Phụ lục I mẫU ĐƠN ĐỀ nghị ĐĂng ký LƯu hàNHtải về 38.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích38.44 Kb.
#16459
Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TấN DOANH NGHIỆP

Số ........./ ký hiệuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


Đơn đề nghị đăng ký lưu hành

Bộ xột nghiệm nhanh thực phẩm
Kính gửi: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế

Tên doanh nghiệp đề nghị đăng ký lưu hành: ...........................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................. Fax: ...................................................................................................

Tên Bộ xột nghiệm nhanh thực phẩm đề nghị cấp chứng nhận đăng ký lưu hành:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ký hiệu (mã hiệu): .......................................................................................................................................................................

Nơi sản xuất: .......................................................................................................................................................................

Các đặc tính của bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm đề nghị đăng ký:

1. Tính chất xét nghiệm: Định tính Bán định lượng Định lượng

2. Nguyên lý hoạt động: ...........................................................................................................................................................

3. Chỉ tiêu xét nghiệm: ...............................................................................................................................................................

4. Phạm vi ứng dụng: ...................................................................................................................................................................

5. Giới hạn phát hiện: ..................................................................................................................................................................

6. Độ chính xác (hoặc sai số): .............................................................................................................................................

7. Mô tả cấu tạo bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm: …………………………………………………

8. Quy cách đóng gói: ..................................................................................................................................................................

9. Thời hạn sử dụng: ......................................................................................................................................................................

10. Điều kiện bảo quản: .............................................................................................................................................................

11. Các thông tin khác (nếu có): ......................................................................................................................................

Hồ sơ kèm theo: ............................................................................................................................................................................

………., ngày ….. tháng…… năm……..

Người đại diện theo pháp luật của DOANH NGHIỆP đề nghị đăng ký lưu hành

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục II

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


TấN DOANH NGHIỆP

Số ........./ ký hiệuCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh PhúcĐơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký lưu hành

Bộ xột nghiệm nhanh thực phẩm
Kính gửi: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế
Tên doanh nghiệp đề nghị thay đổi nội dung đăng ký lưu hành: ........................................
............................................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................................................Fax: .............................................................................................
Tên Bộ xột nghiệm nhanh thực phẩm đề nghị thay đổi nội dung đăng ký lưu hành:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ký mã hiệu:............................................................................................................................................................................................
Số đăng ký lưu hành đã cấp: .......................................................cấp ngày............................................................
Nội dung đề nghị thay đổi: ...............................................................................................................................................
Hồ sơ kèm theo: ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................………., ngày ….. tháng……năm……

Người đại diện theo pháp luật của DOANH NGHIỆP đề nghị đăng ký lưu hành

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục III

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỘ XÉT NGHIỆM NHANH THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN DOANH NGHIỆP

Số ........./ ký hiệuCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỘ XÉT NGHIỆM NHANH THỰC PHẨM
Kính gửi: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế

Tên doanh nghiệp: (đề nghị gia hạn đăng ký lưu hành)

....................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................. Fax: ................................................ Email:...............................................

Tên bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm đã được cấp chứng nhận đăng ký lưu hành:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số đăng ký lưu hành đã được cấp:……………………………………………………………

Ngày cấp:……………………………………………………………………………………………..

Có hiệu lực đến:…………………………………………………………………………………….

Xin gia hạn lần thứ: ………………………………………………………………………………

Hồ sơ xin gia hạn bao gồm:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kính đề nghị Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế xem xét và gia hạn đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm./.

………., ngày ….. tháng…… năm……..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Phụ lục IV

MẪU GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỘ XÉT NGHIỆM NHANH THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BỘ Y TẾ

CỤC AN TOÀN

VỆ SINH THỰC PHẨM

Số ........./ ký hiệuCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỘ XÉT NGHIỆM NHANH THỰC PHẨM

(Gia hạn lần thứ ………)
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chứng nhận:

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

số: ……………………………….. ngày ……. tháng …….. năm ……………………………….

cho bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm (tên bộ xét nghiệm nhanh) …..................................................................................................................................................................

của doanh nghiệp (tên doanh nghiệp)

....................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................. Fax: ................................................ Email:...............................................

Được gia hạn đăng ký lưu hành.

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm được gia hạn lần thứ …… và có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.

………., ngày ….. tháng…… năm……..

CỤC TRƯỞNG

CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Каталог: FileUpload -> Documents
Documents -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Documents -> HÀ NỘI – 2013 BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠNG
Documents -> Phụ lục về cấp hạng khách quốc tế
Documents -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam qcvn 01 78: 2011/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thứC Ăn chăn nuôi các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và MỨc giới hạn tốI Đa cho phép trong thứC Ăn chăn nuôI
Documents -> TỔng cục dạy nghề
Documents -> BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠng nguyễn thị thanh hưƠng thực trạng và giải pháP
Documents -> Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o bé y tÕ ViÖn dinh d­ìng Ph¹m hoµng h­ng HiÖu qu¶ cña truyÒn th ng tÝch cùc ®Õn ®a d¹ng ho¸ b÷a ¨n vµ
Documents -> TỜ khai xác nhận viện trợ HÀng hóA, DỊch vụ trong nưỚC
Documents -> BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠng quốc gia tiếp thị XÃ HỘi vớI việc bổ sung sắt cho phụ NỮ CÓ thai dân tộc mưỜng ở HÒa bìNH

tải về 38.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương