Phụ lục số 3 (Kèm theo Công văn số 2089/stc-vgcs ngày 05/6/2013 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa) Tên doanh nghiệp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích14.25 Kb.
Phụ lục số 3

(Kèm theo Công văn số 2089/STC-VGCS ngày 05/6/2013 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa)

Tên doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ:

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mã số thuế:

BẢNG GIÁ PHÒNG

Thực hiện kể từ ngày ……….tháng ………..năm……..

(Theo bảng giá đã kê khai với Cơ quan tài chính ngày ……. )
Đơn vị tính: Đồng/phòng/ngày đêm

Loại phòng/ Quy cách chất lượng phòng

Số hiệu

Phòng


Mức giá

niêm yết


Ghi chú
Mức giá niêm yết nêu trên đã bao gồm thuế GTGT.

Mức giá niêm yết nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa là …… người trong một buồng, phòng lưu trú.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đồng ý khách lưu trú ghép thêm người trong buồng, phòng so với số khách lưu trú tối đa như nêu trên thì phải ghi rõ mức phụ thu đối với khách ở ghép.

Cơ sở kinh doanh chúng tôi cam kết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nếu sai cơ sở chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiện trước pháp luật.

Khi cần quý khách có thể liên hệ theo các số điện thoại sau, nếu cơ sở chúng tôi không thực hiện đúng bảng giá đã niêm yết:

Sở Tài chính: 058.3822072 (Phòng Thanh tra) – 058.3826741 (Phòng Vật giá)

Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch: 058.3811871 (Phòng Thanh tra)

Chi cục Thuế TP Nha Trang: 058.3526181


GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)
: Resources -> Docs -> VG%20CS
Docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Docs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Docs -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Docs -> QuyếT ĐỊnh số 30/2007/QĐ-ttg ngay 5/3/2007 CỦa thủ TƯỚng chính phủ ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
VG%20CS -> Phụ lục số 1 (Kèm theo Quy định biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-ubnd ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Tên đơn vị CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VG%20CS -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương