Phụ lục số 1. Đơn vịtải về 100.04 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích100.04 Kb.
#53243
  1   2   3   4   5
pl 1 ctu 2786Phụ lục số 01.1Đơn vị:.....................................
Bộ phận : .................................

Mẫu số C05 – X
(Ban hành theo TT số: /2011/TT-BTC

Mã ĐV có QH với NS:..............

ngày của BTC)BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP
Tháng........năm.........
Số:……..........
Nợ:................
Có:................Số
TT

Họ và tên

Chức vụ


Địa chỉ
cơ quan làm việc

Mức lương đang hưởng

Tỷ lệ (%)
hưởng
phụ cấp

Số tiền
phụ cấp được hưởng

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

E

Cộng

x

x

x

x
x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):……………........……………………………………


(Thanh toán phụ cấp cho các khoản phụ cấp chưa tính trong bảng thanh toán tiền lương như phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm…)Ngày….. tháng…..năm…..

Người lập

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)


Phụ lục số 01.2Huyện: ........................

Mẫu số: C51- X

UBND xã:....................

(Ban hành theo TT số: /2011/TT-BTC

Mã ĐVSDNS:.............

ngày của BTC)HỢP ĐỒNG GIAO THẦU
Số:..............

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xâu dựng theo Luật đấu thầu.
Căn cứ kết quả mở thầu ngày.............................................................................
Hôm nay, ngày..........tháng...........năm....., Tại..................................................
Chúng tôi gồm:
Một bên là UBND xã (bên giao thầu gọi tắt là Bên A):
Ông/Bà....................................................... Đại diện cho UBND
Ông/Bà....................................................... Kế toán trưởng xã
Có TK số:................................................... tại..................................................
Một bên là .................. (bên nhận thầu, nhận khoán gọi tắt là Bên B):
Ông/Bà...................................Chức vụ: ..................Đại diện cho...........................
Ông/Bà...................................Chức vụ: ..................Đại diện cho..........................
Có TK số:.............................................. tại...................................................
Cùng thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

Điều 1:


Bên B nhận làm hợp đồng cho Bên A, gồm những công việc và các yêu cầu kỹ thuật như sau:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Điều 2: Thời hạn thực hiện hợp đồng:
- Ngày bắt đầu: .................................................................................................
- Ngày kết thúc:.................................................................................................


Điều 3:
- Giá trị của Hợp đồng:......................đồng (Viết bằng chữ)..............................
- Phương thức thanh toán: .................................................................................
- Thời hạn thanh toán quy định như sau:

+ Đợt 1: Ngày ..... tháng .... năm ..... .......................................................


Số tiền: .................... đồng (Viết bằng chữ)................................
+ Đợt 2: Ngày ..... tháng .... năm .....
Số tiền: .................. đồng (Viết bằng chữ)..................................


+ Đợt 3: Ngày ..... tháng .... năm .....
Số tiền: ..................... đồng (Viết bằng chữ)...............................
...........................................................................................................................tải về 100.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương