Phô lôc I danh môc thuèc gy nghiÖntải về 62.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2016
Kích62.89 Kb.
#32205

Phô lôc I

Danh môc thuèc g©y nghiÖn


(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè: 10/2010/TT-BYT ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010

cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ)STT

Tªn quèc tÕ


Tªn khoa häc
Acetyl dihydrocodein


(5 , 6 )- 4,5- epoxy-3- methoxy-17 methyl- morphinan-6-olacetatAlfentanil

(N-1-2-(4-ethyl-4,5- dihydro-5-oxo-1 H-tetrazol-1-yl) ethyl-4- (methoxymethyl)-4-piperidinyl- N- Phenylpropanamide monohydrochloride)Alphaprodin

(Alpha- 1,3- dimethyl-4- phenyl-4- propionoxypiperidineAnileridin

(1- para-aminophenethyl-4- phnylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester)Bezitramid

(1-(3- cyano- 3,3- diphenylpropyl)- 4 (2- oxo- 3- propionyl-1- benzimidazolinyl)- piperidine)Butorphanol

(-)- 17- (cyclobutylmethyl) morphinan- 3,14 diol hydrogenCiramadol

(-)-2- (- Dimethylamino-3- hydroxybenzyl) CyclohexanolCocain


(Methyl ester cña benzoylecgonine)*Codein


(3- methylmorphine)Dextromoramid

((+)-4 2- methyl-4- oxo-3,3- diphnyl-4 (1- pyrrolidinyl)- butyl- morpholine)Dextropropoxyphen

( - (+)-4- dimethylamino- 1,2- diphenyl-3-methyl-2- butanol propionate)Dezocin

(-)- 13 - Amino- 5,6,7,8,9,10,11 , 12 octahydro- 5- methyl-5, 11- methanobenzo- cyclodecen-3- olDifenoxin

(1- (3 cyano- 3,3- Diphenylpropyl)- 4- Phenylisonipecotic acidDihydrocodein7,8- Dihydro-3- O- methylmorphine- hydrogendiphenoxylate

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Dipipanon


(+)- 4,4- Diphenyl-6- Piperidinoheptan-3.Drotebanol


(3,4- Dimethoxy- 17- Methyl morphinan-6 , 14 diol)Ethyl morphin


( 3- Ethylmorphin)Fentanyl


(1- Phenethyl-4-N- Propionylanilinopiperidine)Hydromorphon


(Dihydromorphinone)Ketobemidon

(4- meta- hydroxyphenyl-1- methyl-4- propionylpiperidine)Levomethadon

(3- Heptanone, 6- (dimethylamino)-4,4- Diphenyl, (R)Levorphanol


((-)- 3- hydroxy- N- methylmorphinan)Meptazinol


(3(3- Ethyl-1- methylperhydroazepin-3- yl) phenolMethadon


(6- dimethylamino- 4,4- diphenyl-3- heptanone)Morphin


Morphinan-3,6 diol, 7,8-didehydro- 4,5- epoxy-17 methyl - (5 , 6 )Myrophin


Myristyl Benzyl morphineNalbuphin

17- Cyclobutylmethyl- 7,8- dihydro- 14- hydroxy- 17- normorphineNicocodin

Morphinan- 6- ol, 7,8- Dihydrro- 4,5- epoxy- 3- methoxy- 17- methyl- 3- pyridin mecarboxxylate (ester), ( 5, 6)Nicodicodin


6- NicotimylcodeineNicomorphin


(3,6- Dinicotylmorphine)Norcodein


N- DimethylcodeinOxycodon


(14- hydroxydihydrocodeinone)
Oxymorphon


(14- hydroxydihydromorphinone)Pethidin

(1- methyl-4- phenylpiperodine-4- carboxylic acid ethyl ester)Phenazocin

(2’- Hydroxy-5,9- Dimethyl-2- Phenethyl-6,7- Benzomorphan)Pholcodin


(Morpholinylethylmorphine)Piritramid

(1-(3- cyano-3,3- diphenylpropyl-4-(1- piperidino)- piperidine- 4- carboxylic acid amide)Propiram

( N- ( 1- Methyl- 2 piperidinoethyl- N- 2- pyridyl Propionamide)Sufentanil

(N-4- (methoxymethyl)-1- 2- (2- thienyl)- ethyl-4- piperidyl- propionanilide)Thebacon


( Acetyl dihydro codeinone)Tonazocin mesylat

(+)-1- ( 2R-6S)- 1,2,3,4,5,6- hexahydro- 8- hydroxy- 3,6,11- Trimethyl- 2,6- methano-3- Benzazocin- 11- ylTramadol

(+)- Trans- 2- Dimethylaminomethyl-1-(3- methoxy phenyl) cyclohexanol

Phô lôc II


danh môc thuèc g©y nghiÖn ë d¹ng phèi hîp

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè: 10/2010/TT-BYT ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010

cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ)
STT


Tªn ho¹t chÊt thuèc g©y nghiÖn

Hµm l­îng ho¹t chÊt tÝnh theo d¹ng baz¬ trong 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· chia liÒu

(TÝnh theo mg)Nång ®é ho¹t chÊt tÝnh theo d¹ng baz¬ trong s¶n phÈm ch­a chia liÒu

(TÝnh theo %)Acetyl dihydrocodein

100

2,5Cocain
0,1
Codein

100

2,5Dextropropoxyphen

65

2,5Difenoxin

Kh«ng qu¸ 0,5 mg Difenoxin vµ víi Ýt nhÊt 0,025 mg Atropin Sulfat trong 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· chia liÒu.


Diphenoxylat

Kh«ng qu¸ 2,5 mg Difenoxylat vµ víi Ýt nhÊt 0,025 mg Atropin Sulfat trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· chia liÒu.


Dihydrocodein

100

2,5Ethyl morphin

100

2,5Nicodicodin

100

2,5Norcodein

100

2,5Pholcodin

100

2,5Propiram

100

2,5Morphin
0,2 morphin tÝnh theo morphin base tinh khiÕtTramadol

37.5
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2010
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> VÀ XÃ HỘi số: 03 /2010/tt-blđtbxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Phụ lục I danh mụC ĐIỂm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gâY Ô nhiễm môi trưỜng nghiêm trọng và ĐẶc biệt nghiêm trọNG
2010 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/tt-btc ngày 12/11/2009
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> CHÍnh phủ Số: 69
2010 -> QuyếT ĐỊnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường
2010 -> QUỐc hội luật số: 47/2010/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 62.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương