Phô lôc III quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c vµ sö dông kho¸ng s¶n cho nhµ m¸y XI m¨ng lß ®øng ®Õn khi dõng ho¹t ®éngtải về 171.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích171.61 Kb.


Phô lôc III

Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c vµ sö dông kho¸ng s¶n cho nhµ m¸y Xi m¨ng lß ®øng ®Õn khi dõng ho¹t ®éng

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1065/Q§-TTg

ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2010 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ)

__________


TT


Tªn c¸c nhµ m¸y xi m¨ng


§¬n vÞ

(TÊn)


§Þa ®iÓm


Má nguyªn liÖu

§¸ v«i

§Êt sÐt
H¶i PhßngC«ng TNHH T©n Phó Xu©n

80000


HuyÖn Thuû Nguyªn


Cèng §¸ 1 - HuyÖn Thñy Nguyªn.

-
hµ néiC«ng ty Xi m¨ng Sµi S¬n


120000


Sµi S¬n, Quèc Oai


Nói TrÑ, x· Kh¸nh Th­îng H. Ba V×, thµnh phè Hµ Néi:

-C«ng ty Xi m¨ng Tiªn S¬n


60000


X· Hång Quang, øng Hoµ

-

-
H¶i D­¬ngC«ng ty SXVLXD Thµnh C«ng


100000


TT. Phó Th¸i


- Nói Han x· Phó Thø huyÖn Kinh M«n

- Nói C«ng th«n Ch©u X¸, x· Duy T©n, H. Kinh M«nC«ng ty TNHH Phó T©n


120000


X· Duy T©n huyªn Kinh M«n

Kim Trµ, Yªn Ngùa huyÖn Kinh M«n

Nói Chïa huyÖn Kinh M«nC«ng ty xi m¨ng Trung H¶i


88.000


thÞ trÊn Kim M«n, huyÖn Kinh M«n

má ®¸ v«i Nói C«ng, th«n Ch©u X¸, x· Duy T©n

®Êt sÐt tõ nói Chïa th«n Ch©u X· H. Kinh M«nC«ng ty TNHH C­­êng ThÞnh


140000


x· Phó Thø huyÖn Kinh M«n


Má ®¸ v«i T©n S¬n, ThÞ trÊn Phó Thø, huyÖn Kinh M«n, huyÖn Kinh M«n

N.GiÕngC«ng ty cæ phÇn xi m¨ng Duyªn Linh


70.000

t¹i x· Duy T©n, huyÖn Kinh M«n

Má ®¸ v«i Hµm Long

B¸t §iÕuN/m XM V¹n Ch¸nh BQP


20000


X· Phó Thø huyÖn Kinh M«n

§¸ v«i V¹n Ch¸nh huyÖn Kinh M«n

Nói ThÇn, Nói Chïa, H Kinh M«n
Hµ NamC«ng ty Xi m¨ng KiÖn Khª

85000

HuyÖn Thanh Liªm

KiÖn Khª - TT KiÖn Khª - H. Thanh Liªm

- xãm 6 x· Ba Sao, huyÖn Kim B¶ng (10haC«ng ty XM X77 BQP

88000

X· Liªn S¬n, Kim B¶ng,

Thung §ãt, x· Liªn S¬n - H. Kim B¶ng

-Nhµ m¸y xi m¨ng Néi Th­­¬ng

20000

HuyÖn Kim B¶ng,

thung Đãt x· Liªn Sơn, huyÖn Kim Bảng (12ha)

X: 2273492.17; 2273494.44; 2273059.93; 2273093.26

Y: 587207.40; 587410.59; 587420.11; 587111.87


§åi ThÞ huyÖn Kim B¶ng (5 ha)

X: 2273950; 2273901; 2274101; 2273798Y: 587065; 587318; 586993; 587109Nhµ m¸y xi m¨ng ViÖt Trung


85000


X· Thanh H¶i huyÖn Thanh Liªm

-

-C«ng ty TNHH Hoµng Xu©n

80000

HuyÖn Kim B¶ng

-

-
Ninh B×nhC«ng ty Xi m¨ng HÖ D­ìng

142000

X· Ninh T©n, Hoa L­

-

-Nhµ m¸y Xi m¨ng H42 NB×nh

30000

HuyÖn Hoa L­­

Ch­a x¸c ®Þnh

Ch­a x¸c ®Þnh
Lµo caiC«ng ty xi m¨ng Lµo Cai

60000

ThÞ x· Cam §­­êng

Lµng Nhín, ph­êng Thèng NhÊt, Tp Lµo Cai

-
Cao b»ngNhµ m¸y xi m¨ng Cao B»ng


35000


ThÞ x· Cao B»ng§¸ v«i má Nµ Lñng ThÞ x· Cao B»ng

§Êt sÐt má Nµ §oáng, phô gia Nguyªn B×nh
B¾c k¹nNhµ m¸y xi m¨ng B¾c K¹n

60.000


Chî R· ThÞ x· B¾c K¹n


Chî R·, thÞ x· B¾c K¹n


ThÞ x· B¾c K¹n
Tuyªn QuangXÝ nghiÖp XM Tuyªn Quang


140000


Trµng §µ, thµnh phè Tuyªn Quang

Trµng §µ, thµnh phè

Tuyªn QuangTrµng §µ, thµnh phè

Tuyªn Quang


Yªn B¸iNhµ m¸y xi m¨ng Yªn B¸i


120000TT Yªn B×nhNói H­¬ng, thÞ x· M«ng S¬n (6,58 ha)

má sÐt Hîp Minh vµ th«n TiÒn Phong x· Minh Qu©n, TrÊn Yªn
Phó ThäC«ng ty xi m¨ng ®¸ v«i Phó Thä


142000


TT Thanh Ba, Thanh Ba


Yªn Néi, x· Yªn Néi - H. Thanh Ba

Yªn Néi, X. Yªn Néi, H.Thanh Ba
L¹ng S¬nC«ng ty XM vµ XD L¹ng S¬n
88000

T©n LËp, Mai Pha


Lòng TÐm II x· B×nh Trung huyÖn Cao Léc (12 ha)

X: 2423875; 2423710; 2423430; 2423595;

Y: 672150; 672520; 672415; 672050


-C«ng ty Xi m¨ng Phßng Kh«ng

(X78)60000


§ång T©n, H÷u Lòng


Ao Ng­¬m x· §ång T©n huyÖn H÷u Lòng (22,8 ha)

X: 2382840; 2382840; 2382700; 2382700;

Y: 641875; 641975; 641975; 641775


-
B¾c GiangC«ng ty Xi m¨ng B¾c Giang


85000


X· H­­¬ng S¬n, L¹ng Giang

Ba Nµng x· Cai Kinh huyÖn H÷u Lòng (2,1 ha)

X: 2383780 - 2383460

Y: 644680 - 644315


  • Minh S¬n x· Minh S¬n H. H÷u Lòng (20,6ha)

  • X: 2374320 -2373370

Y: 635050 - 634400.
Qu¶ng NinhCty XM & XD Qu¶ng Ninh

(Xi m¨ng Lam Th¹ch)
160000


ThÞ x· U«ng BÝ


Khu vùc I nói Con Rïa thÞ x· U«ng BÝ

SÐt B·i Soi, B·i Dµi ph­êng Thanh S¬n Tx U«ng BÝ
Th¸I NguyªnNhµ m¸y Xi m¨ng La Hiªn

132000

La Hiªn, Vâ Nhai

Má ®¸ La Hiªn

§Êt sÐt má Cóc §­êngNhµ m¸y xi m¨ng L­­u X¸


60000


Ph­­êng Phó X¸ Tp Th¸i Nguyªn

§¸ v«i La Hiªn,

§Êt sÐt Cao Ng¹nC«ng ty CP xi m¨ng Cao Ng¹n


38000


x· Cao Ng¹n HuyÖn §ång Hû

Má ®¸ La Hiªn, Quang S¬n

§Êt sÐt Cao Ng¹nNhµ m¸y xi m¨ng Nói Voi


20000

HuyÖn §ång Hû

Má ®¸ Nói Voi

§Êt sÐt Gèc Vèi, sÐt Khe Mo
S¬n LaNhµ m¸y xi m¨ng ChiÒng Sinh


82000


HuyÖn ChiÒng Sinh


®¸ v«i b¶n HÎo ChiÒng Sinh Tp S¬n La

®Êt sÐt b¶n HÎo ChiÒng Sinh Tp S¬n La
Hßa b×nhCty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ


82000


ThÞ x· Hoµ B×nh


®¸ v«i Nói QuyÒn x· T©n Phong vµ §«ng Phong

®Êt sÐt xãm Míi x· Thu PhongC«ng ty cæ phÇn Xi m¨ng Vinaconex L­¬ng S¬n

88.000

X. T©n Vinh

H. L­¬ng S¬nOm Tr¹i, Thung Om


§ång Om, Ph­¬ng Viªn.C«ng ty XM X18 BQP

100000

X. Ngäc L­¬ng

H. Yªn ThñyNgäc L­¬ng x· Phó Lai

®åi Phó V­îng x· §oµn KÕtC/ty TNHH Xu©n Mai

80.000

X. Thµnh LËp

H. L­¬ng S¬nLéc M«n, x· Trung S¬n huyÖn Kim B«i

§ång M¸i, Ph­¬ng Viªn, x· T©n Thµnh, huyÖn Kim B«i
§iÖn BiªnC«ng ty TNHH Hoµng Xu©n

40000

HuyÖn TuÇn Gi¸o

-

-
Hµ GiangC«ng ty xi m¨ng Hµ Giang

40000

ThÞ x· Hµ Giang

-

-
NghÖ anNhµ m¸y XM 12/9 Anh S¬n


88000


HuyÖn Anh S¬n


KÌn Cß Ph¹t (hÕt h¹n)

- Kim Nhan, Héi S¬nHéi S¬n, HuyÖn Anh S¬nNhµ m¸y Xi m¨ng 19/5 BQP

88000

Héi S¬n, Anh S¬n,

Thung Bß, §ång Cho¶i

B·i §¸ x· Phóc S¬nC«ng ty CP xi m¨ng CÇu §­­íc

72000

Thµnh phè Vinh

-

-
Qu¶ng b×nhC«ng ty Xi m¨ng Cosevco I


88000

X· Qu¶ng Tr­êng H. Qu¶ng Tr¹chTiÕn Ho¸ thuéc x· TiÕn Ho¸ - huyÖn Tuyªn Ho¸,

x· TiÕn Ho¸ - huyÖn Tuyªn Ho¸ vµ má ®¸ sÐt cao silic Lý Hoµ thuéc x· Lý Tr¹ch - huyÖn Bè Tr¹chNhµ m¸y xi m¨ng ¸ng S¬n


82000


X· Qu¶ng Ninh, HuyÖn ¸ng S¬n


LÌn ¸ng thÞ trÊn N«ng tr­êng LÖ Ninh, huyÖn LÖ Thuû

km sè 3 ®­êng 10 thÞ trÊn N«ng tr­êng LÖ Ninh, huyÖn LÖ Thuû
Qu¶ng TrÞC«ng ty xi m¨ng Qu¶ng TrÞ


82000


Km 8, Quèc lé 9, §«ng Hµ


-T©n L©m - khèi B - T©n L©m - Khèi D - x· Cam TuyÒn - H. Cam Lé

Má Cïa, X. Cam ChÝnh -

H. Cam Lé


Thõa thiªn huÕCty SX KD VLXD Long Thä


82000


Thuû BiÓu - Thõa Thiªn HuÕ

Long Thä, X· Thuû BiÓu - TP HuÕ

Long Thä - x· Thuû BiÒu - TP HuÕ
Gia laiC«ng ty CP xi m¨ng Gia Lai

50000

ThÞ x· Play Cu

H'B«ng, H. Ch­ Sª, Gia Lai

Phó ThiÖn, H. AyunpaNhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ Yaly

82000

HuyÖn BiÓn Hå

H'B«ng, H. Ch­ Sª, Gia Lai

Phó ThiÖn, H. Ayunpa
Kiªn giangC«ng ty cæ phÇn XM Hµ Tiªn –

Kiªn Giang82000

x· B×nh An Kiªn L­¬ng

Hang C©y ít, Nói Nai

B×nh An
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2010
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> VÀ XÃ HỘi số: 03 /2010/tt-blđtbxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Phụ lục I danh mụC ĐIỂm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gâY Ô nhiễm môi trưỜng nghiêm trọng và ĐẶc biệt nghiêm trọNG
2010 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/tt-btc ngày 12/11/2009
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> CHÍnh phủ Số: 69
2010 -> QuyếT ĐỊnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường
2010 -> QUỐc hội luật số: 47/2010/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương