PHẦn chung cho tất cả thí sinh: ( Từ câu 1 đến câu 32) Câu 1tải về 305.3 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích305.3 Kb.
#17503
  1   2   3
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( Từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, gia tèc biÕn ®æi:

A. Cïng pha víi vËn tèc . B. Ng­îc pha víi vËn tèc ; C. Sím pha /2 so víi vËn tèc ; D. TrÔ pha /2 so víi vËn tèc.Câu 2. §éng n¨ng trong dao ®éng ®iÒu hoµ biÓn ®æi theo thêi gian:

A. TuÇn hoµn víi chu kú T; B. Nh­ mét hµm cosin; C. Kh«ng ®æi; D. TuÇn hoµn víi chu kú T/2.Câu 3.Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 6cos(4πt)cm, biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ

A. A = 4cm. B. A = 6cm. C. A = 4m. D. A = 6m.Câu 4.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ x = Acos(ωt + φ), gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh

A. a = Acos(ωt + φ). B. a = Aω2cos(ωt + φ). C. a = - Aω2cos(ωt + φ). D. a = - Aωcos(ωt + φ).Câu 5.Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh:, pha dao ®éng cña chÊt ®iÓm t¹i thêi ®iÓm t = 1s lµ

A. -3(cm). B. 2(s). C. 1,5π(rad). D. 0,5(Hz).Câu 6. D©y AB c¨ng n»m ngang dµi 2m, hai ®Çu A vµ B cè ®Þnh, t¹o mét sãng dõng trªn d©y víi tÇn sè 50Hz, trªn ®o¹n AB thÊy cã 5 nót sãng. Tèc ®é truyÒn sãng trªn d©y lµ A. v = 100m/s. B. v = 50m/s. C. v = 25cm/s. D. v = 12,5cm/s.

Câu 7.Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A = 4cm vµ chu kú T = 2s, chän gèc thêi gian lµ lóc vËt ®i qua VTCB theo chiÒu d­¬ng.Pt

dđ cña vËt lµ A. x = 4cos(2πt - )cm. B. x = 4cos(πt - )cm. C. x = 4cos(2πt + )cm. D. x = 4cos(πt + )cm.Câu 8.Mét con l¾c lß xo gåm qu¶ nÆng khèi l­îng 1kg vµ mét lß xo cã ®é cøng 1600N/m. Khi qu¶ nÆng ë VTCB, ng­êi ta truyÒn cho nã vËn tèc ban ®Çu b»ng 2m/s theo chiÒu d­¬ng trôc to¹ ®é. Ph­¬ng tr×nh li ®é dao ®éng cña qu¶ nÆng lµ

A. x = 5cos(40t - )m. B. x = 0,5cos(40t + )m. C. x = 5cos(40t - )cm. D. x = 0,5cos(40t)cm.Câu 9. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? Ng­êi ta cã thÓ t¹o ra tõ tr­êng quay b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn:

A. xoay chiÒu ch¹y qua nam ch©m ®iÖn. B. mét chiÒu ch¹y qua nam ch©m ®iÖn.

C. dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha ch¹y qua ba cuén d©y cña stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha.

D. dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ch¹y qua ba cuén d©y cña stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha.Câu 10.Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú 1s t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng 9,8m/s2, chiÒu dµi cña con l¾c lµ

A. l = 24,8m. B. l = 24,8cm. C. l= 1,56m. D. l= 2,45m.Câu 11. M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha vµ ba pha gièng nhau ë ®iÓm nµo? A. §Òu cã phÇn øng quang, phÇn c¶m cè ®Þnh.

B. §Òu cã bé gãp ®iÖn ®Ó dÉn ®iÖn ra m¹ch ngoµi. C. ®Òu cã nguyªn t¾c ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ.

D. Trong mçi vßng d©y cña r«to, suÊt ®iÖn ®éng cña m¸y ®Òu biÕn thiªn tuÇn hoµn hai lÇn.

Câu 12.Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 3s, thêi gian ®Ó con l¾c ®i tõ vÞ trÝ cã li ®é x =A/2 ®Õn vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i x = A lµ

A. t = 0,25s. B. t = 0,375s. C. t = 0,5s. D. t = 0,75s.Câu 13. Con l¾c ®¬n chiÒu dµi l dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú A. ; B. ; C. ; D.

Câu 14. Mét ng­êi quan s¸t mét chiÕc phao trªn mÆt hå thÊy nã nh« lªn cao 10 lÇn trong 36s, kho¶ng c¸ch gi÷a 3 ®Ønh sãng l©n cËn lµ 24m. Tèc ®é truyÒn sãng trªn mÆt hå lµ A. v = 2,0m/s. B. v = 2,2m/s. C. v = 3,0m/s. D. v = 6,7m/s.

Câu 15.Mét con l¾c lß xo ngang gåm lß xo cã ®é cøng k = 100N/m vµ vËt m = 100g, dao ®éng trªn mÆt ph¼ng ngang, hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ngang lµ μ = 0,02. KÐo vËt lÖch khái VTCB mét ®o¹n 10cm råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc tõ khi b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn khi dõng h¼n A. S = 50m. B. S = 25m. C. S = 50cm. D. S = 25cm.

Câu 16.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? Biªn ®é cña dao ®éng c­ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo:

A. pha ban ®Çu cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn t¸c dông lªn vËt. B. biªn ®é ngo¹i lùc tuÇn hoµn t¸c dông lªn vËt.

C. tÇn sè ngo¹i lùc tuÇn hoµn t¸c dông lªn vËt. N D. hÖ sè c¶n (cña ma s¸t nhít) t¸c dông lªn vËt.

Câu 17. Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 20Ω, ZL = 60Ω. Tổng trở của mạch là

A. Z = 50 Ω. B. Z = 70 Ω. C. Z = 110 Ω. D. Z = 2500 Ω.

Câu 18. Tèc ®é truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lµ 340m/s, kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn cïng mét ph­¬ng truyÒn sãng dao ®éng ng­îc pha nhau lµ 0,85m. TÇn sè cña ©m lµ A. f = 85Hz. B. f = 170Hz. C. f = 200Hz. D. f = 255Hz.

Câu 19. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 1 pha cã r«to gåm 4 cÆp cùc tõ, muèn tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu mµ m¸y ph¸t ra lµ 50Hz th× r«to ph¶i quay víi tèc ®é lµ bao nhiªu? A. 3000vßng/phót. B. 1500vßng/phót. C. 750vßng/phót. D. 500vßng/phót

Câu 20. Mét m¸y biÕn thÕ cã sè vßng cuén s¬ cÊp lµ 2200 vßng. M¾c cuén s¬ cÊp víi m¹ng ®iÖn xoay chiÒu 220V – 50Hz, khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cuén thø cÊp ®Ó hë lµ 6V. Sè vßng cña cuén thø cÊp lµA. 85 vßng. B. 60 vßng. C. 42 vßng. D. 30 vßng.

Câu 21.B­íc sãng lµ: A. qu·ng ®­êng sãng truyÒn ®i trong 1s; B. kho¶ng c¸ch gi÷a hai bông sãng sãng gÇn nhÊt.

C. kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm cña sãng cã li ®é b»ng kh«ng ë cïng mét thêi ®iÓm.

D. kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm cña sãng gÇn nhÊt cã cïng pha dao ® éng.

Câu 22. §Æt vµo hai ®Çu tô ®iÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 100cos(100πt)V. Dung kh¸ng cña tô ®iÖn lµ

A. ZC = 50Ω. B. ZC = 0,01Ω. C. ZC = 1A. D. ZC = 100Ω.Câu 23.T¹i ®iÓm M c¸ch t©m sãng mét kho¶ng x cã ph­¬ng tr×nh dao ®éng . TÇn sè cña sãng lµ

A. f = 200Hz. B. f = 100Hz. C. f = 100s. D. f = 0,01s.Câu 24. C«ng tøc tÝnh tæng trë cña ®o¹n m¹ch RLC m¨c nèi tiÕp lµ

A. B. C. D.Câu 25.HiÖn t­îng giao thoa x¶y ra khi cã: A. hai sãng chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu nhau. B. hai dao ®éng cïng chiÒu, cïng pha gÆp nhau.

C. hai sãng xuÊt ph¸t tõ hai nguån dao ®éng cïng pha, cïng biªn ®é gÆp nhau.

D. hai sãng xuÊt ph¸t tõ hai t©m dao ®éng cïng pha, cïng pha gÆp nhau.

Câu 26. NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ m¸y biÕn thÕ lµ kh«ng ®óng? A. M¸y biÕn thÕ cã thÓ t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ.

B. M¸y biÕn thÕ cã thÓ gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ. C. M¸y biÕn thÕ cã thÓ thay ®æi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu.

D. M¸y biÕn thÕ cã t¸c dông biÕn ®æi c­êng ®é dßng ®iÖn.

Câu 27.Trong thÝ nghiÖm giao thoa sãng trªn mÆt n­íc, hai nguån kÕt hîp A, B dao ®éng víi tÇn sè f = 13Hz. T¹i mét ®iÓm M c¸ch c¸c nguån A, B nh÷ng kho¶ng d­1 = 19cm, d2 = 21cm, sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M vµ ®­êng trung trùc kh«ng cã d·y cùc ®¹i kh¸c. Tèc ®é truyÒn sãng trªn mÆt n­íc lµ bao nhiªu? A. v = 26m/s. B. v = 26cm/s. C. v = 52m/s. D. v = 52cm/s.

Câu 28. §Æt vµo hai ®Çu tô ®iÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu tÇn sè 100Hz, dung kh¸ng cña tô ®iÖn lµ

A. ZC = 200Ω. B. ZC = 100Ω. C. ZC = 50Ω. D. ZC = 25Ω.Câu 29. Trong m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp, ®é lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch phô thuéc vµo

A. c­êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch. B. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch.

C. c¸ch chän gèc tÝnh thêi gian. D. tÝnh chÊt cña m¹ch ®iÖn.

Câu 30.Dïng mét ©m thoa cã tÇn sè rung f = 100Hz ®Ó t¹o ra t¹i 2 ®iÓm O1 vµ O2 trªn mÆt n­íc hai nguån sãng cïng biªn ®é, cïng pha. BiÕt O­1O2 = 3cm. Mét hÖ gîn låi xuÊt hiÖn gåm mét gîn th¼ng vµ 14 gîn hypebol mçi bªn. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai gîn ngoµi cïng ®o däc theo O­1O2 lµ 2,8cm. Tèc ®é truyÒn sãng trªn mÆt n­íc lµ bao nhiªu? A. v = 0,1m/s.B. v = 0,2m/s. C. v = 0,4m/s. D. v = 0,8m/s.

Câu 31.Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu AB gåm ®iÖn trë R = 60Ω, tô ®iÖn vµ cuén c¶m m¾c nèi tiÕp. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã d¹ng u = 50cos100πt(V). C­êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch lµ

A. I = 0,25A. B. I = 0,5A. C. I = 0,71A. D. I = 1A.Câu 32. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm L = 1/ (H); tụ điện có điện dung C = 16 F và trở thuần R. Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tìm giá trị của R để công suất của mạch đạt cực đại.

A. R = 100  B. R = 100  C. R = 200 D. R = 200II. PHẦN RIÊNG ( 8 câu) a. Dành cho HS học chương trình cơ bản

Câu 33.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 100g đang dao động điều hòa. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 31,4 cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4 m/s2. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là

A.16 N/m B. 6,25 N/m C. 160 N/m D. 625 N/m

Câu 34. Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và nước với vận tốc 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ A. giảm 4,4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 4,4 lần. D. tăng 4 lần.

Câu 35. Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có . Mắc đoạn mạch vào nguồn điện áp có giá trị hiệu dụng 220V, tần số dòng điện 50Hz thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở bằng 220V, khi đó giá trị của L là : A. B. C. D.

Câu 36. Dây AB căn nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v = 100 m/s B. v = 50 m/s C. v = 25 cm/s D. v = 12,5 cm/s.

Câu 37. Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 8cosmm,trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là

A. B. C. D.Câu 38.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì:

A. Độ lệch pha của uR và u là π/2; B. Pha của uL nhanh hơn pha của i một góc π/2

C. Pha của uC nhanh hơn pha của i một góc π/2; D. Pha của uR nhanh hơn pha của i một góc π/2

Câu 39. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,  không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro thì Pmax . Khi đó:

A. Ro = ZL + Z C B. Ro =  ZL – Z C  C. Ro = Z C - Z L D. Ro = ZL – Z CCâu 40: Hai con lắc đơn có chu kì T1 = 1,5s ; T2 = 2s. Tính chu kì con lắc đơn có chiều dài bằng tổng số chiều dài hai con lắc trên.

    1. 2,5s. B. 3,5s C. 3s . D. 3,25s

b. Dành cho chương trình nâng cao

Câu 41. Nguyªn t¾c thu sãng ®iÖn tõ dùa vµo A. hiÖn t­îng céng h­ëng ®iÖn trong m¹ch LC. B. hiÖn t­îng giao thoa sãng ®iÖn tõ.

C. hiÖn t­îng hÊp thô sãng ®iÖn tõ cña m«i tr­êng. D. hiÖn t­îng bøc x¹ sãng ®iÖn tõ cña m¹ch dao ®éng hë.Câu 42. Chän sãng ë ®Çu vµo cña m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm tô ®iÖn C = 1nF vµ cuén c¶m L = 100μH (lÊy π2 = 10). B­íc sãng ®iÖn tõ mµ m¹ch thu ®­îc lµ A. λ = 300m. B. λ = 600m. C. λ = 300km. D. λ = 1000m.

Câu 43. Một hình trụ đặc có khối lượng m lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vận tốc tịnh tiến trục khối trụ có giá trị là V thì động năng toàn phần hình trụ là A. . *B. mV2. C. . D. 2mV2.

Câu 44. Một mạch dao động điện từ, tụ điện có điện dung 40nF, thì mạch có tần số 2.104 Hz. Để mạch có tần số 104Hz thì phải mắc thêm 1 tụ điện có giá trị A. 40nF song song với tụ điện trước. B. 120nF song song với tụ điện trước.

C. 40nF nối tiếp với tụ điện trước. D. 120nF nối tiếp với tụ điện trước.Câu 45. Mét ®Üa máng, ph¼ng, ®ång chÊt cã b¸n kÝnh 2m cã thÓ quay ®­îc xung quanh mét trôc ®i qua t©m vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Üa. T¸c dông vµo ®Üa mét m«men lùc 960Nm kh«ng ®æi, ®Üa chuyÓn ®éng quay quanh trôc víi gia tèc gãc 3rad/s2. Khèi l­îng cña ®Üa lµ

A. m = 960 kg; B. m = 240 kg; C. m = 160 kg; D. m = 80 kgCâu 46. Chän c©u ®óng: Trong chuyÓn ®éng quay cã vËn tèc gãc ω vµ gia tèc gãc  chuyÓn ®éng quay nµo sau ®©y lµ nhanh dÇn?

A. ω = 3 rad/s vµ  = 0; B. ω = 3 rad/s vµ  = - 0,5 rad/s2 C. ω = - 3 rad/s vµ  = 0,5 rad/s2; D. ω = - 3 rad/s vµ  = - 0,5 rad/s2Câu 47. Mét m¹ch dao ®éng LC cã n¨ng l­îng 36.10-6J vµ ®iÖn dung cña tô ®iÖn C lµ 2,5F. Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô lµ 3V th× n¨ng l­îng tËp trung ë cuén c¶m lµ:A. WL = 24,75.10-6J. B. WL = 12,75.10-6J. C. WL = 24,75.10-5J. D. WL = 12,75.10-5J.

Câu 48. Tại thời điểm t = 0, một vật rắn bắt đầu quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với gia tốc góc không đổi. Sau 5 s nó quay được một góc 25 rad. Vận tốc góc tức thời của vật tại thời điểm t = 5 s là

A. 5 rad/s. B. 10 rad/s. C. 15 rad/s. D. 25 rad/s.

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH( 32 câu từ câu 1 đến câu 32 )

Câu 1. Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc yếu tố nào sau đây ?

A. Biên độ của dao động thứ nhất. B. Biên độ của dao động thứ hai.

C. tần số chung của hai dao động. D. Độ lệch pha của hai dao động.

Câu 2. Vật dao động điều hòa. Gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A và t2 là thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ 0,5A đến biên dương.Ta có

A.t1 = t2 . B. t1 =2 t2. C.t1 = 0,5 t2 . D.t1 = 4t2 .Câu 3. Công thức nào dưới đây diễn tả đúng đối với máy biến thế không bị hao tổn năng lượng?

A. = B. = C. = D. =Câu 4. Một con lắc lò xo gồm viên bi có khối lượng m = 200g treo vào lò xo có độ cứng k =20N/m.Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 40cm/s.Biên độ dao động của vật là

A.4cm. B.2,5 cm. C.3cm. D.5cm.Câu 5. Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp khi xảy ra cộng hưởng điện trong mạch thì hệ số công suất của mạch.

A. bằng không. B. bằng 1 C. phụ thuộc vào R. D. phụ thuộc vàoCâu 6. Một con lắc lò xo dao động điều hoà, trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 42 cm đến 34 cm Biên độ dao động là

A.2cm. B.4cm. C.1cm. D.8cm.Câu 7. Hai dao động cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là

A. . B. ;

C. ; D. ;

Câu 8. Cho đoạn mạch xoay chiều R, C mắc nối tiếp. , , tần số của dòng điện xoay chiều f = 50Hz. Tổng trở của mạch và điện dung của tụ có giá trị nào sau đây?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai ?


  1. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó.

  2. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi con lắc dao dộng.

  3. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ.

  4. Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng.

Câu 10. Con lắc đơn đao động với biên độ góc là 600 ở nơi có gia tốc 9,8m/s2. vận tốc của con lắc khi qua vị trí cân bằng là 2,8m/s. độ dài dây treo con lắc là

A. 0,8m . B. 1m. C l,6m . D. 3,2m.Câu 11. Trong mạch điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng

A. là trị trung bình của điện áp tức thời trong một chu kỳ.

B. là đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian.

C. đo được bằng vôn kế nhiệt.

D. lớn hơn biên độ lần.

Câu 12. Một con lắc đơn có chiều dài l = 0,5 m; m = 200g .Từ vị trí cân bằng đưa vật cho dây treo lệch một góc so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ .Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2 . Cơ năng của con lắc là

A.0,134J . B.0,87J. C.0,5J. D.0,0134.Câu 13. Độ to của âm là một đặc trưng sinh lý của âm tương ứng với đặc trưng vật lý nào dưới đây của âm?

A. tần số âm. B. Cường độ âm. C. Mức cường độ âm. D. Đồ thị dao động âm.Câu 14. Cho dòng điện i = cos ( 120t + ) (A) chạy qua một tu điện có C = F. Biểu thức điện áp tức thời ở hai đầu tụ C là

A. u = 10cos ( 120t - ) (V) . B. u = 10 cos ( 120t ) (V) .

C. u = 10 cos ( 120t - ) (V). D. u = 10 cos ( 120t + ) (V).

Câu 15. Chọn câu sai

A. Sóng cơ là những dao động đàn hồi lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian

B. Sóng ngang là sóng có phương dao động (của chất điểm ta đang xét) vuông góc với phương truyền sóng

C. Sóng cơ là dao động của mọi điểm trong một môi trường

D. Trạng thái dao động của điểm M trên phương truyền sóng tại thời điểm t giống với trạng thái dao động của nó vào thời điểm t + T (T là chu kỳ)

Câu 16. Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz.Vận tốc truyền âm trong nước là 1450m/s. Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm trong nước dao động ngược pha là

A. 2m. B. 1m. C. 1,2m. D. 2,4m.Câu 17. Chọn câu đúng . Sóng dừng xảy trên dây đàn hồi 2 đầu cố định khi

A. chiều dài của dây bằng một phần tư bước sóng .

B. bước sóng gấp đôi chiều dài của dây .

C. chiều dài của dây bằng bội số nguyên nửa bước sóng .

D. bước sóng bằng một số lẻ chiều dài của dây .

Câu 18. Đoạn mạch gồm điện trở R = 30  nối tiếp với tụ điện C = F, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120 cos (100t ) (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và hai đầu tụ C là

A. UR = 60 V, UC = 60V. B. UR = 60V, UC =60 V.

C. UR = 30 V, UC = 30 V. D. UR = 30 V, UC = 30 V.

Câu 19. Chọn câu trả lời đúng . Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là :

A. Ben (B) . B. Đềxiben (dB). C. J/s. D. W/m2 .Câu 20. Mắc tụ điện có điện dung C = F vào điệp áp u = 40cos (100t )(V). Biểu thức cường độ dòng điên qua tụ C là

A. i = 2 cos (100t + )(A). B. i = cos (100t + )(A).

C. i = cos (100t - )(A). C. i = 2 cos (100t )(A).

Câu 21. Phát biểu nào nêu dưới đây không đúng ?

Dòng điện xoay chiều chạy trên đoạn mạch có tụ điện có đặc điểm là

A. Đi qua được tụ điện. B. không sinh ra điện từ trường.

C. không bị tiêu hao điện năng do tỏa nhiệt. D. biến thiên cùng tần số với điện áp.Câu 22. Mạch điện RLC nối tiếp được mắc vào mạng điện 100 V – 50 Hz. Cho biết công suất của mạch điện là 30 W và hệ số công suất là 0,6. Giá trị của R là

A. 60 . B. 330 . C. 120 . D. 100 .Câu 23. Cách phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha so với điện áp.

B. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên chậm phaso với điện áp

C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha so với điện áp D. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, điện áp biến thiên sớm pha so với dòng điện trong mạch.Câu 24. Điện năng được truyền từ một máy biến thế ở A tới máy hạ thế ở B (nơi tiêu thụ) bằng hai dây đồng có điện trở tổng cộng là 50Ω. Dòng điện trên đường dây là I = 40A. Công suất tiêu hao trên đường dây bằng 10% công suất tiêu thụ ở B. Công suất tiêu thụ ở B là:

A. PB = 800W. B. PB = 8kW. C. PB = 80kW. D. PB = 800kW.Câu 25. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có độ lớn không đổi.

B. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có phương không đổi.

C. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có hướng quay đều.

D. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có tần số quay bằng tần số dòng điện.

Câu 26. Đặt một điện áp xoay chiều có vào hai đầu một mạch điện gồm một điện trở R nối tiếp với một bóng đèn 100 V- 100 W . Muốn đèn sáng bình thường thì R có giá trị là bao nhiêu ?

A. 120 . B. 20 . C. 100 . D. 10 .Câu 27. Dao động tự do là dao động có:

A. chu kì không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.

B. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ.

C. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài.

D. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.

Câu 28. Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn thứ cấp 5000 vòng, cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là 4 A. Hỏi cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 0,02 A. B. 0,2 A. C. 8 A. D. 0,8 A.Câu 29. Một tiếng động 80dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng động 20dB.

A. 105 lần. B. 106 lần. C. 107 lần. D. 108 lầnCâu 30. Một chất điểm dao động điều hòa x = 4cos(10t +) cm tại thời điểm t = 0 thì x = -2cm và đi theo chiều dương của trục tọa độ, có giá trị nào:

A. B. C. D.Câu 31. Nguồn sóng có phương trình u0 = 5cos( )(cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 40cm.Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm M cách O một đoạn 10cm nằm trên phương truyền sóng là :

A. uM = 5cos( )(cm). B. uM = 5cos( )(cm).

C. uM = 5cos( )(cm). D. uM = 5cos( )(cm).

Câu 32. Dung kháng của tụ điện :

A.Tỉ lệ thuận với chu kỳ của dòng điện xoay chiều qua nó.

B. Tỉ lệ thuận với điện dung của tụ

C. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện xoay chiều qua nó.

D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế xoay chiều áp vào nó .

II. PHẦN RIÊNG ( 8 câu )

a. Phần dành cho chương trình cơ bản ( Từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33. Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó L là cuộn dây thuần cảm có cảm kháng

ZL=14 , điện trở thuần R = 8, tụ điện có dung kháng ZC = 6 , biết hiệu điện thế hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng là 200(V), Hiệu điện thế hiệu dụng hai điểm MB là:
A. 250 V B. 100 V

C. 100V D. 125VCâu 34. Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng . Gốc thời gian đã được chọn tại thời điểm nào?

A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

B. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

C. Lúc chất điểm có li độ x = +A.

D. Lúc chất điểm có li độ x = -A.

Câu 35. Những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu đường đi bằng:

A. k ( với kZ ) B. k/2 C. (2k+1). D. (2k+1) /2


Câu 36. Đặt một điện áp xoay chiều u = 220cos (100t)(V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R = 40  nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L = H. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch là

A. i = 5,5 cos ( 100t - ) (A). B. i = 5,5 cos ( 100t - ) (A).

C. i = 5,5 cos ( 100t ) (A). D. i = 5,5 cos ( 100t + ) (A).

Câu 37. Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo nằm ngang ?


  1. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng.

  2. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều.

  3. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn.

  4. Chuyển động của vật là một dao động điều hòa.

Câu 38. Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động e = E0 cos100t , tốc độ quay của rôto là 600 vòng/phút. Số cặp cực của rôto là bao nhiêu?

A. 10. B. 8. C. 5. D. 4.Câu 39. Cho mét sãng ngang cã ph­¬ng tr×nh sãng lµ ,trong ®ã x tÝnh b»ng cm, t tÝnh b»ng gi©y. VÞ trÝ cña phÇn tö sãng M c¸ch gèc to¹ ®é 3m ë thêi ®iÓm t = 2s lµ

A. uM =0mm. B. uM =5mm. C. uM =5cm. D. uM =2,5cm.Câu 40. Một con lắc có chiều dài 50cm, khối lượng 200g dao động điều hòa tại nơi có g=10m/s2 với biên độ góc 0,12rad, cơ năng dao động của con lắc bằng:

A. 12mJ B. 6,8mJ C. 7,2mJ D. 14,4mJb. Phần dành cho chương trình nâng cao ( Từ câu 41 đến câu 48 )

Câu 41. Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 0,05 μF. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng

A. 0,5 J B. 0,1 J C. 0,4 J D. 0,9 J

Câu 42. Chọn c©u Đóng.

A. Vật chuyển động quay nhanh dần khi gia tốc gãc dương, chậm dần khi gia tốc gãc ©m.

B. Khi vật quay theo chiều dương đ· chọn th× vật chuyển động nhanh dần, khi vật quay theo chiều ngược lại th× vật chuyển động chậm dần.

C. Chiều dương của trục quay lµ chiÒu lµm víi chiÒu quay cña vËt mét ®inh vÝt thuËn.

D. Khi gia tèc gãc cïng dÊu víi tèc ®é gãc th× vËt quay nhanh dÇn, khi chóng ng­îc dÊu th× vËt quay chËm dÇn.

Câu 43. Chän ph­¬ng ¸n


Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 305.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương