Phụ LỤc I mẫU ĐƠN ĐỀ nghị CẤp chứng chỉ HÀnh nghề DƯỢC (Kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-cp ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 117.5 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu21.06.2022
Kích117.5 Kb.
#52429
1   2   3   4
PHAMTUANNGOC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


___________________________________
GIẤY XÁC NHẬN
Thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dược
___________
Tên cơ sở:……………………………Địa chỉ:……… …..;
Số giấy CNĐĐKKDD:…(1)… ..
Xác nhận Ông/Bà ..............................................................................
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: .…......... ....
Ngày cấp: ………… Nơi cấp:....... ……………
Thường trú tại
Đã có thời gian thực hànhdược tại: .......................................................
Từ ngày …..………….......đến ngày…….………..................................
Nội dung thực hành: (2)
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./


.., ngày ..... tháng ..... năm .....
Người đại diện trước pháp luật/người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))(3)

Ghi chú:
(1) Điền số giấy CNĐĐKKDD nếu là cơ sơ kinh doanh dược
(2) Ghi nội dung thực hành theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP.
(3) Đối với cơ sở thực hành là nhà thuốc, không phải đóng dấu vào Giấy xác nhận.
PHỤ LỤC III
MẪU GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC
(Kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


______________________________________


GIẤY XÁC NHẬN

tải về 117.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương