để tạo thư mục cho đĩa ta dùng phím chức năng sau


a/ F1 b/ F3 c/ F5 d/ F7

3. Để tạo tập tin ta dùng tổ hợp phím


a/ ALT +F4 b/ ALT + F6 c/ CTRL +F4 d/ SHIFT + F4

4. Để xem mà không hiệu chỉnh dữ liệu ta dùng phím chức năng sau


a/ F3 b/ F5 c/ F7 d/ F9

5. Để xem mà hiệu chỉnh dữ liệu ta dùng phím chức năng sau


a/ F3 b/ F4 c/ F7 d/ F9

6. Để tạo một tập tin mới ta dùng tổ hợp phím


a/ CTRL +F4 b/ CTRL +F3 c/ Shift +F4 d/ Tab

7. Tại màn hình có panel, phím chức năng nào có 2 tác dụng


a/ F3 b/ F4 c/ F5 d/ F6

8. Sắp xếp danh sách tập tin trong panel theo trật tự tên ta dùng tổ hợp phím


a/ CTRL + F3 b/ CTRL + F4 c/ CTRL + F5 d/ CTRL + F6

9. Sắp xếp danh sách tập tin trong panel theo trật tự phần mở rộng ta dùng tổ hợp phím


a/ CTRL + F3 b/ CTRL + F4 c/ CTRL + F5 d/ CTRL + F6

10. Xem và thay đổi thuộc tính tập tin ta dùng chức năng File Attribute trong menu


a/ Files b/ Commands c/ View d/ Disk

11. Dấu hai chấm (..) liên tiếp ở đầu danh sách thư mục dùng để trở về thư mục


a/ Hiện hành b/ Cha c/ Con d/ Gốc

12. Chức năng EGA lines nằm trong menu Commands tương đương với tổ hợp phím


a/ ALT + F9 b/ ALT + F10 c/ CTRL + F7 d/ CTRL + F10

13. Chức năng NCD Tree nằm trong menu Commands tương đương với tổ hợp phím


a/ ALT + F9 b/ ALT + F10 c/ CTRL + F7 d/ CTRL + F10

14. Để đánh dấu chọn từng tập tin trong panel ta dùng phím


a/ dấu cộng (+) b/ dấu trừ (-) c/ Insert d/ Delete

15. Sắp xếp danh sách tập tin trong panel theo kích thước tập tin ta dùng tổ hợp phím


a/ CTRL + F3 b/ CTRL + F4 c/ CTRL + F5 d/ CTRL + F6

16. Sắp xếp danh sách tập tin trong panel theo ngày giờ tạo tập tin ta dùng tổ hợp phím


a/ CTRL + F3 b/ CTRL + F4 c/ CTRL + F5 d/ CTRL + F6

17. Chức năng Find File trong menu Commands tương đương với tổ hợp phím


a/ ALT + F7 b/ ALT + F8 c/ ALT + F9 d/ ALT + F10

18. Chức năng History trong menu Commands tương đương với tổ hợp phím


a/ ALT + F7 b/ ALT + F8 c/ ALT + F9 d/ ALT + F10

19. Để sao chép tập tin ta dùng phím chức năng sau


a/ F5 b/ F7 c/ F6 d/ F8

20. Để đánh dấu chọn theo chế độ đại diện (*.* ) tòan bộ tập tin ta dùng phím


a/ Dấu cộng (+ ) b/ Dấu trừ (-) c/ Insert d/ Delete

21. Để xóa nén cho thư mục, tập tin ta dùng tổ hợp phím


a/ ALT + F5 b/ ALT + F6 c/ CTRL + F5 d/ CTRL + F6

22. Phím F2 có công dụng ?


a/ Mở Menu b/ Mở Menu của người sử dụng c/ Câu a và b đúng d/ Câu a và b sai

23. Để bật/tắt Penel bên trái ta dùng tổ hợp phím?


a/ Ctrl + F1 b/ Ctrl + F2 c/ Ctrl + O d/ Ctrl + U

24. Để bật/tắt Penel bên phải ta dùng tổ hợp phím?


a/ Ctrl + F1 b/ Ctrl + F2 c/ Ctrl + O d/ Ctrl + U

25. Để hoán đổi hai Penel ta dùng tổ hợp phím?


a/ Ctrl + F1 b/ Ctrl + F2 c/ Ctrl + O d/ Ctrl + U

26. Chức năng On / Off trong Menu Left tương đương với


a/ Ctrl + F1 b/ Ctrl + F2 c/ Ctrl + F3 d/ Ctrl + F4

27. Chức năng Name trong menu left / right tương dương với


a/ Ctrl + F1 b/ Ctrl + F2 c/ Ctrl + F3 d/ Ctrl + F4

28. Chức năng Extension trong menu left / right tương dương với


a/ Ctrl + F1 b/ Ctrl + F2 c/ Ctrl + F3 d/ Ctrl + F4

29. Chức năng Time trong menu left / right tương dương với


a/ Ctrl + F4 b/ Ctrl + F5 c/ Ctrl + F6 d/ Ctrl + F7

30. Chức năng Size trong menu left / right tương dương với


a/ Ctrl + F4 b/ Ctrl + F5 c/ Ctrl + F6 d/ Ctrl + F7

31. Chức năng Unsorted trong menu left / right tương dương với


a/ Ctrl + F4 b/ Ctrl + F5 c/ Ctrl + F6 d/ Ctrl + F7

32. Để xóa tập tin, thư mục ta dùng phím nào?


a/ F4 b/ F5 c/ F7 d/ F8

33. So sánh sự khác nhau giữa 2 thư mục ta dùng chức năng nào trong Menu Command ?


a/ Compare directories b/ NCD tree c/ Find file d/ Tất cả đều sai

34. Để kích hoạt Menu đầu màn hình ta dùng phím?


a/ F2 b/ F5 c/ F8 d/ F9

35. Tắt / mở thanh lệnh cuối màn hình ta dùng tổ hợp phím?


a/ Ctrl + Q b/ Ctrl + B c/ Ctrl + F3 d/ Ctrl + F4

36. Nạp thông tin từ đĩa lên cửa sổ trái ta dùng tổ hợp phím?


a/ Alt + F1 b/ Alt + F2 c/ Ctrl + F1 d/ Ctrl + F2

37. Nạp thông tin từ đĩa lên cửa sổ phải ta dùng tổ hợp phím?


a/ Alt + F1 b/ Alt + F2 c/ Ctrl + F1 d/ Ctrl + F2

38. Tắt / mở Penel không chứa con trỏ (highligh ) ta dùng tổ hợp phím?


a/ Ctrl + Q b/ Ctrl + P c/ Ctrl + R d/ Ctrl + O

39. Chức năng help tương đương với ?


a/ F1 b/ F2 c/ F3 d/ F4

40. Chức năng View tương đương với ?


a/ F1 b/ F2 c/ F3 d/ F4

41. Chức năng Copy tương đương với ?


a/ F1 b/ F3 c/ F5 d/ F7

42. Chức năng Delete tương đương với ?


a/ F1 b/ F2 c/ F7 d/ F8

43. Chức năng Select group tương đương với ?


a/ - ( dấu trừ ) b/ + ( dấu cộng ) c/ Insert d/ Delete

44. Chức năng Deselect group tương đương với ?


a/ - ( dấu trừ ) b/ + ( dấu cộng ) c/ Insert d/ Delete

45. Thoát khỏi NC ta dùng phím nào?


a/ F10 b/ Exit c/ ESC d/ Delete

46. File dùng để khởi động NC ?


a/ NC.CFG b/ NC.EXE c/ NCEDIT.EXE d/ NC.HLP

47. Tập tin soạn thảo văn bản trong NC có phần mở rộng là?


a/ .TXT b/ .DOC c/ .DBF d/ Tùy ý

48. Trong soạn thảo văn bản, phím nào dùng để lưu tập tin?


a/ F2 b/ F6 c/ Shift + F2 d/ Ctrl + F2

49. Phím F6 có công dụng gì?


a/ Xóa b/ Tạo c/ Phục hồi d/ Đổi tên / di chuyển


Trang số /

: 2016
2016 -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO
2016 -> ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ II
2016 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2016 -> Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
2016 -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
2016 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016 -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 15.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương