Phụ lục số 7 TỔng nguồn lực thực hiện chưƠng trìNHtải về 61.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích61.8 Kb.


Phụ lục số 7
TỔNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

( Kèm theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng)TT

CHỈ TIÊU

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng cộng
I

Nguồn vốn đầu tư trong năm

28,033.83

27,568.83

26,073.83

21,618.90

15,933.28

12,010.29

8,459.02

139,697.96
1

Ngân sách thành phố

24,953.83

24,674.83

23,827.83

20,068.90

14,933.28

11,260.29

7,709.02

127,427.96
 

- Hỗ trợ về y tế (Mua thẻ BHYT)

19,775.83

19,775.83

19,775.83

17,364.90

13,169.28

9,966.29

6,599.02

106,426.96
 

- Hỗ trợ về giáo dục (Miễn giảm học phí)

1,308

1,308

1,308

1,004

764

544

360

6,596
 

- Hỗ trợ về dạy nghề

1,500

1,500

1,250

1,250

1,000

750

750

8,000
 

- Hỗ trợ về nhà ở

2,370

2,091

1,494

450

0

0

0

6,405
2

Ngân sách trung ương

1,500

1,500

1,250

1,250

1,000

750

750

8,000
 

- Hỗ trợ dạy nghề

1,500

1,500

1,250

1,250

1,000

750

750

8,000
3

Huy động cộng đồng

1,580

1,394

996

300

0

0

0

4,270
 

- Hỗ trợ về nhà ở

1,580

1,394

996

300

0

0

0

4,270
II

Nguồn vốn cho vay

314,088

327,960

327,960

327,960

327,960

327,960

327,960

327,960
1

Vốn thành phố uỷ thác

7,762

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 
 

- Trong đó bổ sung trong năm

2,500

2,238

0

0

0

0

0

 
2

Vốn Ngân hàng CSXH

306,326

317,960

317,960

317,960

317,960

317,960

317,960

 
 

- Trong đó bổ sung trong năm

12,000

11,634

0

0

0

0

0

 
 

Tổng nguồn (I+II)

342,121.83

355,528.83

354,033.83

349,578.90

343,893.28

339,970.29

336,419.02

467,657.96
: images -> danang -> file
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Phụ lục số 3 nguồn vốn cho vay hộ nghèO
file -> I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương