PHỤ LỤc II. 5 Tên thủ tục: Thủ tục nhập khẩu kim cương thô (b-btc-123596-tt) Trình tự thực hiệntải về 15.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.04 Kb.
#26257
PHỤ LỤC II. 5
1. Tên thủ tục:

Thủ tục nhập khẩu kim cương thô (B-BTC-123596-TT)2. Trình tự thực hiện:

- Đối với thương nhân: Thương nhân khi làm thủ tục nhập khẩu kim cương thô phải nộp hồ sơ cho cơ quan Hải quan.

- Đối với cơ quan Hải quan:

+ Kiểm tra lô hàng kim cương thô để xác định rằng tình trạng bao bì nguyên vẹn, nguyên chì và nguyên niêm phong;

+ Kiểm tra chi tiết hồ sơ và thực tế hàng hóa để đảm bảo rằng lô hàng kim cương thô nhập khẩu phù hợp với thông tin trong Giấy chứng nhận KP và thông tin do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cung cấp (nếu có);

+ Lưu một (01) bản sao Giấy chứng nhận KP có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của thương nhân trong bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu;

+ Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan cho lô hàng kim cương thô nhập khẩu, cơ quan Hải quan sẽ cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu gồm ba (03) bản theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03/01/2012. Một (01) bản gửi cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực, một (01) bản lưu hồ sơ hàng nhập khẩu của cơ quan Hải quan, một (01) bản gửi cho thương nhân. Cơ quan Hải quan sẽ gửi một bản thông báo bằng thư điện tử tới địa chỉ giao dịch thư điện tử của Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực (theo Phụ lục III đính kèm) và địa chỉ kimberleyvn@moit.gov.vn với nội dung về Giấy chứng nhận KP và Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu. Thư điện tử bao gồm những thông tin chi tiết như trọng lượng, trị giá, nước xuất xứ, nước xuất khẩu, người xuất khẩu, người nhập khẩu và số hiệu của Giấy chứng nhận KP.

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Một (01) bản sao Giấy chứng nhận KP do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản sao này có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của thương nhân đồng thời có kèm bản chính để đối chiếu).

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về Hải quan: Tờ khai hải quan; hợp đồng nhập khẩu; hóa đơn thương mại; bản kê chi tiết hàng hoá; vận tải đơn.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết: Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan).

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

9. Phí, lệ phí: 20.000 đồng, theo Thông tư số 172/2010/TT-BTC

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hải quan nhập khẩu (Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục Hải quan)

11. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô với các nước thành viên của Quy chế Chứng nhận KP (Phụ lục I). Trong trường hợp danh sách các nước thành viên của Quy chế Chứng nhận KP có sự thay đổi, Bộ Công Thương có trách nhiệm cập nhật, sửa đổi và bổ sung.

- Các lô hàng kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ nước thành viên khi có Giấy Chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu là thành viên cấp.

- Các lô hàng kim cương thô nhập khẩu, xuất khẩu phải được vận chuyển trong các công-ten-nơ chống trộm cắp và dấu niêm phong không bị phá.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan

- Nghị định 154/2005/NĐ-CP -15/12/05 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

- Thông tư 194/2010/TT-BTC 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình kimberley

- Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC.tải về 15.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương