Phô lôc sè 03 Kinh phÝ hç trî xÐt tèt nghiÖp thcs n¨m 2007tải về 25.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.23 Kb.
#21941

Phô lôc sè 03

Kinh phÝ hç trî xÐt tèt nghiÖp THCS n¨m 2007

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 767/Q§-UBND ngµy 30/5/2007

cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i)

§¬n vÞ : 1.000 ®ång

 

 

 

 

 

STT

§¬n vÞ

Sè tr­êng

Møc hç trî

Kinh phÝ

 

 

 

 

 

 

Tæng céng

194

 

96.030

1

Thµnh phè Yªn B¸i

10

495

4.950

2

ThÞ x· NghÜa Lé

6

495

2.970

3

HuyÖn Lôc Yªn

26

495

12.870

4

HuyÖn V¨n Yªn

29

495

14.355

5

HuyÖn TrÊn Yªn

32

495

15.840

6

HuyÖn V¨n ChÊn

32

495

15.840

7

HuyÖn Yªn B×nh

28

495

13.860

8

HuyÖn Mï Cang Ch¶i

16

495

7.920

9

HuyÖn Tr¹m TÊu

15

495

7.425

 

 

 

 

 
Ghi chó:


(1) C¨n cø møc hç trî trªn c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè ph©n bæ vµ giao ngay kinh phÝ cho c¸c

®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó thùc hiÖn


(2) C¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c¨n cø møc kinh phÝ ®­îc hç trî vµ c¸c nguån tµi chÝnh hîp ph¸p

kh¸c (dù to¸n ng©n s¸ch ®­îc giao, nguån thu sù nghiÖp nÕu cã… cña ®¬n vÞ) ®Ó chi phôc vô

xÐt tèt nghiÖp THCS theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh.
tải về 25.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương