Phụ lục I mẫu chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu sốtải về 124.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích124.35 Kb.
#3766
Phụ lục I

Mẫu chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

DẠY TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

.…………….……...………………(14)

……………….……...……………… (2)

Cấp cho:(3)

Sinh ngày:(4).................................................................. Tại: (5)...............................................................

Đã hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc (14)

Từ ngày........tháng.......năm........đến ngày........tháng............năm ......................(6)........

Hội đồng thi:(7)

Xếp loại:(8)

..........(9)..........Ngày….……tháng…..….năm….(10).…..

..................................(11)..............................


Số hiệu:(12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13)…………..…….

13 cm19 cm
Phụ lục II

Mẫu chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CHỨNG CHỈTIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

……………….……...………………(14)

……………….……...……………… (2)

Cấp cho:(3)

Sinh ngày:(4).................................................................. Tại ........(5).........................................................

Đã hoàn thành chương trình học tiếng dân tộc (14)

Từ ngày........tháng.......năm........đến ngày........tháng............năm ......................(6)........

Hội đồng thi:(7)

Xếp loại:(8)

..........(9)............ngày….……tháng…..….năm....(10)…..

…………………(11)…………………


Số hiệu:(12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13) …………..…….13 cm19 cm
Phụ lục III

Mẫu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (phần kiến thức cơ sở)

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -TRUYỀN THÔNG

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

(Phần kiến thức cơ sở)

Cấp cho:(3)

Sinh ngày:(4)................................................................. Tại ..........................(5).....................................

Đã hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông,

(Phần kiến thức cơ sở)

Hội đồng thi:(7)

Xếp loại:(8)
........(9)........ ngày….……tháng…..….năm…..(10)…..

...............................(11).............................

Số hiệu:(12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13)…………..…….

13 cm19 cm
Phụ lục IV

Mẫu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (phần kiến thức chuyên ngành)

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -TRUYỀN THÔNG

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -TRUYỀN THÔNG

(Phần kiến thức chuyên ngành)
Cấp cho:(3)

Sinh ngày:(4).................................................................. Tại ............................(5)...................................

Đã hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên về ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông,

(Phần kiến thức chuyên ngành)

Hội đồng thi:(7)

Xếp loại:(8)........(9)........ ngày….……tháng…..….năm…..(10)…..

.............................(11)...............................

Số hiệu:(12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13)…………..…….

13 cm

19 cm
Phụ lục V

Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế ngành giáo dục

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈBỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

VÀ KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NGÀNH GIÁO DỤC

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

VÀ KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NGÀNH GIÁO DỤC

Cấp cho:(3)

Sinh ngày:(4).................................................................. Tại ...........................(5)......................................

Cơ quan công tác:(15)

Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế

cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

Từ ngày........tháng.......năm........đến ngày........tháng............năm ......................(6)........

Xếp loại:(8)


........(9)........ ngày….……tháng…..….năm….(10).…..

.............................(11)...............................

Số hiệu: (12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13)…………..……..

13 cm

19 cm
Phụ lục VI

Mẫu chứng chỉ đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Cấp cho:(3)

Sinh ngày: (4) ....................................................................... Tại .............................(5).............................

Đã hoàn thành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng, theo Quyết định số 46/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày........tháng.......năm........đến ngày........tháng............năm ......................(6)........

Xếp loại:(8)


.......(9)......... ngày….……tháng…..….năm…..(10)…..

.............................(11)...............................

Số hiệu: (12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13)…………..……..

13 cm

19 cm
Phụ lục VII

Mẫu chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈGIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Cấp cho:(3)

Sinh ngày:(4) ....................................................................... Tại .............................(5)..................................

Đã hoàn thành chương trình môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

Xếp loại:(8)
........(9)........ ngày….……tháng…..….năm….(10).…..

.............................(11)...............................

Số hiệu: (12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13)…………..……..

13 cm

19 cm
Phụ lục VIII

Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

……………….……...………………(16)

……………….……...………………(2)

Cấp cho:(3)

Sinh ngày:(4)

Nơi sinh:(5)

Đã hoàn thành khóa học từ ngày….… tháng….… năm …….đến ngày…… tháng…… năm ……….(6)

Hội đồng kiểm tra (7):

Xếp loại:(8)
……(9)……,ngày….……tháng…..….năm…..(10)…..

……………………(11)…………………

Số hiệu:(12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13)…………..…….
13 cm19 cm
Phụ lục IX

Mẫu chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B, C

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCHỨNG CHỈ

TIN HỌC ỨNG DỤNG

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

TIN HỌC ỨNG DỤNG

……………….……...………………(2)

Cấp cho:(3)

Sinh ngày:(4)

Nơi sinh:(5)

Đã hoàn thành khóa học từ ngày….… tháng….… năm …….đến ngày…… tháng…… năm ……….(6)

Hội đồng kiểm tra (7):

Xếp loại:(8)


……(9)……,ngày….……tháng…..….năm…..(10)…..

……………………(11)…………………

Số hiệu:(12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13)…………..…….
13 cm19 cm
Phụ lục X

Mẫu chứng chỉ dùng cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có quy định cấp chứng chỉ

(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mặt trước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCHỨNG CHỈ

………………(1)…………….13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

……………….……...………………(1)

……………….……...………………(2)

Cấp cho:(3)

Sinh ngày:(4)

Nơi sinh:(5)

Đã hoàn thành chương trình……….(1)……………………………………………………(2)

Từ ngày….… tháng….… năm …….đến ngày…… tháng…… năm ……….(6)

Hội đồng thi (7):

Xếp loại:(8)


……(9)……,ngày….……tháng…..….năm…..(10)…..

……………………(11)…………………


Số hiệu:(12)…………………………………..

Số vào sổ cấp chứng chỉ:(13)…………..…….


13 cm19 cmКаталог: Upload -> FileUpload
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
FileUpload -> TRƯỜng đẠi học duy tân trung tâm gdtc – qp bộ MÔn gdtc o0o
FileUpload -> CHƯƠng I giới thiệu môn nhảy xa sơ LƯỢc lịch sử phát triển môn nhảy xa I. SƠ LƯỢc lịch sử phát triển môn nhảy xa
FileUpload -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm gdtc & qp
FileUpload -> TRƯỜng đẠi học duy tân trung tâm gdtc-qp bộ môn: gdtc lý thuyết bóng đÁ HỌc phần III
FileUpload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo danh mụC ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ ĐƯa ra tuyển chọn thực hiện năM 2013
FileUpload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 44/2011/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 124.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương