PHỤ LỤc số 01 (Kèm theo Thông tư số 91/2010/tt-btc ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính ) I- danh mục chứng từ KẾ toáNtải về 1.01 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính )

I- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Số

TT


TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

A

Chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án
1

Phiếu xác định tiền, giá trị hạch toán tài sản, tang vật

Mẫu C01-THA

2

Phiếu thu (*)

Mẫu C02-THA

3

Phiếu chi (*)

Mẫu C03-THA

4

Phiếu nhập kho (*)

Mẫu C04-THA

5

Phiếu xuất kho (*)

Mẫu C05-THA

6

Chứng từ xác nhận kết quả giao, nhận thi hành án

Mẫu C06-THA

7

Chứng từ kết chuyển

Mẫu C07-THA

8

Giấy đề nghị tạm ứng (*)

Mẫu C08-THA

9

Giấy thanh toán tạm ứng (*)

Mẫu C09-THA

10

Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu C10-THA

11

Giấy đề nghị chi

Mẫu C11-THA

12

Giấy đề nghị nhập kho tài sản, tang vật

Mẫu C12-THA

13

Giấy đề nghị xuất kho tài sản, tang vật

Mẫu C13-THA

14

Giấy đề nghị trích tài khoản tạm giữ chuyển trả tiền thi hành án

Mẫu C14-THA

15

Giấy đề nghị rút tiền mặt từ tài khoản tạm giữ để thi hành án

Mẫu C15-THA

16

Giấy đề nghị KBNN bảo quản vàng, bạc, đá quý

Mẫu C16-THA

17

Bảng kê mua hàng (*)

Mẫu C17-THA

18

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (*)

Mẫu C18-THA

19

Bảng kê chi tiền cho người tham gia cưỡng chế THA

Mẫu C19-THA

20

Bảng kê các khoản tiền nộp NSNN

Mẫu C20-THA

21

Bảng kê các khoản tiền mặt nhập quỹ

Mẫu C21-THA

22

Bảng kê các khoản tiền mặt xuất quỹ

Mẫu C22-THA

23

Bảng kê vàng bạc, đá quý

Mẫu C23-THA

24

Bảng kê phân phối tiền bán tài sản để thi hành án

Mẫu C24-THA

25

Biên bản kiểm kê tài sản, tang vật

Mẫu C25-THA

26

Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt (*)

Mẫu C26-THA

27

Biên bản kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý (*)

Mẫu C27-THA

28

Biên lai thu tiền

Mẫu C28-THA

29

Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án

Mẫu C29-THA

30

Biên lai thu tiền nộp NSNN

Mẫu C30-THA

31

Biên lai thu tiền thi hành án (theo đơn yêu cầu)

Mẫu C31-THA

B

Chứng từ ban hành ở các văn bản khác
1

Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt
2

Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản
3

Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ tiền mặt
4

Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ chuyển khoản
5

Giấy nộp tiền vào tài khoản
6

Ủy nhiệm thu
7

Ủy nhiệm chi
8

Hóa đơn, vé các loại (theo quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ)
9

Hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng...
C

Các chứng từ nghiệp vụ thi hành án khác

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về biểu mẫu giấy tờ trong thi hành án

1

Các Quyết định về thi hành án dân sự

2

Các Biên bản về thi hành án dân sự

(*) Mẫu chứng từ được vận dụng từ mẫu chứng từ ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã được chi tiết hóa cho phù hợp với đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sựII- MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁNĐơn vị:........................................................

Mẫu số: C01– THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)
Số:................

PHIẾU XÁC ĐỊNH

TIỀN, GIÁ TRỊ HẠCH TOÁN TÀI SẢN, TANG VẬT

Ngày ... tháng ... năm 20...

Quyết định thi hành án hoặc yêu cầu thu số: .......... ngày ... tháng ... năm ...... của ……………….………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…...

Số

TT


Loại tiền, tài sản, tang vật

và nội dung hoạt độngĐơn vị tính

Số

lượng


Đơn giá

hạch toánThành tiền

Tài khoản

NợA

B

C

1

2

3

D

E
Tổng cộng:

x
x
x

x

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………..………………………………

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Chấp hành viên

(Ký, họ tên)

Đơn vị:........................................................

Mẫu số: C02– THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

Ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)
PHIẾU THU

Số:................Ngày ... tháng ... năm 20... Nợ:..............

Có................

Họ, tên người nộp tiền:................................................CMND số.............................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Lý do nộp:...............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………...

Số tiền:...............................(Viết bằng chữ):............................................................................

.................................................................................................................................................

Kèm theo:..........................................................................................Chứng từ kế toán.


: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2010
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> VÀ XÃ HỘi số: 03 /2010/tt-blđtbxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Phụ lục I danh mụC ĐIỂm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gâY Ô nhiễm môi trưỜng nghiêm trọng và ĐẶc biệt nghiêm trọNG
2010 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/tt-btc ngày 12/11/2009
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> CHÍnh phủ Số: 69
2010 -> QuyếT ĐỊnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường
2010 -> QUỐc hội luật số: 47/2010/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương