Phaïm Huøng Vaântải về 45.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2017
Kích45.72 Kb.
MÔÛ KHOAÙ ÖÙNG DUÏNG PHAÛN ÖÙNG CHUOÃI POLYMERASE (PCR=POLYMERASE CHAIN REACTION) TRONG NGHIEÂN CÖÙU VAØ CHAÅN ÑOAÙN Y HOÏC

Phaïm Huøng Vaân,
ñôn vò SHPT Tröôøng ÑHYD TP. Hoà Chí Minh,
vaø Trung Taâm R&D CT. Nam Khoa Biotek

PCR laø gì

PCR laø thöû nghieäm nhaân baûn moät ñoaïn DNA trong oáng nghieäm döïa vaøo caùc chu kyø nhieät. Thöû nghieäm ñöôïc thöïc hieän trong moät oáng nghieäm nhoû, theå tích dung dòch phaûn öùng vaøo khoaûng töø 10l ñeán 50l chöùa caùc thaønh phaàn chuû yeáu laø: (1) men polymerase chòu nhieät, thöôøng ñöôïc goïi laø Taq polymerase, coù hoaït tính toái ña ôû 72oC vaø beàn ñöôïc vôùi nhieät ñoä; (2) 4 loaïi desoxyribonucleotide (dNTP) laø Adenine, Thymine, Guanine, va Cytosine (dATP, dTTP, dGTP, vaø dCTP); (3) DNA chöùa caùc ñoaïn DNA ñích seõ ñöôïc nhaân baûn trong oáng phaûn öùng; (4) caùc ñoaïn moài (primer) xuoâi vaø ngöôïc laø caùc ñoaïn oligonucleotide coù chieàu daøi khoaûng 20 – 30 nucleotide coù trình töï boå sung moät caùch ñaëc hieäu vôùi trình töï cuûa 2 ñaàu ñoaïn DNA seõ ñöôïc nhaân baûn; (5) ion Mg++ trong muoái MgCl2 ôû noàng ñoä thích hôïp, (4) dung dòch ñeäm Tris-KCl ñeå laøm dung moâi thích hôïp cho phaûn öùng. Khi oáng nghieäm phaûn öùng naøy ñöôïc cho vaøo buoàng uû chu kyø nhieät cuûa maùy luaân nhieät (thermal cycler), maø chuùng ta thöôøng goïi laø maùy PCR, chöông trình nhieät ñoä trong maùy seõ laøm cho nhieät ñoä trong buoàng uû nhieät cuûa maùy thay ñoåi theo chu kyø, nhôø vaäy maø phaûn öùng nhaân baûn DNA seõ xaõy ra. Veà maët nguyeân taéc, moät chu kyø nhieät ñoä seõ bao goàm 3 giai ñoaïn nhieät ñoä: (1) Ñaàu tieân nhieät ñoä seõ ñöôïc ñöa leân 94oC, ôû nhieät ñoä naày caùc lieân keát hydro cuûa maïch ñoâi DNA seõ bò maát ñi, nhôø vaäy DNA ñích bò bieán tính thaønh caùc maïch ñôn; giai ñoaïn nhieät ñoä naøy ñöôïc goïi laø giai ñoaïn bieán tính. (2) Keá ñoù nhieät ñoä seõ ñöôïc haï ñeán 55oC-65oC laø nhieät ñoä thích hôïp ñeå caùc ñoaïn moài tìm ñeán baét caëp boå sung vaøo hai ñaàu cuûa ñoaïn DNA ñích, giai ñoaïn nhieät ñoä naøy ñöôïc goïi laø giai ñoaïn baét caëp. (3) Cuoái cuøng, nhieät ñoä ñöôïc ñöa leân 72oC laø nhieät ñoä thích hôïp cho hoaït tính cuûa men Taq polymerase ñeå keùo caùc dNTP laïi ñaàu 3’ cuûa ñoaïn moài ñang baét caëp treân ñaàu 5’ cuûa sôïi DNA ñích ñeå baét nguoàn cho söï toång hôïp neân maïch boå sung. Nhö vaäy, qua moät chu kyø nhieät, moät DNA ñích ñaõ ñöôïc nhaân baûn thaønh hai baûn sao; vaø neáu chu kyø naøy ñöôïc laëp ñi laëp lai lieân tuïc 30 ñeán 40 laàn thì töø moät DNA ñích ñaõ nhaân baûn ñöôïc thaønh 230 ñeán 240 baûn sao, töùc laø ñeán haøng tyû baûn sao. Hình 1 minh hoaï roõ nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa thöû nghieäm PCR ñöôïc trình baøy ôû treân.PCR laø moät coâng cuï caùch maïng trong nghieân cöùu vaø öùng duïng y sinh hoïc

Thöû nghieäm PCR ñöôïc moät nhaø khoa ngöôøi Myõ teân laø Kary Mullis phaùt minh vaøo naêm 1985. Luùc ñoù K. Mullis chæ laø moät nhaø hoaù sinh hoïc khaù taàm thöôøng, laøm vieäc taïi moät phoøng thí nghieäm cuõng khoâng hieän ñaïi maáy. YÙ töôûng cuûa phaùt minh naøy ñeán trong ñaàu K. Mullis moät caùch tình côø khi oâng laùi xe qua moät vuøng ñoài nuùi taïi baéc California vaøo moät buoåi chieàu maø trong ñaàu vaãn cöù mieân man suy nghó veà coâng trình nhaân baûn ADN maø oâng ñang laøm taïi phoøng thí nghieäm, vaø roài oâng bò chaïy loá ñöôøng neân phaûi luøi xe quay veà loái cuû. Khi luøøi xe nhö vaäy, oâng chôït thaáy roõ hai laøn baùnh xe môùi bò taùch khoûi hai laøn baùnh xe cuû!!..Hình aûnh naøy chôït laøm loeù saùng ra trong ñaàu oâng yù töôûng duøng nhieät ñoä ñeå laøm bieán tính sôïi ñoâi DNA thaønh hai maïch ñôn...Nhôø ñoù oâng ñaõ phaùt minh ra thöû nghieäm PCR(1). Ngay sau khi ñaêng coâng trình nghieân cöùu cuûa minh veà phaùt minh thöû nghieäm PCR trong tôø Scientific American (1985) Vol. 253, 34-157., K. Mullis laäp töùc ñöôïc noåi tieáng trong giôùi khoa hoïc thôøi baáy giôø, vaø chæ sau taùm naêm, phaùt minh naøy ñaõ ñem laïi cho taùc giaû moät nöõa giaûi Nobel hoaù hoïc (1993). Trong lòch söû y hoïc, chöa coù moät nhaø khoa hoïc naøo coù ñöôïc moät kyø tích nhö vaäy: Chæ caàn sau 8 naêm keå töø luùc phaùt minh laø ñaõ ñaït ñöôïc giaûi Nobel!!. Maø quaû thaät kyø tích naøy cuõng raát xöùng ñaùng, vì PCR laø moät coâng cuï caùch maïng nhaát trong nghieân cöùu vaø öùng duïng y sinh hoïc(2). Trong lónh vöïc coâng ngheä di truyeàn, tröôùc khi coù PCR, ñeå coù theå nhaân baûn ñöôïc moät ñoaïn gen, caùc nhaø khoa hoïc tröôùc heát phaûi phaân laäp vaø thuaàn khieát ñöôïc ñoaïn gen naøy töø moät khoái löôïng lôùn teá baøo ñích, sau ñoù cheøn ñoaïn gen vaøo moät vector (plasmid, phage hay virus), roài chuyeån theå vector taùi toå hôïp naøy vaøo teá baøo mang laø vi khuaån hay naám men ñeå nhôø ñoù nhaân baûn ñoaïn gen nhôø söï nhaân ñoâi lieân tuïc cuûa teá baøo mang. Coâng vieäc naøy coù khi phaûi keùo daøi trong nhieàu thaùng cho ñeán nhieàu naêm vì phaûi duøng caùc kyõ thuaät sinh hoïc phaân töû khaù phöùc taïp vaø coâng phu. Vôùi PCR, nhaø nghieân cöùu chæ caàn trích DNA töø moät soá löôïng raát ít cuûa teá baøo ñích roài cho vaøo oáng nghieäm PCR coù chöùa caëp moài ñaëc hieäu cho trình töï cuûa hai ñaàu ñoaïn gen vaø ñaày ñuû caùc thaønh phaàn cuûa phaûn öùng, sau ñoù cho oáng nghieäm phaûn öùng vaøo maùy luaân nhieät roài chaïy chöông trình chu kyø nhieät ñoä. Chæ sau vaøi tieáng ñoàng hoà ñeå hoaøn taát chöông trình nhieät, nhaø nghieân cöùu ñaõ coù trong tay oáng nghieäm chöùa haøng tyû baûn sao cuûa ñoaïn gen. Thaät laø kyø dieäu, phaûi khoâng!!!. Nguyeân taéc cuûa PCR laø khueách ñaïi ñoaïn DNA ñích trong oáng nghieäm phaûn öùng ñeå sau ñoù phaùt hieän chuùng, do vaäy PCR nay ñang trôû thaønh moät coâng cuï chaån ñoaùn nhaïy caûm nhaát, cho ñeán nay chöa coù thöû nghieäm naøo saùnh kòp, ñeå phaùt hieän caùc taùc nhaân vi sinh vaät gaây beänh (ngay caû caùc vi sinh vaät khoâng theå phaùt hieän ñöôïc baèng caùc xeùt nghieämkhaùc) trong caùc beänh phaåm khaùc nhau. Trong phaùp y, PCR laø moät coâng cuï xeùt nghieäm höõu hieäu nhaát ñeå phaùt hieän quan heä huyeát thoáng, truy taàm thuû phaïm, xaùc ñònh toâng tích naïn nhaân trong caùc maãu di theå coøn soùt laïi(3)(baøi vieát ñaõ ñaêng treân baùo Söùc Khoeû Ñôøi Soáng, soá 141, 142). Trong lónh vöïc nghieân cöùu vaø phaùt hieän caùc beänh lyù di truyeàn, PCR cuõng laø moät coâng cuï soá 1 vì chæ coù PCR môùi coù theå phaùt hieän ñöôïc caùc beänh lyù di truyeàn gaây ra do caùc ñoät bieán gen maø caùc kyõ thuaät di truyeàn teá baøo khoâng theå phaùt hieän ñöôïc. Ngoaøi ra, PCR hieän nay cuõng ñöôïc caùc nhaø sinh hoïc söû duïng nhö laø moät coâng cuï tieân tieán nhaát ñeå nghieân cöùu veà tieán hoùa cuûa loaøi qua khueách ñaïi caùc maõnh DNA coøn soùt treân maãu vaät roài so saùnh trình töï cuûa chuùng vôùi caùc trình töï cuûa cuûa caùc loaøi hieän nay. Cuõng coù theå noùi khoâng sai laø neáu khoâng coù söï öùng duïng PCR trong kyõ thuaät giaûi trình töï gen thì caùc nhaø khoa hoïc khoâng theå hoaøn taát ñöôïc coâng trình giaûi maõ boä gen ngöôøi sôùm hôn döï ñònh treân 10 naêm, vaø töø keát quaû cuûa coâng trình naøy, nhieàu caùnh cöûa môùi cuûa y sinh hoïc ñaõ ñöôïc môû vôùi voâ vaøn caùc öùng duïng ñaày trieån voïng trong coâng ngheä döôïc phaåm protein, trong cuûa sinh-tin hoïc (bio-informatic), trong chaån ñoaùn beänh baèng caùc gen-chip… Vaø gaàn ñaây nhaát, PCR cuõng laø moät trong caùc coâng cuï ñöôïc caùc nhaø nghieân cöùu y sinh hoïc treân theá giôùi duøng ñeå sôùm loâi ra ñöôïc aùnh saùng taùc nhaân SARS-corona virus.

Môû khoaù öùng duïng PCR trong chaån ñoaùn vaø nghieân cöùu y hoïc taïi TP. Hoà Chí Minh vaø Vieät Nam

Tröôùc naêm 1996, ñaõ coù moät soá nhaø khoa hoïc taïi moät soá Vieän Nghieân Cöùu vaø Tröôøng Ñaïi Hoïc trong nöôùc tieáp caän, nhöng haàu heát chæ tieáp caän trong thôøi gian tu nghiep taïi caùc phoøng thí nghieäm tieân tieán ôû AÂu Myõ hay chæ trieån khai aùp duïng raát haïn cheá taïi cô sôû cuûa mình. Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh tieáp caän vôùi PCR chaäm hôn, phaûi ñeán naêm 1996 môùi coù vaøi ngöôøi ñöôïc tu nghieäp taïi nöôùc ngoaøi laø coù cô hoäi söû duïng kyõ thuaät PCR. Tuy nhieân do nhaän thöùc ñöôïc tieàm naêng öùng duïng PCR trong chaån ñoaùn phaùt hieän caùc taùc nhaân gaây beänh nhieãm truøng, moät soá caùc nhaø y hoïc tieân phong cuûa ñôn vò sinh hoïc phaân töû cuûa nhaø tröôøng, trong nhöõng naêm 1996 ñeán 1999, ñaõ sôùm ñöa ñöôïc kyõ thuaät PCR thaønh thöôøng qui chaån ñoaùn phaùt hieän M. tuberculosis ñeå xaùc ñònh lao, phaùt hieän virus gaây vieâm gan B vaø virus gaây vieâm gan C ñeå xaùc ñònh coù virus vieâm gan hieän dieän trong maùu ôû daïng hoaït ñoäng hay khoâng. Chính caùc hoaït ñoäng naøy ñaõ môû ñaàu ñöôïc cho caùc nghieân cöùu cuõng nhö öùng duïng PCR trong chaån ñoaùn phaùt hieän lao, trong chæ ñònh vaø theo doõi ñieàu trò vieâm gan taïi phoøng khaùm cuûa nhaø tröôøng cuõng nhö taïi caùc cô sôû y teá khaùc. Beân caïnh hoaït ñoäng chaån ñoaùn phaùt hieän taùc nhaân gaây beänh baèng PCR, Ñôn vò sinh hoïc phaân töû cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh cuõng ñaõ môû caùc workshop giôùi thieäu vaø höôùng daãn öùng duïng PCR trong chaån ñoaùn vaø nghieân cöùu y hoïc nhö: (1) Workshop veà PCR trong phaùt hieän taùc nhaân vi sinh vaät gaây beänh vaøo naêm 1996 coù söï tham gia giaûng daïy cuûa TS. Arend Kolk cuûa Vieän Hoaøng Gia Nghieân Cöùu Beänh Nhieät Ñôùi Amsterdam; (2) Workshop coù noäi dung giôùi thieäu veà PCR vaø lai phaân töû vaøo naêm 1997 vôùi söï tham gia giaûng daïy cuûa TS. Nguyeãn Ñöùc Thaùi töø UCSF; (3) Workshop coù noäi dung giôùi thieäu veà PCR vaø caùc öùng duïng trong nghieân cöùu y sinh hoïc hieän ñaïi coù söï hôïp taùc vôùi Tröôøng Ñaïi Hoïc Royal Holloway cuûa Ñaïi Hoïc Luaân Ñoân vaøo naêm 1997; (4) Hai workshop coù noäi dung giôùi thieäu veà PCR vaø Cloning, moät toå chöùc vaøo ñaàu naêm 1998 vôùi söï tham gia giaûng daïy cuûa GS. Wolfgang Schuuman, vaø moät toå chuùc vaøo ñaàu naêm 1999 vôùi söï hôïp taùc cuûa Ñaïi Hoïc Royal Holloway. Chính nhôø caùc hoaït ñoäng öùng duïng PCR trong chaån ñoaùn vaø caùc hoaït ñoäng giôùi thieäu vaø höôùng daãn kyõ thuaät PCR thoâng qua caùc workshop ñöôïc lieân tuïc môû ra töø naêm 1996 ñeán naêm 1998, PCR ñöôïc nhieàu nhaø y hoïc bieát ñeán vaø quan taâm ñeán. Thaønh coâng nhaát laø moät soá trung taâm chaån ñoaùn vaø beänh vieän taïi TP. Hoà Chí Minh (Trung Taâm Chaån Ñoaùn Y Khoa Medic, khoa Mieãn Dòch-Sinh Hoùa cuûa Beänh Vieän Phaïm Ngoïc Thaïch, vaø Khoa Vi Sinh Beänh Vieän Nhi Ñoàng I) ñaõ sôùm ñoùn nhaän söï chuyeån giao kyõ thuaät PCR töø ñôn vò sinh hoïc phaân töû cuûa nhaø tröôøng ñeå trieån khai thaønh coâng thaønh coâng cuï thöôøng qui chaån ñoaùn, giaûi quyeát ñöôïc caùc xeùt nghieäm maø tröôùc ñaây moãi khi coù chæ ñònh cuûa baùc só (nhö xeùt nghieäm tìm HBV-DNA, HCV-RNA), thì beänh phaåm laáy töø beänh nhaân phaûi ñöôïc göûi ñi Singapore vôùi chi phí raát toán keùm vaø thôøi gian coù keát quûa phaûi chôø ñôïi khaù laâu.

Tuy nhieân, sôùm nhaän thöùc ñöôïc söï caàn thieát phaûi nhaân roäng vieäc öùng duïng PCR trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa y sinh hoïc cuõng nhö taïi caùc phoøng thí nghieäm y sinh hoïc khaùc, maø ñôn vò sinh hoïc phaân töû cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh seõ khoù ñaûm ñöông noåi do söï haïn cheá veà cô cheá hoaït ñoäng vaø söï chaät heïp cuûa cô sôû vaät chaát neân töø cuoái naêm 1999, moät soá caùc nhaø khoa hoïc taïi TP.Hoà Chí Minh ñaõ cuøng nhau ñoùng goùp ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån moät coâng ty coâng ngheä sinh hoïc (laáy teân laø Nam Khoa, töø gheùp cuûa “Khoa Hoïc Vieät Nam”) chuyeân nghieân cöùu vaø saûn xuaát caùc boä thöû nghieäm vi sinh-mieãn dòch-sinh hoïc phaân töû ñeå cung caáp caùc saûn phaåm cöõng nhö caùc giaûi phaùp cho caùc phoøng thí nghieäm y sinh hoïc taïi caùc beänh vieän, vieän nghieân cöùu, caùc tröôøng ñaïi hoïc cuõng nhö caùc phoøngthí nghieäm khaùc. Trong lónh vöïc PCR, Nam Khoa ñaõ saûn xuaát vaø cung caáp cho caùc phoøng thí nhieäm laâm saøng caùc boä thöû nghieäm PCR phaùt hieän caùc taùc nhaân vi sinh vaät gaây beänh cho ngöôøi nhö lao, vieâm gan B, vieâm gan C, soát xuaát huyeát, virus u nhuù (Human Papilloma virus), virus herpes, C. trachomatis, H. pylori, SARS-coronavirus, H5N1 virus, Enterovirus…Nam Khoa cuõng saûn xuaát vaø cung caáp cho caùc chi cuïc baûo veä nguoài lôïi thuyû saûn, caùc trung taâm khuyeán ngö, caùc boä thöû nghieäm PCR phaùt hieän virus gaây ñoám traéng (WSSV), gaây coøi (MBV), ñaàu vaøng (YHV), vieâm gan tuïy (HPV), vaø GAV. Ngoaøi ra ñeå giuùp caùc phoøng thí nghieäm khaû naêng öùng duïng kyõ thuaät tieân tieán trong lónh vöïc PCR cuõng nhö ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu môùi cuûa caùc nhaø y sinh hoïc, caùc saûn phaåm nhö boä thöû nghieäm Real-time PCR phaùt hieän vaø ñònh löôïng virus vieâm gan B, vieâm gan C, WSSV; vaø caùc boä thöû nghieäm PCR-ELISA phaùt hieän vaø ñònh löôïng virus vieâm gan B, C; ñònh genotype HPV, HSV…ñaõ ñöôïc caùc nhaø nghieân cöùu cuûa Nam Khoa saûn xuaát vaø ñöa ra thò tröôøng. Chính nhôø söï phaùt trieån vaø saûn xuaát caùc boä thöû nghieäm PCR noùi treân cuõng nhö söï chuyeån giao kyõ thuaät ñeán tay ngöôøi söû duïng, coù nhieàu phoøng thí nghieäm PCR trong TP. Hoà Chí Minh cuõng nhö khaép nôi trong nöôùc ñöôïc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng raát hieäu quaû. Taát caû caùc nôi söû duïng caùc boä thöû nghieäm PCR vaø/hay tieáp nhaän chuyeån giao kyõ thuaät töø coâng ty Nam Khoa ñeàu ñaùnh giaù cao khoâng chæ vì ñoä nhaïy caûm tuyeät vôøi cuûa boä thöû nghieäm cuõng nhö söï deã daøng söû duïng boä thöû nghieäm ngay caû taïi caùc phoøng thí nghieäm ôû xa nhö tuyeán tænh hay phoøng thí nghieäm tö nhaân.Chuùng toâi xin lieät keâ ra ñaây moät soá.Nhieàu nhaø khoa hoïc phöông taây vaãn cho raèng PCR laø moät thöû nghieäm raát khoù ñöa vaøo öùng duïng roäng raõi taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån vì hoï cho raèng chuùng ta khoù coù theå naøo coù ñöôïc caùc phoøng thí nghieäm ñaït tieâu chuaån veà phoøng oác cuõng nhö veà toå chöùc chaët cheõ nhö taïi caùc nöôùc AÂu Myõ. Cuõng nhö vaäy, taïi Vieät Nam vaø ngay caû taïi TP. Hoà Chí Minh, vaãn coøn moät soá nhaø y hoïc vaø khoa hoïc hoà nghi veà söï aùp duïng roäng raõi thöû nghieäm PCR taïi caùc phoøng thí nghieäm laâm saøng hay thöïc nghieäm. Tuy nhieân quan nieäm naøy coù leõ ngaøy nay phaûi ñöôïc xem laïi vì thöïc teá aùp duïng PCR trong caùc öùng duïng vaø nghieân cöùu y sinh hoïc taïi Vieät Nam trong thôøi gian qua ñaõ cho chuùng ta moät caâu traû lôøi raát roõ raøng: trong lónh vöïc y hoïc, PCR khoâng chæ ñöôïc trieån khai söû duïng thöôøng qui trong caùc phoøng thí nghieäm laâm saøng taïi caùc beänh vieän hay trung taâm chaån ñoaùn lôùn, maø ñaõ coù moät soá phoøng thí nghieäm laâm saøng cuûa beänh vieän tuyeán tænh, vaø thaâm chí moät soá phoøng thí nghieäm tö nhaân ñaõ trang bò vaø öùng duïng PCR (nhö taïi Long Xuyeân, Qui Nhôn, Minh Haûi) thaønh moät xeùt nghieäm thöôøng qui. Chuùng toâi xin lieät keâ moät soá caùc phoøng thí nghieäm nhö vaäy: (1) Phoøng Thí Nghieäm DNA cuûa Trung Taâm Chaån Ñoaùn Y Khoa Hoaø Haûo; (2) Phoøng Thí Nghieäm Laâm Saøng BV. Ña Khoa Hoaøn Myõ; (3) Khoa Vi Sinh BV. Nhi Ñoàng I; (4) Khoa Sinh Hoaù- Mieãn Dòch BV. Phaïm Ngoïc Thaïch; (5) Phoøng Khaùm Ña Khoa HEPA; (6) Khoa Xeùt Nghieäm BV. Ña Khoa Vaïn Haïnh; (7) Khoa Vi Sinh BV. Chôï Raãy; (8) Boä Phaän Dòch Vuï Xeùt Nghieäm Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh; (9) Khoa Di Truyeàn Teá Baøo BV. Phuï Saûn Töø Duõ; (10) Khoa Xeùt Nghieäm BV. Ña Khoa Long An; (11) Khoa Y-Ñaïi Hoïc Y Döôïc Caàn Thô; (12) Phoøng Thí Nghieäm Tö Nhaân cuûa BS. Phaïm Ngoïc Duõng, Long Xuyeân; (13) Phoøng Xeùt Nghieäm Tö Nhaân cuûa CN. Hoà Tình, Qui Nhôn; (14) Phoøng Xeùt Nghieäm Tö Nhaân cuûa DS. Haûi, Caø Mau; (15) Khoa Sinh Hoùa Huyeát Hoïc BV. C Ñaø Naüng; (16) Khoa Vi Sinh BV. Ña Khoa Ñaø Naüng; (17) BM. Vi Sinh Ñaïi Hoïc Y Khoa Hueá; (18) Khoa Vi Sinh BV. Trung Öông Hueá; (19) Khoa Vi Sinh BV. Lao vaø Beänh Phoåi Haø Noäi; (20) Vieän Da Lieãu Haø Noäi; (21) BV. Nhi Trung Öông Haø Noäi; (22) Khoa Mieãn Dòch-Sinh Hoïc Phaân Töû Vieän Veä Sinh Dòch Teã Haø Noäi. Trong lónh vöïc thuyû saûn, haàu heát caùc trung taâm khuyeán ngö vaø caùc chi cuïc baûo veä nguoàn lôïi thuyû saûn taïi caùc tænh, thaäm chí taïi caùc traïi toâm gioáng nhaø nöôùc hay tö nhaân ñeàu coù trang bò phoøng thí nghieäm PCR vaø ñeàu hoaït ñoäng coù hieäu quaû. Noâng daân nuoâi toâm taïi Viet Nam ai cuõng ñeàu bieát ñeán xeùt nghieäm PCR vì keát quaû xeùt nghieäm naøy ñaõ ngaøy caøng trôû neân höõu duïng cho hoï trong khaâu choïn gioáng toâm cuõng nhö phaùt hieân ngaên ngöøa beänh taät. Chuùng toâi cuõng lieät keâ moät soá caùc phoøng thí nghieäm nhö vaäy trong lónh vöïc naøy: (1) Chi Cuïc Baûo Veä Nguoàn Lôïi Thuyû Saûn (CCBVNLTS) TP. Hoà Chí Minh; (2) CCBVNLTS Caàn Giôø; (3) CCBVNLTS Beán Tre; Trung Taâm Khuyeán Ngö (TTKN) Beán Tre; (4) CCBVNLTS Beán Tre; (5) Sôû Thuyû Saûn Beán Tre; (6) TTKN Baïc Lieâu; (7) CCBVNLTS Caàn Thô; (8) CCBVNLTS Caø Mau; (9) TTKN Kieân Giang; (10) Coâng Ty Tieán Phaùt Soùc Traêng; (11) Coâng Ty Toâm Gioáng soá I Baïc Lieâu; (12) TTKN Baø Ròa; (13) Trung Taâm Quoác Gia Gioáng Thuûy Saûn Nam Boä; (14) TTKN Bình Thuaän; (15) CCBVNLTS Bình Thuaän; (16) TTKN Ninh Thuaän; (17) CCBVNLTS Ninh Thuaän; (18) Coâng Ty CP Ninh Thuaän; Ñaïi Hoïc Thuyû Saûn Nha Trang; (19) Vieän Nghieân Cöùu Nuoâi Troàng Thuyû Saûn III; CCBVNLTS Quaûng Nam; (20) CCBVNLTS Ñaø Naüng; (21) CCBVNLTS Hueá; (22) CCBVNLTS Quaûng Trò.

Coù theå noùi, trong thôøi gian qua, chuùng ta ñaõ laøm ñöôïc moät kyø tích, ñoù laø môû ñöôïc oå khoaù cuûa caùnh cöûa öùng duïng kyõ thuaät PCR thaønh thöôøng qui raát höõu duïng trong chaån ñoaùn vaø nghieân cöùu y sinh hoïc khoâng chæ taïi caùc phoøng thí nghieäm lôùn maø taïi caû caùc phoøng thí nghieäm qui moâ vöøa vaø nhoû taïi nhieàu tænh thaønh. Thöïc teá naøy hoaøn toaøn tieán boä hôn haün caùc nöôùc trong khu vöïc coù trình ñoä khoa hoïc tieân tieán hôn chuùng ta nhieàu nhö Singapore, Malaysia, Thaùi Lan, Philippine… vì taïi caùc nöôùc naøy, xeùt nghieäm PCR chæ ñöôïc laøm thöôøng qui taïi caùc beänh vieän lôùn vaø chæ thöïc hieän ñöôïc giôùi haïn treân moät soá beänh maø thoâi. Chính döïa treân trieát lyù hoaït ñoäng: “Mang khoa hoïc veà ñôøi soáng ñeán vôùi cuoäc soáng” (bring life-science into life), caùc nhaø khoa hoïc cuûa ñôn vò sinh hoïc phaân töû vaø kieân trì vôùi phöông chaâm 6A: giaù thaønh reõ (affordable), luoân coù saün (available), deã söû duïng (assesible), kyõ thuaät thích hôïp (appropriate), ñuoåi kòp tieán boä (advanced approach) vaø deã ñöôïc chaáp nhaän (acceptabe); caùc nhaø nghieân cöùu cuûa ñôn vò sinh hoïc phaân töû Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh vaø cuûa Trung Taâm Nghieân Cöùu Vaø Phaùt Trieån cuûa Coâng Ty Coâng Ngheä Sinh Hoïc Nam Khoa ñaõ vaø ñang thöïc söï ñoùng goùp vaøo kyø tích treân qua caùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát. Môû ñöôïc caùnh cöûa öùng duïng PCR laø môû ra moät khoâng gian bao la cho caùc öùng duïng vaø nghieân cöùu y sinh hoïc cuûa nöôùc nhaø. Chuùng ta, töø caùc nhaø laõnh ñaïo cao caáp cho ñeán caùc nhaø khoa hoïc, ai cuõng bieát phaùt trieån coâng ngheä sinh hoïc seõ laø moät ñoäng löïc ñeå phaùt trieån khoa hoïc vaø kinh teá cho ñaát nöôùc. Nhöng tìm ñöôïc nhöõng chìa khoaù naøo ñeå môû ñöôïc caùc caùnh cöûa cho söï phaùt trieån coâng ngheä sinh hoïc cuûa ñaát nöôùc? Phaûi chaêng PCR laø moät trong caùc chìa khoaù ñoù?!!
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương