Phụ lục số VI dự toán thu ngân sách đỊa phưƠng sautải về 57.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích57.22 Kb.

Phụ lục số VI

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND

ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

line 8ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung các khoản thu

Dự toán
giao đầu
năm 2012

Dự toán
bổ sung
2012

Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2012

A

B

1

2

3=1+2

 

** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.858.929

989.988

10.848.917

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

8.642.929

757.102

9.400.031

1

Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia

8.642.929

0

8.642.929

-

Các khoản thu 100%

1.314.050

 

1.314.050

-

Thu phân chia theo tỷ lệ %

7.328.879

 

7.328.879

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2012

0

757.102

757.102

2.1

Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia

0

104.422

104.422

-

Nguồn vốn đầu tư XDCB

 

28.000

28.000

-

Nguồn vốn thường xuyên

 

76.422

76.422

2.2

Nguồn hỗ trợ có mục tiêu

0

161.103

161.103

a

Nguồn vốn đầu tư XDCB

0

96.417

96.417

-

Đầu tư XDCB dự án cầu Hóa An

 

70.000

70.000

-

KP thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào Sân bay Biên Hòa

 

26.417

26.417

b

Nguồn vốn thường xuyên

0

64.686

64.686

-

Kinh phí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

 

1.700

1.700

-

Hỗ trợ dự án, KHCN

 

500

500

-

Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới

 

430

430

-

Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em

 

525

525

-

Chương trình Quốc gia về an toàn lao động

 

2.370

2.370

-

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mầm non 05 tuổi

 

1.570

1.570

-

Kinh phí ĐBXH theo NĐ 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ và Luật Người cao tuổi

 

32.900

32.900

-

Hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

 

1.896

1.896

-

Hỗ trợ miễn giảm chi phí học tập theo NĐ 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ

 

18.690

18.690

-

Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương

 

605

605

-

Hỗ trợ KP hộ nghèo tiền điện (Quý 1 và Quý 2/2012)

 

1.537

1.537

-

Hỗ trợ trang phục Công an xã

 

1.963

1.963

2.3

Từ nguồn thưởng vượt dự toán thu năm 2011

0

191.577

191.577

-

Nguồn thưởng vượt dự toán thu năm 2011

 

191.577

191.577

2.4

Từ nguồn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

0

300.000

300.000

-

Nguồn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

 

300.000

300.000

B

Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN

1.216.000

232.886

1.448.886

1

Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết

600.000

232.886

832.886

-

Dự toán giao đầu năm

600.000

 

600.000

-

Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011 (kết dư)

 

232.886

232.886

2

Ghi thu học phí

56.000

 

56.000

3

Ghi thu viện phí

560.000

 

560.000

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương