PHỤ LỤc I mẫu quyếT ĐỊnh công bố HỆ thống quản lý chất lưỢng phù HỢp tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001: 2008 VÀ BẢn công bốtải về 35.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích35.82 Kb.
#863
PHỤ LỤC I

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀ BẢN CÔNG BỐ


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:     /QĐ-

., ngày…… tháng…… năm……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

...NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN...

Căn cứ ...quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan…;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ xác nhận của...Người đứng đầu cơ quan... về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Theo đề nghị của ...tên đơn vị dự tho, trình Quyết định..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại ...tên cơ quan... phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. ...tên đơn vị dự thảo, trình Quyết định..., … các đơn vị có liên quan... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ...Tên Cơ quan chủ quản... (để báo cáo);
- ...Tên đơn vị ch trì... (để biết);
- Lưu …

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA …TÊN CƠ QUAN... ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008


(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-... ngày... tháng... năm .... của ... người đứng đu cơ quan...).

... Liệt kê các lĩnh vực hoạt động được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CÔNG BỐ


…TÊN CƠ QUAN…

 

công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại …tên cơ quan… phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với…


(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-… ngày …  tháng … năm … của Người đứng đầu cơ quan)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành 

....., ngày…… tháng…… năm……
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

TÊN BỘ/NGÀNH/UBND
CẤP TỈNH
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:……………

……., ngày…… tháng…… năm……

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, ...tên B/ngành/UBND cấp tỉnh... báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý như sau:

1. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

a) Tình hình phê duyệt kế hoạch, dự trù kinh phí triển khai thực hiện:

…………………………………………………………………………………

b) Kết quả cụ thể:

STT

Tên cơ quan

Địa chỉ liên hệ (ĐT, Fax, người đại diện)

Tên tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn (nếu có)

Số lượng thủ tục hành chính đã xây dựng và áp dụng HTQLCL

Tình hình công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Kết quả kiểm tra

Tên tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá (nếu có)

Ghi chú

Đã công bố

Chưa công bố

Đáp ứng yêu cầu

Chưa đáp ứng yêu cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đánh giá, nhận xét:

a) Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị:

....................................................................................................................................

b) Tình hình xử lý vi phạm đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị:

....................................................................................................................................

c) Nhận xét về hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn; hoạt động phối hợp kiểm tra của tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá:

....................................................................................................................................

d) Nêu những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, phân tích nguyên nhân:

....................................................................................................................................

- Về phía cơ quan, đơn vị đã và đang xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

....................................................................................................................................

- Về phía đơn vị chủ trì giúp việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg:

....................................................................................................................................

- Về tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị:

....................................................................................................................................

- Về việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá (nếu có):

....................................................................................................................................

- Về các nội dung khác có liên quan:

....................................................................................................................................

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):

....................................................................................................................................

...tên Bộ/ngành/UBND cấp tỉnh... báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý để Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


 

LÃNH ĐẠO BỘ, NGÀNH/
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 35.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương