PHẦn chung cho tất cả thí sinh (7,0 điểm) Câu Itải về 80.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2016
Kích80.63 Kb.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012


Đề thi thử lần 3

(Tháng 4 năm 2012)
Môn: Toán; Khối A, A1, B.


Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số (1).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1) với m = 2.

2) Tìm tất cả các giá trị của m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ
x = -1 và cắt hai trục tọa độ Ox, Oy tại hai điểm A, B phân biệt thỏa mãn OB = 2OA.
Câu II (2,0 điểm)

1) Giải phương trình

2) Giải phương trình

Câu III (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong có phương trình:


Câu IV (1,0 điểm) Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’B’A = B’C = B’B = 3a, tam giác ABC cân đỉnh AAB = 3a, BC = 2a. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và BC theo a.
Câu V (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn ab + bc + ca = 1.

Chứng minh rằng


PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

 1. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2,0 điểm)

 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có điểm A(4;-1), phương trình đường trung tuyến BM8x – y – 3 = 0, phương trình đường phân giác trong BD x – 1 = 0. Tìm tọa độ hai đỉnh B, C.

 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1; 2; -1), B(7; -2; 3) và đường thẳng d có phương trình . Tìm tọa độ điểm M trên d sao cho MA + MB nhỏ nhất..

Câu VII.a (1,0 điểm) Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn


 1. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2,0 điểm)

 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 - 2x + 4y + 1 = 0 và điểm M(3; - 4). Chứng tỏ rằng qua M kẻ được hai tiếp tuyến tới (C). Giả sử A, B là hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến đó, hãy viết phương trình đường thẳng AB.

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1; 2; 4), B(2; -1; 1) và đường thẳng d có phương trình . Tìm tọa độ điểm M trên d sao cho MA + MB nhỏ nhất.

Câu VII.b (1,0 điểm) Cho số phức. Tìm môđun và một acgumen của số phức
---------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:………………………………….; Số báo danh:………………..

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI AB LẦN 3

NĂM HỌC 2011 - 2012


Câu

ì

Nội dung

Điểm

I

(2đ)


Cho hàm số (1).
1

(1đ)

1. Khi m = 2, hàm số (1) là

*) TXĐ: R\{1/2}

*) SBT: +)

Đồ thị có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang

+) Ta có

+) BBT:


x

-  1/2 + 

y’

- || -

y

1 || + 

-  1

+) Hàm số nghịch biến trên các khoảng (- ; ½), (½; +)
*) Đồ thị: Giao Ox, Oy tại (-1/2 ; 0), (0; - 1)

Đồ thị nhận I(1/2; 1) làm tâm đối xứng.0,25

0,25

0,250,25

2

(1đ)

+) m = 0, y = - 2x – 1, đồ thị HS là một đường thẳng nên không có tiếp tuyến.0,25


0,25
0,25

0,25


II

(2đ)

1

(1đ)

Giải phương trình (x R)Cách 1 : Bình phương hai vế hai lần ta được phương trình:


Cách 2 : Nhẩm nghiệm và nhân chia liên hợp :

+) CM với ĐK (1) thì (2) vô nghiệm.


Cách 3 : Đặt ẩn phụ rồi bình phương:

+) Đặt

+) Thế vào phương trình rồi bình phương như cách 1.
Cách 4 : Đặt ẩn phụ đưa về hệ :

+) Đặt+) Giải hệ đối xứng được nghiệm.

0,25


0,5

0,25


0,25

0,25
0,25


0,25
0,5

0,25
0,5


2

(1đ)

Giải phương trình

+) ĐK :

+)  +) Kết hợp ĐK ta được nghiệm của phương trình là : .0,25

0,25

0,25


0,25

III

(2đ)

Tính diện tích hình phẳng, giới hạn bởi hai đường cong có phương trình:+) Tọa độ giao điểm của hai đường cong là nghiệm của hệ:

+) Gọi S là diện tích hình phẳng cần tính, ta có:

0,25


0,75

IV

(1đ)

Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có B’A = B’C = B’B = 3a, tam giác ABC cân đỉnh A và AB = 3a, BC = 2a. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và BC theo a.*) Tính thể tích lăng trụ:

+) Gọi H là hcvg của B’ trên (ABC), do B’A = B’C = B’B nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Vì tam giác ABC cân đỉnh A nên H thuộc trung tuyến (và cũng là đường cao) AD của ∆ABC và ta có HA = R là bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆ABC.*) Tính khoảng cách giữa AA’ và BC:

+) AA’//BB’ nên AA’//(BCB’), do đó d(AA’;BC) = d(A; (BCB’)).

+) Do AB = AC = B’B = B’C nên ∆ABC = ∆B’BC,

do đó d(A; (BCB’)) = d(B’;(ABC)) = B’H = .


0,25


0,25

0,25


0,25

V

(1đ)


Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn ab + bc + ca = 1.

Chứng minh rằng+) Ta có

Đặt .

+) Nếu ta có

Xét HS

+) Nếu ta giả sử

+) Dấu đẳng thức xảy ra0,25


0,25

0,25

0,25


 1. Phần chương trình chuẩn:

VI.a

(2đ)

 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có điểm A(4;-1), phương trình đường trung tuyến BM8x – y – 3 = 0, phương trình đường phân giác trong BD 
  x – 1 = 0. Tìm tọa độ hai đỉnh B, C.+) B là giao của BM và BD nên B(1; 5).

+) Gọi A’ là điểm đối xứng A qua BD thì A’ thuộc BC. Gọi I là giao của AA’ và BD, ta có I(1; a).

+) BC qua B và A’ có pt: 2x – y + 3 = 0

+) Vì C thuộc BC nên C(c; 2c + 3), suy ra trung điểm M của AC là0,25

0,25


0,25

0,25


 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1; 2; -1), B(7; -2; 3) và đường thẳng d có phương trình . Tìm tọa độ điểm M trên d sao cho MA + MB nhỏ nhất.

Cách 1: Phương pháp hình học:

+) Ta có

+) Gọi H là hcvg của A trên d, A’ là điểm đối xứng với A qua d.
Ta có: H(2 + 3t; -2t; 4 + 2t)
Cách 2: Phương pháp giải tích:0,25
0,25

0,25

0,25


0,25

0,25
0,25


0,25

VII.a

(1đ)

Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn+) Gọi z = x + i.y, với x, y R. Ta có z – 3 = (x – 3) + i.y ; ;

z – 1 + 2i = (x – 1) + (y + 2)i.

+) Từ giả thiết ta có hệ:+) KL: Tập các điểm biểu diễn số phức z là đoạn thẳng AB, với


0,25

0,25

0,25


0,25
 1. Phần chương trình nâng cao:

Câu VI.b

(2đ)

 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 - 2x + 4y + 1 = 0 và điểm M(3; - 4). Chứng tỏ rằng qua M kẻ được hai tiếp tuyến tới (C). Giả sử A, B là hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến đó, hãy viết phương trình đường thẳng AB.

+) Đường tròn (C) có dạng chính tắc: (x – 1)2 + (y + 2)2 = 22, có tâm I(1; - 2), BK R = 2.

Do nên từ M kẻ được hai tiếp tuyến tới (C).Cách 1: Phương pháp giả thiết tạm.

+) Gọi A(x1; y1) thì tiếp tuyến tại A có 1 VTPT làTương tự với B(x2; y2) thì ta cũng có: x2 – y2 – 5 = 0

+) Vậy A, B có tọa độ thỏa mãn phương trình đường thẳng: x – y – 5 = 0, và đó cũng là phương trình đường thẳng AB.
Cách 2: Tìm tọa độ tiếp điểm:

+) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) khi tiếp tuyến đi qua M(3; - 4) ta được hai tiếp tuyến là: x – 3 = 0 và y + 4 = 0.

+) Tìm tọa độ hai tiếp điểm là A(1; - 4) và B(3; - 2).

+) Viết được phương trình AB là: x – y – 5 = 0.0,25
0,5

0,25

0,25
0,250,25

2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1; 2; 4), B(2; -1; 1) và đường thẳng d có phương trình . Tìm tọa độ điểm M trên d sao cho MA + MB nhỏ nhất.

Cách 1: PP hình học:

+)

+) Mặt phẳng (P) qua AB và vuông góc với d nhận làm 1 VTPT. Phương trình của (P) là:

x + 2y – z + 1 = 0.

+) Gọi I là giao của (P) và d, ta tìm được tọa độ điểm I(1; - 3; - 4)

Ta có

+) Vậy M(1; - 3; - 4).


Cách 2. PP giải tích:0,25
0,25

0,25

0,250,25

0,25
0,25


0,25

Câu VIIb

(1đ)

Cho số phức . Tìm môđun và một acgumen của số phức

+) Dạng lượng giác của z là

+) Áp dụng công thức Moa-vrơ ta có:


0,25


0,25

0,25
0,25
Mọi cách giải khác có lập luận chặt chẽ và kết quả đúng đều cho điểm tối đa.

THPT THANH OAI B – HÀ NỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương