Phieáu thoâng tin phoøng thí nghieäm nhöõng thoâng tin chungtải về 79.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.12.2017
Kích79.51 Kb.
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

PHIEÁU THOÂNG TIN PHOØNG THÍ NGHIEÄM

 1. Nhöõng thoâng tin chung:

  1. Teân phoøng thí nghieäm: Phoøng thí nghieäm phaân tích moâi tröôøng

  1. Ñòa chæ: Phoøng C14, 227 Nguyeãn Vaên Cöø, Quaän 5, Tp.HCM

  2. Ñieän thoai: 08 8355274

  3. Teân tröôûng phoøng thí nghieäm: TS. Tröông Thanh Caûnh

Ñieän thoaïi cô quan: 08 8355274

Mobile: 0903.744.071

2. Cô quan chuû trì: Tröôøng ñaïi hoïc khoa hoïc töï nhieân

2.1 Ñòa chæ: 227 Nguyeãn Vaên Cöø, Quaän 5, Tp.HCM

2.2 Ñieän thoaïi: 08 8353193

3. Lónh vöïc hoaït ñoäng: • Phaân tích caùc chæ tieâu hoaù, lyù , sinh hoïc cuûa moâi tröôøng.

 1. Muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa phoøng thí nghieäm

 • Phuïc vuï coâng taùc giaûng daïy vaø nghieân cöùu cuûa giaûng vieân.

 • Phuïc vuï nghieân cöùu, hoïc taäp vaø thöïc taäp cuûa sinh vieân.

 • Laøm dòch vuï phaân tích caùc chæ tieâu hoaù, lyù, sinh hoïc.

 1. Tình hình ñaàu tö phoøng thí nghieäm

  1. Naêm baét ñaàu trieån khai döï aùn:

  2. Caùc noäi dung coâng vieäc chính ñaõ thöïc hieän, keát quaû ñaït ñöôïc

  3. Taêng voán ñaàu tö thöïc hieän ñeán thôøi ñieåm baùo caùo (tính đến năm 2005)

  • Toång voán caáp ñeán thôøi ñieåm baùo caùo (trieäu ñoàng): 4.6 tỷ

  • Toång voán ñaõ söû duïng ñeán thôøi ñieåm baùo caùo (trieäu ñoàng): 1 tỷ

  • Toång voán ñaõ quyeát toaùn ñeán thôøi ñieåm baùo caùo (trieäu ñoàng): 997.814.100 triệu

 1. Quy moâ phoøng thí nghieäm:

  1. Toång dieän tích (m2): 50 (cô sôû 227 Nguyeãn Vaên Cöø); 100(cô sôû Linh Trung)

  2. Caùc PTN chuyeân saâu tröïc thuoäc:

 1. Caùc caùn boä cô höõu vaø caùn boä tham gia:

  STT

  Hoï vaø teân

  Hoïc vò

  Chuyeân ngaønh

  Ñieän thoaïi, email

  Chöùc vuï

  1

  Tröông Thanh Caûnh

  TS

  Coâng ngheä moâi tröôøng

  ttcanh@hcmuns.edu.vn

  Trưởng phòng

  2

  Toâ Thò Hieàn

  TS

  Coâng ngheä moâi tröôøng

  tohien@hcmuns.edu.vn

  Nhaân vieân

  3

  Leâ Töï Thaønh

  Ths

  Khoa hoïc moâi tröôøng

  ltthanh@hcmuns.edu.vn

  Nhaân vieân

  4

  Phaïm Phöông Nam

  Ths

  Khoa hoïc moâi tröôøng

  pnam@hcmuns.edu.vn

  Nhaân vieân

  5

  Nguyeãn.T. Phöông Thaûo

  Ths

  Taøi nguyeân moâi tröôøng

  ntpthao@hcmuns.edu.vn

  Nhaân vieân

  6

  Traàn. T. Dieãm Thuyù

  Ths

  Quaûn lyù moâi tröôøng

  ttdthuy@hcmuns.edu.vn

  Nhaân vieân

  7

  Traân Bích Chaâu

  Ths

  Quaûn lyù moâi tröôøng

  tbchau@hcmuns.edu.vn

  Nhaân vieân

  8

  Leâ Haø Thuyù

  KS

  Quaûn lyù moâi tröôøng

  lhthuy@hcmuns.edu.vn

  Nhaân vieân

  9

  Nguyeãn Quyønh Nga

  CN

  Quaûn lyù moâi tröôøng

  nqnga @hcmuns.edu.vn

  Nhaân vieân

 2. Trang thieát bò chính

STT

Teân thieát bò

Nöôùc, haõng saûn xuaát

Trò giaù (trieäu ñoàng)

Tính naêng, coâng duïng

Naêm mua

Giaù trò coøn laïi

1

Maùy traéc quang

Jenway – Anh
Ño maät ñoä quang

2001

50%

2

Maùy cöïc phoå

Mebolm

Thuïy Só

Phaân tích ñieän hoaù

2001

50%

3

Maùy BOD

Hach – Myõ
Laøm BOD

2001

70%

4

Maùy saéc kí

Nhaät

820.000.000

Phaân tích Anion, Cation

2006

100%

5

Maùy laáy maãu khí

Desaga - Ñöùc
Laáy maãu theo theå tích khí vaø thôøi gian

2000

50%

6

Maùy laáy maãu buïi

Sibata - Nhaät
Laáy buïi toång vaø buïi hoâ haáp

2000

70%

7

Maùy ño haøm löôïng daàu toång

Brucker – Myõ
Ño haøm löôïng daàu toång

2001

50%

8

Maùy nöôùc caát hai laàn

Aquatron – Anh
Caát nöôùc hai laàn

2002

50%

9

Maùy nöôùc caát moät laàn

Merit – Anh
Caát nöôùc moät laàn

2000

50%

10

Maùy loïc nöôùc sieâu saïch

Milipore – Myõ
Loïc nöôùc sieâu saïch

2006

100%

11

Heä thoáng laáy maãu buøn ñaùy.

Wildco - Myõ
Laáy maãu buøn ñaùy

2006

100%

 1. Moät soá keát quaû hoaït ñoäng cuûa phoøng thí nghieäm:

  1. Tình hình vaø keát quaû ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc

   STT

   Caùn boä, nhaân vieân

   Toång soá
   Ghi chuù

   GS/

   PGS,TS


   Ths

   ÑH, CÑ

   Trung hoïc

   Khaùc

   1

   Hieän coù

   Ñaøo taøo môùi   8


   1

   5

   2


   2

   Ñaøo taïo naâng cao


  2. Tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng KH&CN cuûa PTN:

  1. Caùc teân ñeà taøi/döï aùn NCKH ñaõ thöïc hieän: khoâng coù.

   STT

   Teân ñeà taøi

   Caáp, maõ soá

   Keát quaû, noäi dung chuû yeáu

   Chuû nhieäm vaø caùc thaønh vieân

   Thôøi gian thöïc hieän

   Kinh phí

   Ghi chuù

   1

   Nghieân cöùu ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm Asen trong nöôùc maët taïi moät soá khu vöïc soâng Ñoàng Nai vaø taàng nöôùc ngaàm khai thaùc taïi TP.HCM

   B-2001.18.21

   Phaân tích haøm löôïng As trong nöôùc.

   Ths. Leâ Töï Thaønh

   PGS.TS Vuõ Chí Hieáu, TS. Toâ Thò Hieàn

   Ths. Nguyeãn Thò Phöông Thaûo

   Ths. Traàn Bích Chaâu

   Ths. Traàn Thò Dieãm Thuyù


   2001-2006

   20.000.000
  2. Teân caùc coâng trình ñaõ ñöôïc coâng boá: khoâng coù.

STT

Teân baøi baùo caùo

Teân taïp chí, kæ yeáu, hoäi nghò trong nöôùc, soá

Teân taïp chí, kæ yeáu, hoäi nghò quoác teá, soá

1

Böôùc Ñaàu Nghieân Cöùu Möùc Ñoä Oâ Nhieãm As Trong Nöôùc Maët Vaø Nöôùc Ngaàm Ôû Khu Vöïc Khai Thaùc Vaøng Traø Naêng Tænh Laâm Ñoàng vaø thò xaõ Cao Laõnh

Hoäi nghò khoa hoïc, 10 - 2002
2

Böôùc ñaàu nghieân cöùu oâ nhieãm Flo trong nöôùc ngaàm ôû khu vöïc Ninh Thuaän

Hoäi nghò khoa hoïc 10 - 2004
  1. Tình hình ñaêng kí hoaït ñoäng sôõ höõu trí tueä: soá saùng cheá, soá giaûi phaùp höõu ích (neâu toùm taét moät soá giaûi phaùp, saùng cheá tieâu bieåu): khoâng coù.

  2. Chuyeån giao coâng ngheä (dòch vuï)

   STT

   Teân ñôn vò ñöôïc chuyeån giao (dv)

   Noâi dung chuyeån giao

   Doanh soá

   1


   2


 1. Kieán nghò

(caùc kieán nghò, ñeà xuaát nhaèm naâng cao hieäu quaû khai thaùc vaø söû duïng PTN)

Taêng cöôøng ñaàu tö trang thieát bò ñeå naâng cao khaû naêng phuïc vuï nghieân cöùu vaø giaûng daïy.Tp.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2006

Trưởng phòng thí nghiệm

(Họ tên và chữ kí)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương