PHỤ LỤc III thông tin cơ BẢn chưƠng trìNH, DỰ Án hợp tác do bộ TƯ pháp làm cơ quan chủ quảNtải về 23.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích23.47 Kb.
PHỤ LỤC III

THÔNG TIN CƠ BẢN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC

DO BỘ TƯ PHÁP LÀM CƠ QUAN CHỦ QUẢN

line 4

  1. Dự án “Phát triển Lập pháp quốc gia” do Canada tài trợ

- Thời gian thực hiện dự án: Từ 23/6/2010 - 31/12/2017 (Bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2013)

- Các cơ quan thực hiện Dự án: Bộ Tư pháp (Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Học Viện Tư Pháp, Cục Xử lý vi phạm hành chính và TDTHPL, Cục Công nghệ thông tin, Cục Trợ giúp pháp lý), Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Chính Phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Dự án Phát triển lập pháp quốc gia.

- Mục tiêu của Dự án: Hỗ trợ một chương trình tổng thể đổi mới quy trình lập pháp của Việt Nam và nâng cao chất lượng văn bản liên quan đến kinh tế;

- Kết quả dài hạn: Một khuôn khổ pháp luật được tăng cường, có hiệu quả, minh bạch, thể hiện nhu cầu của người dân Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế công bằng.

- Dự án gồm bốn hợp phần: i) Xây dựng năng lực hoạch định chiến lược, đánh giá nhu cầu và quản lý hiệu quả hoạt động; ii) Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động và lấy ý kiến công chúng; iii) Xây dựng kỹ năng, kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật; iv) Xây dựng năng lực nhằm bảo đảm tính thống nhất và hệ thống tổ chức của văn bản pháp luật.


  1. Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” do USAID tài trợ

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2018.

- Các cơ quan thực hiện Dự án: Bộ Tư pháp, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước.

- Mục tiêu chính của Dự án: Nâng cao năng lực cho Chính phủ Việt Nam cải thiện quy trình hoạch định chính sách thông qua việc tăng cường nguồn thông tin, tăng cường sự tham gia của người dân, minh bạch hoá, trách nhiệm giải trình hiệu quả hơn để tiến tới sự phát triển toàn diện.

- Mục tiêu tổng thể của Dự án là tăng cường thương mại và đầu tư; đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của lĩnh vực tư nhân; tăng cường nhà nước pháp quyền và hiệu quả hoạt động tư pháp; quản lý tài chính và hành chính công hiệu quả hơn; sự tham gia toàn diện về kinh tế và xã hội được mở rộng hơn.

- Dự án gồm 3 hợp phần chính: (i) Khuôn khổ thể chế luật pháp minh bạch và rõ ràng; (ii) tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; (iii) nâng cao sự tham gia toàn diện của các nhóm đối tượng trong xã hội.


  1. Chương trình hợp tác 3 năm với Bộ Tư pháp Liên bang và Bảo vệ người tiêu dùng Đức

- Thời gian thực hiện: 2015 đến tháng 4/2018.

- Đối tác Đức, bao gồm: Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ), Viện Konrad Adenauer (KAS), Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Bộ Tư pháp Liên bang và Bảo vệ người tiêu dùng(BMJV).

- Cơ quan thực hiện Chương trình: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Các hoạt động bao gồm: 1) Hợp tác trong lĩnh vực pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự; 2) Hợp tác trong lĩnh vực pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự; 3) Hợp tác trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, tố tụng lao động; 4) Hợp tác trong vấn đề gia nhập các công ước quốc tế mà hai Bên cùng quan tâm, thực hiện các công ước quốc tế mà hai Bên cùng ký kết hoặc tham gia; 5) Hợp tác nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và địa vị pháp lý của các chức danh tư pháp; khuyến nghị về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật; 6) Tiếp tục phát triển ngành tư pháp và hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật với mục tiêu bảo đảm cho pháp luật được thực thi một cách toàn diện; 7) Hỗ trợ trao đổi, nghiên cứu về vấn đề Nhà nước pháp quyền và quyền con người; 8) Tiếp tục hỗ trợ phát triển việc giảng dạy pháp luật Đức và châu Âu; 9) Hợp tác trong lĩnh vực luật tổ chức chính phủ.  1. Dự án “Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và Thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020” do JICA Nhật Bản tài trợ

- Thời gian thực hiện: 5 năm (2015-2020)

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn luật sư Việt Nam.

- Mục tiêu tổng thể: Thiết lập một nền tảng xã hội Việt Nam phát triển được thúc đẩy thông qua việc xây dựng hệ thống pháp luật và tư pháp đáng tin cậy và có khả năng dự đoán dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính nhất quán.

- Mục tiêu cụ thể của Dự án: Phát triển năng lực thể chế cho các thiết chế về pháp luật và tư pháp để hạn chế tối đa sự không thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thúc đẩy sự hiểu biết đúng đắn, thực hiện và áp dụng một cách thống nhất những văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp 2013; Nghị quyết 48-NQ/TW và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; qua đó, thực hiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật một cách hiệu quả và phù hợp, áp dụng thống nhất văn bản quy phạm pháp luật.5) Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam“ do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ (Dự án EU JULE)

- Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ theo Quyết định số 2102/QĐ-TTg ngày 28/11/20115. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang hoàn tất các thủ tục, dự kiến phê duyệt văn kiện dự án vào Quý III/2016.

- Thời gian thực hiện Dự án: 05 năm 2016-2020.

- Các đơn vị thực hiện dự án: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính trung ương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và một số Bộ, ngành, địa phương.- Mục tiêu tổng thể của Dự án: Tăng cường xây dựng pháp quyền thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn.

- Mục tiêu cụ thể của Dự án: Tăng cường tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, hỗ trợ giải quyết khó khăn trong việc sử dụng các dịch vụ công trong hệ thống tư pháp để thực hiện các quyền của công dân.

- Dự án gồm có các hợp phần:1) Nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về quyền và cách thức thực hiện các quyền; 2) Tăng cường tiếp cận các hình thức tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa đối với các vụ việc dân sự và hình sự; 3) Hoàn thiện khung pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tăng cường khả năng thực hiện quyền và tiếp cận công lý; 4) Tăng cường tính liêm chính và minh bạch trong Ngành tư pháp.

6) Chương trình hợp tác với Đại sứ quán Pháp

Về cơ sở pháp lý hình thành quan hệ hợp tác: Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CH Pháp về hợp tác pháp luật và tư pháp và Hiệp định về thành lập Nhà Pháp luật Việt-Pháp năm 1993 (Hiệp định đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007).

Về đối tác nước ngoài: Việc triển khai các hoạt động hợp tác về pháp luật với Pháp được thực hiện thông qua đầu mối Đại Sứ quán Pháp tại Hà Nội.

Về hình thức hợp tác: tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề giữa chuyên gia của Pháp và tổ biên tập/biên soạn của Việt Nam.

Về nội dung: Chủ đề của các buổi hội thảo tập trung quanh các vấn đề đang được Bộ Tư pháp quan tâm: Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự và luật công như Luật ban hành quyết định hành chính, Luật về tổ chức chính quyền địa phương, thi hành án dân sự, thừa phát lại, công chứng, bán đấu giá tài tản và các quy định về tư pháp quốc tế như Luật tư pháp quốc tế, Hội nghị La Hay, Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự...

Về thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoạt động hợp tác từng năm.

Về kinh phí:

- Đại sứ quán Pháp sẽ chi trả toàn bộ kinh phí mời chuyên gia Pháp (vé máy bay quốc tế, các chi phí ăn ở, đi lại, bảo hiểm của chuyên gia), cũng như chi phí phiên dịch.- Bộ Tư pháp Việt Nam chịu các chi phí liên quan đến việc tổ chức hội thảo, tọa đàm.
: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương