PHỤ LỤc số 1 ĐƠNĐĂng ký tham dự ĐẤu giá (Ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-abs. QcđG ngày 30 tháng 11 năm 2015) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 37.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích37.18 Kb.
#28277


PHỤ LỤC SỐ 1

ĐƠNĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ


(Ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-ABS.QCĐG ngày 30 tháng 11 năm 2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

.., ngày ...tháng…năm 2015ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi:Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.................................................................................................................

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu..................................Ngày cấp ...........................Nơi cấp....................

Địachỉ:..............................................................................................................................................

Điện thoại:.............................................................Fax:.....................................................................

Số lượng cổ phần đang sở hữu tại HNPIC (nếu có) :...........................................................cổ phần

Mã cổ đông tại HNPIC (nếu có)........................................................................................................

Tên tài khoản:....................................................................................................................................

Số tài khoản VNĐ:........................................Mở tạiNgân hàng.......................................................

(Tài khoản này dùng để trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư trong trường hợp không trúng đấu giá)

Tôi/chúng tôi xin đăng ký đấu giá mua cổ phần HNPIC như sau:

Số cổ phần đăng ký mua:................................................................cổ phần

(Bằng chữ:........................................................................................................................................)

Số tiền đặt cọc tham dự đấu giá đã nộp:............................................................................................

(Bằng chữ:........................................................................................................................................)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của EVNHANOi tại HNPIC và các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần, tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự đấu giá và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả bán đấu giá. Nếu vi phạm tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.Cá nhân/tổ chức đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))


Các giấy tờ nộp kèm theo:

1rectangle 3. Bản sao hợp lệ CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

2rectangle 2. Giấy ủy quyền cho đại diện thực hiện việc đấu giá (nếu ủy quyền)

3rectangle 1. Giấy nộp tiền đặt cọc mua cổ phần.PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY ỦY QUYỀN

(Ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 217./QĐ-ABS.ĐG ngày30tháng 11năm 2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

………, ngày ...tháng….năm 2015GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi:Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tên tổ chức hoặc cá nhân:......................................................................................................................

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu................................Ngày cấp....................Nơi cấp............................ ......

Địa chỉ:...................................................................................................................................................

Điện thoại:..................................................................Fax:.....................................................................

Người đại diện:.......................................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu:........................................Ngày cấp .........................Nơi cấp.....................................

Do không có điều kiện trực tiến tiến hành thủ tục và tham dự đấu giá mua cổ phầnHNPIC tại ABS được tổ chức vào ngày............., nay tôi:ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):................................................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu.....................................Ngày cấp......................Nơi cấp..............................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................................

Điện thoại:................................................................Fax:.......................................................................

Thay mặt tôi tham dự đấu giá cổ phầnHNPIC, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá).

2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

Tôi cam kết chấp thuận kết quả đấu giá do Ông (Bà)..................................................thay mặt tôi thực hiện theo Giấy ủy quyền này. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.


Người được ủy quyền
(ký, họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))


XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

PHỤ LỤC SỐ 3

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ


(Ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-ABS.ĐG ngày 30tháng 11 năm 2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

………, ngày ...tháng….năm 2015ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tên tổ chức/cá nhân:...............................................................................................................................

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:................................Ngày cấp....................Nơi cấp..............................

Địa chỉ trụ sở kinh doanh /Địa chỉ thường trú:...................................................................................

Điện thoại:.........................................................Fax:.........................................................................

Vào ngày..............................., chúng tôi/tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phầnHNPICtại ABS với chi tiết như sau:

Số cổ phần đã đăng ký mua:....................................................................................................cổ phần

(Bằng chữ:..........................................................................................................................................)

Số tiền đặt cọc tham dự đấu giá đã nộp:................................................................................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................................................)

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá với lý do:.....................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.  

CÔNG TY.../NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

Phần dành cho ABS:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: ...................................................................................

Số CMND/(Số đăng ký kinh doanh).....................................vào lúc....giờ......ngày...............................


Nhân viên

Kiểm soát

PHỤ LỤC SỐ 4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ


(Ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-ABS.ĐG ngày 30 tháng 11 năm 2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

………, ngày ...tháng….năm 2015ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Tên tổ chức/cá nhân:...............................................................................................................................

Số CMND/ Số ĐKKD:......................................Ngày cấp.......................Nơi cấp..................................

Mã số nhà đầu tư....................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:.......................................................................................................................................

Điện thoại:..............................................................................................................................................

Số tài khoản:.........................................Mở tại.......................................................................................

Ngày....................................., tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần HNPIC

Với số lượng:...................................(Viết bằng chữ:............................................................................ )

Và đã đặt cọc số tiền:..............................(Viết bằng chữ..................................................................... )

tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm.

Tại ..........................................................................................................................................................

Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

□ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, ghi sai thông tin .....................(đính kèm theo đơn này)

□ Mất phiếu tham dự đã cấp

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. 

Cá nhân/ Tổ chức
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Phần dành cho ABS:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: ...................................................................................Số CMND/(Số đăng ký kinh doanh).........................................vào lúc......giờ.......ngày........................

Nhân viên

Kiểm soát
Каталог: images
images -> Hướng dẫn sử dụng Dropbox Để sử dụng được Dropbox
images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs

tải về 37.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương