PHỤ LỤc I mẫu lý LỊch khoa học của chuyên gia khoa học và CÔng nghệtải về 96.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích96.99 Kb.
PHỤ LỤC I

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mẫu Lý lịch này có thể tải từ Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tại địa chỉ: http://www.dostkhanhhoa.gov.vn

1. Họ và tên:

2. Năm sinh:

3. Nam/Nữ:

4. Học hàm:

Học vị:


Năm được phong:

Năm đạt học vị:5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

Khoa học Tự nhiên      □

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ     □

Khoa học Y dược            □

Khoa học Xã hội          □

Khoa học Nhân văn                         □

Khoa học Nông nghiệp      □

Mã chuyên ngành KH&CN:

 

 

 

 

 

Tên gọi:

 

(Ví dụ: mã chuyên ngành KH&CN:

1

0

6

0

3

Tên gọi: Vi sinh vật học

(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

6. Chức danh nghiên cứu:

Chc vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh hoặc tương đương):

7. Địa chỉ nhà riêng:

Điện thoại NR:                                          ; CQ:                                   ; Mobile:

E-mail:


8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan:

Tên người đứng đầu:

Địa chỉ cơ quan:

Điện thoại:                                       ; Fax:                                     ; Website: htttp://www.9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đai học

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

10. Trình đ ngoi ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Quá trình công tác

Thời gian
(từ năm... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sách chuyên khảo

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

2

 

 

 

 

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian
(bt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ  KH&CN đã chủ trì

Thời gian
(bt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (slượng các Hội đồng tư vn, xét duyệt, nghim thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cp quc gia, cấp tỉnh hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gn đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)

TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành công

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

……………………………., ngày…….. tháng……. năm 20….Xác nhận của Cơ quan chủ quản
Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương