Phụ lục này bao gồm cả các doanh nghiệp Chi cục atvstp tỉnh đã điều chỉnh giảm do sự chồng chéo với các đơn vị cấp tỉnhtải về 1.49 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
PHỤ LỤC: THANH TRA, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM (ATTP) NĂM 2017.

(phụ lục này bao gồm cả các doanh nghiệp Chi cục ATVSTP tỉnh

đã điều chỉnh giảm do sự chồng chéo với các đơn vị cấp tỉnh.

Đề nghị các địa phương rà soát kỹ để tránh sự chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp)

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Mã số thuế

Phân loại doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Phạm vi thanh tra, kiểm tra

Thời hạn thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến hành thanh tra, kiểm tra

Đơn vị Chủ trì thanh tra, kiểm tra

Đơn vị phối hợp thanh tra, kiểm tra

Thanh tra

Kiểm tra1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ATTP ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH BẾP ĂN TẬP THỂ (BĂTT): 260 CƠ SỞ

1

Công ty TNHH Namyang International VN

KCN Amata

3600515020
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

2

Công ty TNHH Việt Nam Wacoal

nt

3600263944
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

3

Công ty TNHH Map Pacific VN

nt

3600390692
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

4

Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings VN

nt

0300850801
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

5

Công ty TNHH Xích KMC (VN)

nt

3600465041
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

6

Công ty TNHH Unipax

nt

3600580855
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

7

Công ty TNHH Valspar (VN)

nt

3600618890
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

8

Công ty TNHH Fukuyama Gosei (VN)

nt

3600552086
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

9

Công ty TNHH Emerald Blue VN

nt

3600666693
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

10

Công ty TNHH Okamoto VN

nt

3600666686
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

11

Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer VN

nt

3600677381
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

12

Công ty TNHH Quốc tế Fleming VN

nt

3600701228
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

13

Công ty TNHH Shiogai Seiki VN

nt

3600715894
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

14

Công ty TNHH Ritek VN

nt

3600718951
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

15

Công ty TNHH Việt Nam Takagi

nt

3600861101
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

16

Công ty TNHH Cam Plas Mould (VN)

nt

3600918132
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

17

Công ty TNHH Kureha Việt Nam

nt

3600967316
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

18

Công ty TNHH Matsuya R&D (VN)

nt

3601000200
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

19

Công ty TNHH VN Create Medic

nt

3602328918
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

20

Công ty TNHH Chang Dae Vina

nt

3602387173
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

21

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn

nt

3602482363
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

22

Công ty TNHH Marigot Việt Nam

nt

3602496038
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

23

Công ty TNHH Thiết bị Tân Tiến Sumiden VN

nt

3602651420
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

24

Công ty TNHH Jade Success (VN)

nt

3603155048
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

25

Công ty TNHH Daeyeong Vina

nt

3603267993
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

26

Công ty TNHH Classic Fashion Apparel Industry (VN)

nt

3603307519
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN

27

Công ty TNHH Lovetex Industrial VN

nt

3600786729
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Qúy 2

Chi cục ATVSTP ĐN

BQL các KCN ĐN  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương