PHẦN 1: thống kê MÔ TẢ Baøi 1tải về 0.57 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6
PHẦN 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ

Baøi 1: Taøi lieäu veà möùc chi tieâu cho löu truù vaø aên uoáng cuûa 200 khaùch khi ñi du lòch taïi thaønh phoá Y:

Möùc chi tieâu cho aên, ôû trieäu ñoàng

Soá du khaùch (ngöôøi)

< 3,0

3,0 – 4,0

4,0 – 5,0

5,0 – 6,0

6,0 – 7,0

≥ 7,0


10

30

5080

20

10Tìm các tham số thống kê cho chæ tieâu treân.

Baøi 2: Mức chi tiêu cho mua sắm và giải trí của khách nước ngoài khi đi du lịch ở Singapore giả sứ có phân phối chuẩn. Nhân viên nghiên cứu thị trương phỏng vấn 150 du khách, kết quả cho trong bảng sau:

Mức chi tiêu cho mua sắm và giải trí, USD

< 600

600-700

700-800

800-900

900-1000

1000

Số du khách, người

10

30

60

30

15

5

Tìm các tham số thống kê cho chæ tieâu treân.

Baøi 3: Tài liệu của 1 Cty du lịch năm 2008:

Chỉ tiêu

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

 1. Doanh thu (triệu đồng)

 2. Quỹ lương kế hoạch (triệu đồng)

 3. % thực hiện kế hoạch quỹ lương

 4. Số lao động đầu quý, người

7416

600


101,5

412


7854

620


102,8

420


8287,5

650


104,9

425


8248,5

700


102,9

423


Biết thêm số lao động vào ngày 1/1/2009 là 421 người.

 1. Tính năng suất lao động bình quân 1 CN từng quý, cả năm.

 2. Tính % thực hiện kế hoạch quỹ lương năm 2008.

Baøi 4: Năm 2008 Cty du lịch X xây dựng kế hoạch kinh doanh với tổng mức doanh thu kế hoạch là 400 tỷ đồng, chi tiết như sau:

Doanh thu cho thuê phòng kế hoạch là 80 tỷ đồng, thực tế vượt kế hoạch 5%.

Doanh thu ăn uống thực tế đạt 61,5 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch 2,5%

Doanh thu vận tải theo kế hoạch là 60 tỷ đồng, thực đạt 50 tỷ đồng

Doanh thu DV lữ hành thực tế đạt 91,8 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch 2%

Doanh thu khác thực tế so với kế hoạch cao hơn 8%.

Yêu Cầu:

Lập bảng thống kê thể hiện: doanh thu thực tế, doanh thu kế hoạch, phần trăm thực hiện kế hoạch, tỷ trọng về chi tiêu doanh thu.Baøi 5: Taøi lieäu veà toång doanh thu cuûa toång coâng ty du lòch X (coù 3 DN thaønh vieân), ñvt: tyû ñoàng:

Teân DN

Naêm 2007

Naêm 2008

Thöïc teá

Keá hoaïch

Thöïc teá

A

300

320

328

B

420

450

460

C

500

560

582

1/ Tính soá töông ñoái nhieäm vuï keá hoaïch, thöïc hieän keá hoaïch doanh thu cuûa töøng DN vaø cuûa toång coâng ty.

2/ Tính soá töông ñoái ñoäng thaùi cuûa töøng DN vaø cuûa toång coâng ty.

3/ Tính soá töông ñoái keát caáu veà doanh thu thöïc teá cuûa töøng DN trong toång coâng ty.

BaØi 6: Taøi lieäu veà doanh thu cuûa Cty du lòch Z naêm 2008 nhö sau:


Loaïi hình kinh doanh

Doanh thu keá hoaïch, tyû ñoàng

Tyû leä thöïc hieän keá hoaïch,%

Cho thueâ phoøng

362

110,0

Aên uoáng

200

105,0

Khaùc

140

112,0

Tính tyû leä thöïc hieän keá hoaïch veà doanh thu cuûa coâng ty naêm 2008.

Baøi 7: Coù soá lieäu veà tình hình bieán ñoäng doanh thu cuûa moät coâng ty löõ haønh nhö sau:

Ñoái töôïng phuïc vuï

% thöïc hieän keá hoaïch doanh thu quyù 2/ 09 (%)

Toác ñoä phaùt trieån doanh thu quyù 2 so vôùi quyù 1/09 (%)

Doanh thu quyù 1/ 09 (tyû ñồng)

1/ Quoác teá

2/ Trong nöôùc

3/ Ngöôøi VN du lòch nöôùc ngoaøi


101,6

102,8


107,1

92,8

105,2


110,0

52,0

80,0


15,0

Haõy phaân tích tình hình bieán ñoäng toång thu cuûa coâng ty löõ haønh tính chung taát caû caùc ñoái töôïng phuïc vuï quyù 2 so vôùi quyù 1 naêm 2009.

Baøi 8: Năm 2003 thaønh phoá A đạt giaù trị SX ngaønh du lòch laø 500 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2008 gía trị sản xuất DL của thaønh phoá sẽ bằng 1,5 lần so với năm 2003. Nếu năm 2006 thaønh phoá đạt 620 tỷ đồng, thì:

 1. Để năm 2008 hoàn thành vượt mức kế hoạch 5%, thì trong 2 năm còn lại tốc độ tăng bình quân năm của giá trị SX Du Lịch phải là bao nhiêu

 2. Nếu 2 năm còn lại của kế hoạch đạt tốc độ tăng liên hoàn là 9,0% và 12,0% thì năm 2008 thaønh phoá này hoàn thành bao nhiêu % kế hoạch.

Baøi 9: Tình hình kinh doanh của 2 cty du lòch thuộc tổng Cty Du lịch X như sau:

Cty

Tổng doanh thu

Thực tế 2006 so với thực tế 2005

Thực tế 2007 so với thực tế 2006

Thực tế 2008 so với thực tế 2007

% hoàn thành kế hoạch 2008

A

103,0

108,0

110,0

102,1

B

105,0

102,0

106,0

99,5
 1. Xác định tốc độ phát triển của năm 2008 so với năm 2005 và tốc độ phát triển bình quân năm của từng công ty về tổng doanh thu thời kỳ 2005-2008.

 2. Tính % hoàn thành kế hoạch năm 2008 chung cả 2 Cty. Biết tổng doanh thu năm 2005 của Cty A là 200 tỷ đồng và của Cty B là 500 tỷ đồng.

Baøi 10: Doanh thu cho thuê phòng của 1 khách sạn:

Năm 2003 baèng 103,2% so với năm 2002

2004 baèng 106,4% ‘’ 2002

2005 baèng 115,4% “ 2002

2006 baèng 120,6% “ 2002

2007 baèng 125,2% “ 2002

2008 baèng 136,2 % “ 2002

Biết doanh thu cho thuê buồng năm 2002 là 200 tỷ đồng. Hãy lập bảng thống kê thể hiện: Lượng tăng(giảm) liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc, tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển bình quân năm về doanh thu cho thuê phòng thời kỳ 2002 – 2008.Baøi 11: Toác ñoä phaùt trieån haøng naêm veà doanh thu taïi DN Y nhö sau:

Naêm 2003 so vôùi naêm 2002 baèng 110,0%

Naêm 2004 so vôùi naêm 2003 baèng 112,4%

Naêm 2005 so vôùi naêm 2004 baèng 115,5%

Naêm 2006 so vôùi naêm 2005 baèng 120,2%

Naêm 2007 so vôùi naêm 2006 baèng 124,5%

Naêm 2008 so vôùi naêm 2007 baèng 119,4%

Biết doanh thu năm 2002 là 200 tỷ đồng. Hãy lập bảng thống kê thể hiện: Lượng tăng(giảm) liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc, tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển bình quân năm về doanh thu cho thuê phòng thời kỳ 2002 – 2008.Baøi 12: Taøi lieäu veà saûn xuaát kinh doanh cuûa 1 doanh nghieäp nhö sau:

Doanh thu

Toác ñoä taêng trung bình (%)

Doanh thu naêm 2008 (tyû ñoàng)

1996 – 2001

2001 – 2008

Saûn xuaát

Dòch vuï


10,0

11,0


12,5

15,0


500

180


Tính toác ñoä phaùt trieån trung bình cuûa töøng loaïi hình hoaït ñoäng vaø toaøn doanh nghieäp trong thôøi kyø 1996-2008.

Baøi 13: Taøi lieäu veà tình hình hoaït ñoäng cuûa 1 DN quyù 1 naêm 2009:

Chæ tieâu

Thaùng 1

Thaùng 2

Thaùng 3

Doanh thu (tyû ñoàng)

Tyû leä % hoaøn thaønh keá hoaïch doanh thu

Soá coâng nhaân ngaøy ñaàu thaùng (ngöôøi)


3,8

105


204

3,4

102


200

4,2

104


206

Soá CN ngaøy 1/4/2009 laø 210 ngöôøi.

1/ Tính doanh thu bình quaân 1 thaùng cuûa quyù I/2009.

2/ Soá CN bình quaân moãi thaùng vaø caû quyù I/2009

3/ Naêng suaát LÑ bình quaân moãi thaùng vaø caû quyù cuûa moät coâng nhaân.

4/ Tyû leä hoaøn thaønh keá hoaïch doanh thu quyù I/2009.

Baøi 14: Số liệu thống kê về doanh số ở các đại lý của doanh nghiệp Y:

Đơn vị tính: triệu đồngĐại lý

Quí I

Quí II

Quí III

Quí IV

Số 1

404

502

464

615

Số 2

466

368

491

581

Số 3

449

589

467

386

Số 4

441

546

703

567

Số 5

630

508

407

338

Tổng

2,390

2,513

2,532

2,487

 1. Lập bảng thống kê tính lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn và lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân về doanh số của từng đại lý và của cả doanh nghiệp Y? Nhận xét?

 2. Lập bảng thống kê tính tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển bình quân về doanh số của từng đại lý và của cả doanh nghiệp Y? Nhận xét?

c. Lập bảng thống kê tính tỷ trọng về doanh số của các đại lý ở từng quí? Nhận xét?

Baøi 15: Taøi lieäu veà giaù caû vaø löôïng haøng tieâu thuï taïi moät thò tröôøng nhö sau:

Teân haøng

Giaù baùn leû ñôn vò, (1000 ñ)

Löôïng tieâu thuï (1000 kg)

Thaùng 7/2008

Thaùng 8/2008

Thaùng 7/2008

Thaùng 7/2008

X

Y

Z3,5

19,0


30,0

3,6

25,0


28,5

3,1

1,6


5,2

4,2

1,8


6,0

1/ Tính chæ soá toång hôïp veà giaù caû & löôïng haøng hoùa tieâu thuï.

2/ Phaân tích bieán ñoäng möùc tieâu thuï haøng hoaù do aûnh höôûng caùc nhaân toá.Baøi 16: Số liệu thống kê về giá và sản lượng bán của hai mặt hàng tại Doanh nghiệp X:

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Kỳ gốc

Kỳ nghiên cứu

Giá (đồng)

Sản lượng

Giá (đồng)

Sản lượng

Xi măng

Bao

75,000

1,000

80,000

1,150

Gạch ống

Viên

1,100

100,000

1,200

120,000

 1. Tính chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp về giá và sản lượng bán ?

 2. Phân tích sự thay đổi doanh thu của nhóm hai mặt hàng?

Baøi 17: Phaân tích bieán ñoäng giaù thaønh vaø toång chi phí saûn xuaát cuûa 1 XN goàm 3 phaân xöôûng cuøng saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm giöõa 2 quyù naêm 2009 do aûnh höôûng caùc nhaân toá.

Phaân xöôûng

Quyù 1/2009

Quyù 2/2009

Soá SP saûn xuaát

(1000 SP)Giaù thaønh ñôn vò (1000 ñ)

Soá SP saûn xuaát

(1000 SP)Giaù thaønh ñôn vò (1000 ñ)

A

20

100

30

102

B

35

96

40

100

C

45

95

40

105

Baøi 18: Taøi lieäu veà moät thò tröôøng nhö sau:

Teân haøng

Möùc tieâu thuï haøng hoùa (tyû ñoàng)

Tyû leä % taêng (+), giaûm (-) giaù haøng hoùa

Kyø goác

Kyø baùo caùo

A

B

C36,0

39,3


17,7

37,5

40,5


19,0

- 2,5

+ 8,0


- 0,5

1/ Tính chæ soá toång hôïp veà giaù caû vaø haøng hoaù tieâu thuï.

2/ Phaân tích bieán ñoäng möùc tieâu thuï haøng hoaù giöõa 2 kyø do aûnh höôûng caùc nhaân toá: giaù caû & löôïng haøng hoaù tieâu thuï.Baøi 19: Tình hình veà tieâu thuï 3 loaïi haøng treân 1 thò tröôøng:

Teân haøng

Möùc tieâu thuï quyù 1/2008

(trieäu ñoàng)Tyû leä taêng (+), giaûm (-) löôïng tieâu thuï quyù 2 so quyù 1/2008(%)

A

B

C500

892


608

- 2,5

+ 4,0


+ 1,5

1/ Tính chæ soá toång hôïp veà löôïng haøng hoaù tieâu thuï vaø giaù caû 3 maët haøng treân giöõa 2 quyù.

2/ Phaân tích söï bieán ñoäng möùc tieâu thuï haøng hoaù giöõa 2 quyù do aûnh höôûng caùc nhaân toá lieân quan. Bieát theâm möùc tieâu thuï haøng hoaù quyù 2 taêng 20% so vôùi quyù 1/08.Baøi 20: Moät XN saûn xuaát 3 loaïi saûn phaåm. Soá lieäu veà chi phí saûn xuaát & saûn löôïng saûn xuaát nhö sau:

Saûn phaåm

Chi phí saûn xuaát kyø baùo caùo (tyû ñoàng)

Tyû leä taêng (+), giaûm (-) veà giaù thaønh

Saûn phaåm (%)A

B

C72

35

53+ 5,0

+ 1,5


- 3,2

1/ Xaùc ñònh bieán ñoäng giaù thaønh 3 loaïi saûn phaåm treân giöõa 2 kyø

2/ Phaân tích söï thay ñoåi toång chi phí SX cuûa XN giöõa 2 kyø. Bieát theâm toång chi phí SX kyø goác laø 130 tyû ñoàng.
PHẦN II. THỐNG KÊ SUY LUẬN

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

Bài 1: Một phần bảng ANOVA như sau:

Nguồn biến thiên

Bậc tự do

Tổng các độ lệch bình phương

Trung bình các độ lệch bình phương

Giá trị kiểm định F

Giữa các nhóm

6

16.9

 

 

Trong nội bộ nhóm

 

 

 

Tổng cộng

41

45.2

 

1. Hãy hoàn tất bảng ANOVA.

2. Phát biểu giả thuyết.

3. Với mức ý nghĩa 1%, số liệu trên đủ chứng tỏ có sự khác biệt về trung bình giữa các tổng thể hay không?

Bài 2: Dựa vào thu nhập (triệu đông/tháng), một nghiên cứu về chi tiêu dành cho giải trí (ngàn đồng/tháng) của các hộ gia đình ở một quận được thực hiện. Kết quả bảng Anova từ máy tính như sau:


Source of Variation

Df

SS

MS

F

F crit

Between Groups

5

198,4689

x

x

2,3156

Within Groups

x

x

x

 

 

Total

95

17919,8895

 

 

 

1.      Mô tả rỏ hơn về nghiên cứu trên đây. Điền vào các chổ còn thiếu (có dấu x) trong bảng ANOVA.

2.      Ở mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng chi tiêu dành cho giải trí tính trung bình của hộ gia đình ở các mức thu nhập khác nhau là bằng nhau được không?
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương