PHỤ LỤc số 01 MÃ SỐ HÀng hóa và TỔng lưỢng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu từ campuchia năM 2014 VÀ NĂM 2015tải về 42.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích42.04 Kb.
PHỤ LỤC SỐ 01

MÃ SỐ HÀNG HÓA VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA NĂM 2014 VÀ NĂM 2015
(Kèm theo Thông tư số 09 /2014/TT-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Công Thương)

MÃ SỐ HÀNG HÓA

TÊN HÀNG

TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH NĂM 2014

TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH NĂM 2015

I- Thóc, gạo các loại

3.000 tấn

3.000 tấn

1006.10

- Thóc1006.10.10

- - Để gieo trồng
1006.10.90

- - Loại khác
1006.20

- Gạo lứt:
1006.20.10

- - Gạo Thai Hom Mali
1006.20.90

- - Loại khác
300.000 tấn

300.000 tấn
1006.30

- Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ:
1006.30.30

- - Gạo nếp
1006.30.40

- - Gạo Thai Hom Mali
 

- - Loại khác:
1006.30.91

- - - Gạo luộc sơ
1006.30.99

- - - Loại khác
II- Lá thuốc lá khô

3.000 tấn

3.000 tấn

2401.10

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng
2401.10.20

- - Loại Virginia, Chưa sấy bằng không khí nóng
2401.10.40

- - Loại Burley
2401.10.50

- - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)
2401.10.90

- - Loại khác
2401.20

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:
2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng
2401.20.20

- - Loại Virginia, Chưa sấy bằng không khí nóng
2401.20.30

- - Loại Oriental
2401.20.40

- - Loại Burley
2401.20.50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng
2401.20.90

- - Loại khác
 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH CÁC CẶP CỬA KHẨU
(Kèm theo Thông tư số 09 /2014/TT-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Công Thương)

STT

Phía Việt Nam

Phía Campuchia

1

Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai)

Ô Da Đao (tỉnh Rattanakiri)

2

Buprăng (tỉnh Đắk Nông)

Ô Răng (tỉnh Mondolkiri)

3

Đăk Peur (tỉnh Đắk Nông)

Nam Lear ( tỉnh Mondolkiri)

4

Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)

Trapaing Sre (tỉnh Kratie)

5

Hoàng Diệu (tỉnh Bình Phước)

La pa khê ( tỉnh Mondolkii)

6

Lộc Thịnh (tỉnh Bình Phước)

Tonle Cham (tỉnh Kampong Cham)

7

Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)

Ba Vét (tỉnh Xvay Riêng)

8

Xa Mát (tỉnh Tây Ninh)

Trapaing Plong (tỉnh Công Pông Chàm)

9

Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh)

Đa (tỉnh Công Pông Chàm)

10

Cà Tum (tỉnh Tây Ninh)

Chăn Mun (tỉnh Công Pông Chàm)

11

Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh)

Sa Tum (tỉnh Công Pông Chàm)

12

Phước Tân (tỉnh Tây Ninh)

Bos môn (tỉnh Xvay Riêng)

13

Bình Hiệp (tỉnh Long An)

Prây Vo (tỉnh Xvay Riêng)

14

Vàm Đồn (tỉnh Long An)

Sre barang (tỉnh Xvay Riêng)

15

Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)

Xom Rông (tỉnh Xvay Riêng)

16

Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp)

Bon Tia Chak Crây (tỉnh Pray Vêng)

17

Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp)

Koh Rokar (tỉnh Pray Vêng)

18

Vĩnh Xương (tỉnh An Giang)

Ka-oam Samnor (tỉnh Kan Đan)

19

Tịnh Biên (tỉnh An Giang)

Phnom Den (tỉnh Ta Keo)

20

Khánh Bình (tỉnh An Giang)

Chrây Thum (tỉnh Kan Đan)

21

Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang)

Kampong Krosang ( tỉnh Takeo)

22

Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)

Prek Chak (tỉnh Cam Pốt)

23

Giang Thành (tỉnh Kiên Giang)

Ton Hon (tỉnh Cam Pốt)

24

Đắc Ruê (tỉnh Đắk Lắk)

Chimet (tỉnh Mondolkiri)

 

 
: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương