Phụ lục số 1 (Kèm theo Quy định biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-ubnd ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Tên đơn vị CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 38.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích38.36 Kb.
#829
Phụ lục số 1

(Kèm theo Quy định biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND

ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)


Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

thực hiện đăng ký giá

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………

Khánh Hòa, ngày tháng năm

V/v đăng ký giá dịch vụ lưu trú
Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.(Hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố)

Thực hiện theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Doanh nghiệp chúng tôi tự xây dựng và đăng ký giá dịch vụ lưu trú như sau:

- Tên doanh nghiệp: Mã số thuế:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số điện thoại: Số fax:

- Tên cơ sở kinh doanh: Loại hạng của cơ sở kinh doanh:

- Địa chỉ, điện thoại và nơi đăng ký nộp thuế của cơ sở kinh doanh đăng ký giá (trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở kinh doanh thì ghi chi tiết từng cơ sở).

…….(tên đơn vị đăng ký giá) gửi Biểu mẫu đăng ký giá dịch vụ lưu trú và đăng ký thực hiện kể từ ngày.…………

Bảng đăng ký giá cụ thể gửi kèm theo công văn này sẽ thay thế cho Bảng đăng ký giá kèm theo công văn số…ngày……tháng……năm……(nếu có).

……..(tên đơn vị đăng ký giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã đăng ký.

Đề nghị quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu đăng ký giá của (tên đơn vị đăng ký giá) theo quy định.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên; (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu.
Cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá

ghi nhận ngày nộp biểu mẫu đăng ký giáPhụ lục số 2

(Kèm theo Quy định biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa).


Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

thực hiện đăng ký giá

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢNG ĐĂNG KÝ GIÁ DỊCH VỤ LƯU TRÚ

(Kèm theo công văn số ngày của (tên đơn vị đăng ký giá))


Đơn vị tính: Đồng/phòng/ngày đêm

Loại phòng/ Quy cách chất lượng phòng

Số hiệu

Phòng


Mức giá đăng ký trước liền kề

Mức giá đăng ký

Ghi chú
- Mức giá đăng ký nêu trên đã bao gồm thuế GTGT.

- Mức giá đăng ký nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa là …… người trong một phòng (buồng) lưu trú.Trường hợp cơ sở kinh doanh đồng ý khách lưu trú ghép thêm người trong buồng, phòng so với số khách lưu trú tối đa như nêu trên thì phải ghi rõ mức phụ thu đối với khách ở ghép.

- Chính sách giảm giá (nếu có):

- Mức giá đăng ký trước liền kề tại công văn số ………ngày…….của (tên đơn vị đăng ký giá)
GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)
Cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá

ghi nhận ngày nộp biểu mẫu đăng ký giáPhụ lục số 3

(Kèm theo Quy định biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND

ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Tên doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ:

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mã số thuế:
BẢNG GIÁ PHÒNG

Thực hiện kể từ ngày ……….tháng ………..năm……..

(Theo bảng giá đã đăng ký với cơ quan tài chính ngày ……. )
Đơn vị tính: Đồng/phòng/ngày đêm


Loại phòng/ Quy cách chất lượng phòng

Số hiệu

Phòng


Mức giá

niêm yết


Ghi chú

Mức giá đăng ký nêu trên đã bao gồm thuế GTGT.

Mức giá đăng ký nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa là …… người trong một phòng (buồng) lưu trú.Trường hợp cơ sở kinh doanh đồng ý khách lưu trú ghép thêm người trong buồng, phòng so với số khách lưu trú tối đa như nêu trên thì phải ghi rõ mức phụ thu đối với khách ở ghép.

Chính sách giảm giá (nếu có):

Cơ sở kinh doanh chúng tôi cam kết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nếu sai cơ sở chúng tôi xin hoàn chịu trách nhiện trước pháp luật.

Khi cần quý khách có thể liên hệ theo các số điện thoại sau, nếu cơ sở chúng tôi không thực hiện đúng bảng giá đã niêm yết:

Sở Tài chính: 058.3822072 (Phòng Thanh tra) - 058.3826741(Phòng Vật giá)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 058.3811871 (Phòng Thanh tra)

Chi cục Thuế TP. Nha Trang: 058.3562181

Chi cục Thuế TP. Cam Ranh: 058.3505256

Chi cục Thuế huyện Diên Khánh: 058.3773982

Chi cục Thuế huyện Cam Lâm: 058.3983336

Chi cục Thuế huyện Ninh Hòa: 058.3634777

Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh: 058.3840745


GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)
Каталог: Resources -> Docs -> VG%20CS
Docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Docs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Docs -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Docs -> QuyếT ĐỊnh số 30/2007/QĐ-ttg ngay 5/3/2007 CỦa thủ TƯỚng chính phủ ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
VG%20CS -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNH
VG%20CS -> Phụ lục số 3 (Kèm theo Công văn số 2089/stc-vgcs ngày 05/6/2013 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa) Tên doanh nghiệp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 38.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương