Phiếu xét nghiệm chẩN ĐOÁn rối loạN ĐÔng cầm máUtải về 67.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2018
Kích67.01 Kb.


Sở Y tế: ..............................

BV: ....................................

PHIẾU XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN

RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU


MS: 30/BV-01

Số ...........................Thường: Cấp cứu:

-


Họ tên người bệnh: .............................................................. Tuổi: ......................... Nam/Nữ

- Địa chỉ: ........................................................................Số thẻ BHYT: - Khoa: ....................................................................... Buồng: .....................................Giường:

- Chẩn đoán lâm sàng:

- Tóm tắt bệnh lý:STT

TÊN XÉT NGHIỆM

ĐƠN VỊ

CHỈ SỐ
BÌNH THƯỜNG


KẾT QUẢ CỦA BỆNH NHÂN

1

Thời gian máu chảy

Phút

 4
2

Thời gian máu đông

Phút

7-10
3

Co cục máu

Mức độ

Co hoàn toàn
4

PT(Prothrombin Time - thời gian Prothrombin)

Giây

%

> 70


INR5

Thời gian Howell

Phút

1’15” - 2’30”
6

APTT (Activated Partial Thromboplastin Time

Giây


- thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa)

Chỉ số bệnh/chứng7

TT (Thrombin Time - thời gian thrombin)

Giây

Chỉ số bệnh/chứng8

Nghiệm pháp rượu

Dương, âm

Âm
9

Nghiệm pháp Von Kaulla

Dương, âm

Âm
10

Ngưng tập tiểu cầu với ADP

%11

Ngưng tập tiểu cầu với collagen

%12

Ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin

%13

Yếu tố 3 tiểu cầu

%14

Yếu tố 4 tiểu cầu

giây15

Định lượng yếu tố đông máu :

%
16

F.D.P (Fibrin Degradation Product - sản phẩm thoái giáng sợi huyết)

g/ml

< 5 g/ml
17

D -dimer

g/ml

< 0,05g/ml
18

Xét nghiệm khácNhận xét: .

.

Ngày........tháng..........năm.......... Ngày ..........tháng.........năm............

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


Họ tên ............................................. Họ tên ..............................................Hướng dẫn: In khổ A4, 1 mặt dọc.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương