Phim truyện ĐÀi pt-th hà NỘItải về 168.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích168.08 Kb.

Phim truyện

ĐÀI PT-TH HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG TỪ NGÀY 25/4/2016 ĐẾN NGÀY 1/5/2016

TRÊN KÊNH H2
Ngày/Thứ

6h

11h30

18h55

19h

20h

21h

Thứ hai

25/4

Không phát phim

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 72 : 41’11

Góc thư giãn


Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 73: 41’38

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 5: 47’20Con gái của bố

(HQ)


Tập 48: 44’46

Thứ ba

26/4

Con gái của bố

(HQ)


Tập 48: 44’46

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 73 : 41’38

Góc thư giãn


Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 74: 41’22

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 6: 46’17Con gái của bố

(HQ)


Tập 49: 44’41

Thứ tư

27/4

Con gái của bố

(HQ)


Tập 49: 44’41

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 74 : 41’22

Góc thư giãn


Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 75: 41’19

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 7: 46’24Con gái của bố

(HQ)


Tập 50: 44’53

Thứ năm

28/4

Con gái của bố

(HQ)


Tập 50: 44’53

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 75 : 41’19

Góc thư giãn


Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 76: 42’06

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 8: 46’07Con gái của bố

(HQ)


Tập 51: 44’52

Thứ sáu

29/4

Con gái của bố

(HQ)


Tập 51: 44’52

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 76 : 42’06

Góc thư giãn


Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 77: 41’37

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 9: 46’54Con gái của bố

(HQ)


Tập 52: 44’50


Thứ bảy

30/4

Con gái của bố

(HQ)


Tập 52: 44’50

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 77 : 41’37

Góc thư giãn


Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 78: 41’45

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 10: 46’30Không phát phim


Chủ nhật

1/5

Không phát phim

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 78 : 41’45

Góc thư giãn


Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 79: 42’22

Không phát phim

Không phát phim
Phim truyện

ĐÀI PT-TH HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG TỪ NGÀY 2/5/2016 ĐẾN NGÀY 8/5/2016

TRÊN KÊNH H2
Ngày/Thứ

6h

11h30

18h55

19h

20h

21h

Thứ hai

2/5

Không phát phim

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 79 : 43’

Góc thư giãn


Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 80 : 42’30

Hoàn Châu công chúa (TQ)

Tập 11 : 47’11Con gái của bố

(HQ)


Tập 53: 44’38

Thứ ba

3/5

Con gái của bố

(HQ)


Tập 53: 44’38

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 80 : 42’30

Góc thư giãn


Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 81 : 43’

Hoàn Châu công chúa (TQ)

Tập 12 : 47’19Con gái của bố

(HQ)


Tập 54 : 45’12

Thứ tư

4/5

Con gái của bố

(HQ)


Tập 54 : 45’12

Đặc vụ Tokyo

(Nhật)


Tập 81 : 43’

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 55: 45’

Hoàn Châu công chúa (TQ)

Tập 13 : 46’24Khu vườn thiên

đàng (HQ)

Tập 1: 45’05


Thứ năm

5/5

Khu vườn thiên

đàng (HQ)

Tập 1: 45’05


Con gái của bố

(HQ)


Tập 55: 45’

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 56 : 45’10

Hoàn Châu công chúa (TQ)

Tập 14 : 45’53Khu vườn thiên

đàng (HQ)

Tập 2: 43’10


Thứ sáu

6/5

Khu vườn thiên

đàng (HQ)

Tập 2: 43’10


Con gái của bố

(HQ)


Tập 56 : 46’10

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 57: 45’17

Hoàn Châu công chúa (TQ)

Tập 15 : 46’07Khu vườn thiên

đàng (HQ)

Tập 3: 42’25Thứ bảy

7/5

Khu vườn thiên

đàng (HQ)

Tập 3: 42’25


Con gái của bố

(HQ)


Tập 57: 45’17

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 58 : 44’57

Hoàn Châu công chúa (TQ)

Tập 16 : 46’37Không phát phim


Chủ nhật

8/5

Không phát phim

Con gái của bố

(HQ)


Tập 58 : 44’57

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 59 : 45’10

Không phát phim

Không phát phim
Phim truyện

ĐÀI PT-TH HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG TỪ NGÀY 9/5/2016 ĐẾN NGÀY 15/5/2016

TRÊN KÊNH H2
Ngày/Thứ

6h

11h30

18h55

19h

20h

21h

Thứ hai

9/5

Không phát phim

Con gái của bố

(HQ)


Tập 59

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 60:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 17


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 4


Thứ ba

10/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 4


Con gái của bố

(HQ)


Tập 60:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 61

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 18


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 5


Thứ tư

11/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 5


Con gái của bố

(HQ)


Tập 61

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 62

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 19


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 6


Thứ năm

12/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 6


Con gái của bố

(HQ)


Tập 62

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 63:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 20


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 7


Thứ sáu

13/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 7


Con gái của bố

(HQ)


Tập 63:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 64

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 21


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 8Thứ bảy

14/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 8


Con gái của bố

(HQ)


Tập 64

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 65:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 22


Không phát phim


Chủ nhật

15/5

Không phát phim

Con gái của bố

(HQ)


Tập 65:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 66 :

Không phát phim

Không phát phim
Phim truyện

ĐÀI PT-TH HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG TỪ NGÀY 16/5/2016 ĐẾN NGÀY 22/5/2016

TRÊN KÊNH H2
Ngày/Thứ

6h

11h30

18h55

19h

20h

21h

Thứ hai

16/5

Không phát phim

Con gái của bố

(HQ)


Tập 66 :

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 67:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 23


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 9


Thứ ba

17/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 9


Con gái của bố

(HQ)


Tập 67:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 68:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 24


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 10


Thứ tư

18/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 10


Con gái của bố

(HQ)


Tập 68:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 69:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 25


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 11


Thứ năm

19/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 11


Con gái của bố

(HQ)


Tập 69:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 70:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 26


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 12


Thứ sáu

20/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 12


Con gái của bố

(HQ)


Tập 70:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 71:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 27


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 13Thứ bảy

21/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 13


Con gái của bố

(HQ)


Tập 71:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 72:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 28


Không phát phim


Chủ nhật

22/5

Không phát phim

Con gái của bố

(HQ)


Tập 72:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 73:

Không phát phim

Không phát phim
Phim truyện

ĐÀI PT-TH HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG TỪ NGÀY 23/5/2016 ĐẾN NGÀY 29/5/2016

TRÊN KÊNH H2
Ngày/Thứ

6h

11h30

18h55

19h

20h

21h

Thứ hai

23/5

Không phát phim

Con gái của bố

(HQ)


Tập 73:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 74:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 29


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 14


Thứ ba

24/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 14


Con gái của bố

(HQ)


Tập 74:

Góc thư giãn


Con gái của bố

(HQ)


Tập 75:

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 30


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 15


Thứ tư

25/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 15


Con gái của bố

(HQ)


Tập 75:

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ – 24T)

Tập 1


Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 31


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 16


Thứ năm

26/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 16


Quý cô văn phòng

(HQ – 24T)

Tập 1


Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 2

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 32


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 17


Thứ sáu

27/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 17


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 2

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 3

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 33


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 18Thứ bảy

28/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 18


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 3

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 4

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 34


Không phát phim


Chủ nhật

29/5

Không phát phim

Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 4

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 5

Không phát phim

Không phát phim

Phim truyện

ĐÀI PT-TH HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG TỪ NGÀY 30/5/2016 ĐẾN NGÀY 5/6/2016

TRÊN KÊNH H2
Ngày/Thứ

6h

11h30

18h55

19h

20h

21h

Thứ hai

30/5

Không phát phim

Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 5

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 6

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 35


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 19


Thứ ba

31/5

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 19


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 6

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 7

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 36


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 20


Thứ tư

1/6

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 20


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 7

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 8

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 37


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 21


Thứ năm

2/6

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 21


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 8

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 9

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 38


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 22


Thứ sáu

3/6

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 22


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 9

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 10

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 39


Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 23Thứ bảy

4/6

Khu vườn thiên đàng (HQ)

Tập 23


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 10

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 11

Hoàn châu công chúa (TQ)

Tập 40


Không phát phim


Chủ nhật

5/6

Không phát phim

Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 11

Góc thư giãn


Quý cô văn phòng

(HQ)


Tập 12

Không phát phim

Không phát phim
: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương