Phụ lục số 4 MẪu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao đỘng của doanh nghiệPtải về 72.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích72.97 Kb.
Phụ lục số 4

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

CỦA DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế )
ĐỊA PHƯƠNG:...................................

DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ:...............
Kính gửi:…………………….................
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Kỳ báo cáo:.......................năm.......
Tên 1:............................................................................................................

Ngành nghề sản xuất kinh doanh2:................................................................

Loại hình 3:........................................................................…...............

Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4:...............................................................

Địa chỉ: (số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã)...........................................


TT

Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo

ĐVT

Số liệu

1

Lao động1.1. Tổng số lao động

Người
- Trong đó: Tổng số lao động nữ

Người
1.2. Số Lao động trực tiếp

Người
- Trong đó:

+ Tổng số lao động nữNgười+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI)

Người
2

Tai nạn lao động- Tổng số vụ tai nạn lao động

Vụ
+ Trong đó, số vụ có người chết

Vụ
- Tổng số người bị tai nạn lao động

Người
+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động

Người
- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp…)

Triệu đồng
- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền)

Triệu đồng
- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động

Ngày
3

Bệnh nghề nghiệp- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo

Người
Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp

Người
- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp

Ngày
- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp

Người
- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động như: điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp…)

Triệu đồng
4

Kết quả phân loại sức khoẻ của người lao động+ Loại I

Người
+ Loại II

Người
+ Loại III

Người
+ Loại IV

Người
+ Loại V

Người
5

Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động- Tổng số người sử dụng lao động được huấn luyện/tổng số người sử dụng lao động hiện có

Người/

người

- Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động được huấn luyện/Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động hiện có

Người/

người

- Tổng số an toàn- vệ sinh viên được huấn luyện/ Tổng số ATVSV hiện có

Người/

người

- Số người lao động được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động

Người/

người

- Tổng số người lao động được huấn luyện

Người
- Tổng chi phí huấn luyện: (Chi phí này nằm trong Chi phí tuyên truyền, huấn luyện nêu tại Điểm 10)

Triệu đồng
6

Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ- Tổng số

Cái
- Trong đó: + Số đã được đăng ký

Cái
+ Số đã được kiểm định

Cái
7

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi- Số giờ làm thêm bình quân/ngày, người

Giờ
- Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả năm)/1 người

Ngày
8

Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật- Tổng số người

Người
- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10)

Triệu đồng
9

Tình hình đo đạc môi trường lao động- Số mẫu đo môi trường lao động

Mẫu
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn

Mẫu
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo

 • Nhiệt độ

 • Bụi

 • Ồn

 • Rung

 • Hơi khí độc

 • ...
Mẫu/mẫu
10

Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động- Các biện pháp kỹ thuật an toàn

Triệu đồng
- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh

Triệu đồng
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Triệu đồng
- Chăm sóc sức khỏe người lao động

Triệu đồng
- Tuyên truyền, huấn luyện

Triệu đồng
- Chi khác

Triệu đồng
............ngày........ tháng................năm……..

Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)


___________________
Hướng dẫn cách ghi:

- Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Loại hình doanh nghiệp (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:

  • Doanh nghiệp nhà nước;

  • Công ty Trách nhiệm hữu hạn/ Công ty TNHH 01 thành viên;

  • Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51 % vốn thuộc sở hữu Nhà nước;

  • Doanh nghiệp tư nhân;

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài;

  • Công ty hợp danh;

  • Hợp tác xã...;

  • Khác.- Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):

  • Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm công ty;

  • Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;

  • Ghi tên Sở, Ban, Ngành, nếu trực thuộc Sở Ban ngành tại địa phương;

  • Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên
: SiteFolders -> KCN -> 211 -> Phong%20doanh%20nghi%E1%BB%87p -> C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông
SiteFolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục số 10 MẪu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao đỘng cấp cơ SỞ
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục 9 HƯỚng dẫn kê khai c/O
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương