Phụ lục số 1. Đơn vịtải về 100.04 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích100.04 Kb.
#53243
1   2   3   4   5
pl 1 ctu 2786

Đại diện bên nhận khoán

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng


Chủ tịch UBND xã(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phụ lục số 01.4

Huyện:............................

Mẫu số: C60- X

UBND xã:.......................

(Ban hành theo TT số: /2011/TT-BTC

Mã ĐVSDNS:................

ngày của BTC)BẢNG KÊ GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH XÃ

A- Phần ghi thuChương

Mã ngành kinh tế

Mã nội dung kinh tế

Chứng từ

Nội dung thu

Số tiền

Số

Ngày

1

2

3

4

5

6

7x

x

x

x

x

Cộng
B- Phần ghi chi

Chương

Mã ngành kinh tế

Mã nội dung kinh tế

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số

Ngày

1

2

3

4

5

6

7x

x

x

x

x

Cộng
(Kèm theo .............chứng từ gốc)
Số tiền đề nghị ghi thu ngân sách xã là :.....................................................................
(Viết bằng chữ...........................................................................................................)
Số tiền đề nghị ghi chi ngân sách xã là :.....................................................................
(Viết bằng chữ...........................................................................................................)Ủy ban nh©n d©n x·

Kho b¹c nhµ n­íc

Ngµy........th¸ng............n¨m............

Ngµy........th¸ng............n¨m............

KÕ to¸n tr­ëng

Chñ tÞch UBND x·

KÕ to¸n

KiÓm so¸t

Gi¸m ®èc

(Ký, hä tªn)

(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

(Ký, hä tªn)

(Ký, hä tªn)

(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

tải về 100.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương