Phụ lục số 5 BẢn mô TẢ CÔng việc của vị trí việc làM (vtvl)tải về 25.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích25.38 Kb.
UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Đơn vị báo cáo: ....................................
Phụ lục số 5

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM (VTVL)

(Kèm theo Công văn số: ........ /UBND-PNV ngày tháng năm 2015

của Úy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn)

Tên VTVL:


Mã VTVL:

Ngày bắt đầu thực hiện:


Đơn vị công tác
Quản lý trực tiếp

(VTVL của cấp trên trực tiếp)

Quản lý chức năng

(VTVL của cấp quản lý chức năng)

Quan hệ công việc

(Các vị trí công việc khác liên quan trực tiếp đến vị trí này)

Công việc liên quan

(Tên tài liệu, công việc liên quan đến vị trí này)Mục tiêu vị trí công việc (tóm tắt tổng quan về VTVL):

Các nhiệm vụ chính

Tỷ trọng

thời gian (%)

Tiêu chí đánh giá hoàn thành

công việc
Thẩm quyền ra quyết định:

Số cán bộ thuộc quyền quản lý:

Thẩm quyền tài chính:
Trình độ chuyên môn; ngành, chuyên ngành đào tạo:Kinh nghiệm công tác:


Ngạch công chức tương ứng

Yêu cầu năng lực

Năng lực cốt lõi:

Năng lực quản lý:

Năng lực chuyên môn:

Yêu cầu kỹ năng

□ Kỹ năng quản lý lãnh đạo

□ Xử lý tình huống

□ Khả năng phân tích

□ Kỹ năng giao tiếp

□ Kỹ năng phối hợp

□ Sử dụng ngoại ngữ

□ Kỹ năng soạn thảo văn bản

□ Kỹ năng tin học, máy tính□ Khác (đề nghị ghi rõ)………………………

Những đòi hỏi đặc thù của vị trí công việc (nếu có):


Các điều kiện cần có (ngoài năng lực cá nhân) để hoàn thành tốt công việc (ví dụ yêu cầu về hỗ trợ, phối hợp…):


Điều kiện làm việc

Chỗ làm việc:

Trang thiết bị:

Các điều kiện khác (nếu có):Tên người thực hiện VTVL:

Tên người quản lý trực tiếp:Chữ ký

Chữ ký


Ngày

NgàyCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương